Викладено результати ландшафтознавчих досліджень структури, властивостей, функціонування й антропогенних змін басейнових систем, кліматів і топокліматів, та еколого-географічних станів ландшафтів Українських Карпат і Криму. Подано нові методичні розробки вивчення сезонних і погодних станів, ідентифікації властивостей гірських ландшафтів на космічних знімках та ландшафтного планування природоохоронних територій.

Рік заснування:
2014

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктіввидавничої справи:

ДК № 3655 від 24.12.2014 р.

Галузь науки:

географія

Періодичність:

1–2 випуски на рік

Мова видання:

українська

Головний редактор: Відповідальний секретар:
Мельник Анатолій Васильович
доктор географічних наук, професор
тел. 296-41-80
Яворський Богдан Ігорович
кандидат геграфічних наук, доцент

Редакційна колегія: проф., д-р геогр. наук А. В. Мельник (відповідальний редактор), доц., к.г.н. геогр. наук Б. І. Яворський (відповідальний секретар), проф., д-р геогр. наук В. Г. Гаськевич, д-р геогр. наук, чл.-кор. НАН України М. Д. Гродзинський, проф., д-р геогр. наук В. М. Гуцуляк, доц., д-р геогр. наук Л. Ф. Дубіс, проф., д-р геогр. наук Р. М. Лозинський, проф., д-р геогр. наук М. М. Назарук, доц., д-р геогр. наук З. П. Паньків, проф., д-р геогр. наук К. А. Позаченюк, проф., д-р геогр. наук С. П. Позняк, проф., д-р геогр. наук В. М. Петлін, проф., д-р геогр. наук О. І. Шаблій, доц., д-р геогр. наук П. І. Штойко.

 
Поштова адреса редакційної колегії:
Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний факультет
79000, м. Львiв, вул. П. Дорошенка, 41,
Телефони: 0(32) 239-46-35; 239-45-98
E-mail: jpml@gmail.com
Editorial ofice address:
Ivan Franko National University of Lviv
Geography Department
Doroshenko Str., 41,
UA – 79000 Lviv, Ukraine
Tel. 0(32) 239-46-35; 239-45-98
Е-mail:
jpml@gmail.com