ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕР СИТЕТУ
Серія географічна. 2008. Випуск 35.

   
Зміст Contents
   

Байцар А. Кліматична верхня межа лісу в Українських Карпатах

3

Богуцький А., Волошин П. Інженерно-геологічна характеристика порід опорного лесового розрізу Рівне (Волинська височина)

7

Брусак В., Кобзяк Р. Стан охорони та перспективи використання пам’яток неживої природи національного природного парку “Гуцульщина”

16

Будз М., Ковальчук І. Геолого-геоморфологічна класифікація селевих потоків

28

Вітко Л. Порушення геологічного середовища карстовими процесами в Подільському Придністер’ї

34

Войтків П. Кислотно-основні властивості буроземів пралісів Українських Карпат

40

Гаськевич В., Нецик М. Пірогенна деградація ґрунтів Малого Полісся: ґрунтово -екологічні та соціально-економічні аспекти

49

Грицевич В., Подвірна Х. Закономірності відповідності в територіальній органі - зації сфери охорони здоров’я обласного регіону (на прикладі Львівської області)

58

Дністрянська Н. Географічні параметри та функціональні можливості мережі селищ міського типу Львівської та Івано-Франківської областей

66

Дністрянський М. Геополітичні проблеми та перспективи моделі формування культурної самобутності України

72

Жовтюк В. Екологічна оцінка стану демосфери та захворюваності населення на Прикарпатті

81

Загульська О. Проблеми ландшафтної інтерпретації космозображень Волинського Полісся

87
Зінько Ю., Шевчук О. Природоохоронні геоморфологічні об’єкти у структурі геотуризму Західної України
94
Зорін Д. Особливості екологічного аудиту об’єктів нафтогазового комплексу Прикарпаття
105
Іванюк Г., Тарасюк Н., Гаськевич В. Гумусовий стан еродованих чорноземів опідзолених Пасмового Побужжя
110
Каднічанський Д. Морфогенетичний аналіз поверхонь вирівнювання Українського Передкарпаття
118
Кіптач Ф. Використання водних ресурсів та головні тенденції їхніх змін в регіонах України
130
Книш М. Методичні підходи до побудови типології країн
141
Коберніченко Т., Сиротюк М. Підходи до методики оцінки рекреаційного потенціалу гірських сільських територій
155
Ковальчук І., Мкртчян О. Автоматизована екологічна класифікація елементів рельєфу та її застосування для вивчення річково-долинних ландшафтів
159
Козак Н. Геоморфологічні особливості Чоп-Мукачівської алювіально-пластової рівнини
165
Косик Л. Змив ґрунту талими водами на стокових майданчиках Янівського Розточчя
170
Костів О., Прицюк Н. Демографічні процеси українсько-польського прикордоння: низинний рівень
177
Кравчук Я. Структурно-геоморфологічний аналіз Полонинсько-Чорногірських Карпат
186
Кукурудза С.   Атрибути парадигми сучасної біогеографії.
202
Лабінська Г. Особливості жіночої злочинності у Львівській області
212
Лагоцька О. Методичні підходи до естетичної оцінки рельєфу Шацького поозер’я
220
Лозинський Р. Теоретичні та прикладні проблеми визначення депресивності реґіонів України
225
Манько А. Львівсько-Волинський вугільний басейн як промисловий район
233
Москалюк К. Про формування рельєфу Подільських Товтр
239
Муха Б. Термічні властивості топоклімату Карпатського природного національного парку
250
Онойко Ю. Порівняльна морфогенетична та галогеохімічна характеристика маритимних ґрунтів та приморських солончаків України
267
Пандяк І. Ринок малих форм у готельному бізнесі: проблеми становлення і розвитку
275
Паньків З. Чорноземи типові державного заказника “Касова гора”
279
Папіш І. Якісна оцінка геоморфологічних і літологічних умов в агроландшафтах південної частини Городоцького природно-сільськогосподарського району
284
Прицюк Н. Народжуваність в Україні: регіональний аспект
292
Романів П. Агрогенна трансформація макроструктури ґрунтів Передкарпаття
299
Салюк М. Валовий хімічний склад ґрунтів Малого Полісся
306
Терещенко Н. Сучасні геоморфологічні процеси та форми рельєфу на поліській частині долини річки Случ
318
Теслюк Р. Чинники здоров’я населення (реґіональні аспекти)
323
Федонюк М. Антропогенні чинники активізації карсту в межах Волинського Полісся
329
Фесюк В. Теоретико-методологічні основи та досвід математико-картографічного моделювання екологічного стану міст (на прикладі міст північно-західної України)
335
Яцишин А., Богуцький А., Плотніков А. Етапи формування та геоморфологічна будова долини р.Стривігор у межах Передкарпаття
348