ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕР СИТЕТУ
Серія географічна. 2009. Випуск 36.

     
Зміст Contents
     
Адаменко Я., Амброзяк М. Оцінка стійкості схилів у разі проектування гірсько-лижних комплексів
Анотація
 
3

Байцар А. Місцеві географічні терміни Українських Карпат
Анотація

 
9
Барановський М. Особливості промислового розвитку і депресивність регіонів України
Анотація
 
14
Безручко Л. Розвиток рекреаційної дигресії на території Шацького національного природного парку
Анотація
 
23

Безуглий В. Географічні аспекти зовнішньоекономічної співпраці України з Євросоюзом
Анотація

 
31
Білик Г. Методологічні аспекти геоекологічного обґрунтування системи комплексного використання твердих побутових відходів
Анотація

 
41
Богуцький А., Волошин П. Інженерно-геологічна характеристика порід лесового-ґрунтової серії опорного розрізу Ново-Милятин (Пасмове Побужжя)
Анотація
 
51
Волошин І., Собечко О. Екологічні проблеми Сихівського району міста Львова
Анотація
 
58
Габа М., Перхач О. Еколого-географічні аспекти розвитку автотранспорту України
Анотація
 
67
Гладкий О. Особливості делімітації території Львівської промислової агломерації
Анотація
 
73
Горбаль У. Рекреаційно-туристичний потенціал Опілля та особливості використання етнокультурної спадщини реґіону в туристичних атракціях Анотація
 
81
Горішний П. Морфологічна складність рельєфу: підходи до вирішення проблеми
Анотація
 
90
Грех В., Князь Т., Кукурудза С. Функціональне значення об’єктів природно-заповідного фонду басейну р. Верещиці
Анотація
 
96
Гурська Т. Оцінка якості поверхневих вод басейну річки Шкло
Анотація
 
105
Гуцуляк В., Муха К. Історія розвитку та сучасний стан медико-географічних досліджень
Анотація
 
115
Дністрянська Н. Проблеми понятійно-термінологічного означення селищ місь-кого типу як окремої категорії міських поселень
Анотація
 
122
Дністрянський М., Жулканич Б. Порівняльний аналіз етнодемогеографічних процесів у різних групах зарубіжного українства
Анотація
 
127
Зінько Ю. Вивчення геотипів геоморфологічного типу Західного Поділля для потреб природоохоронного планування
Анотація
 
139
Іванов А. Проблеми соціальної сфери села
Анотація
 
151
Кіптач Ф. Забруднення водних ресурсів та основні тенденції їхніх змін у регіонах України
Анотація
 
159
Клапчук О. Монастирські комплекси Львівської області як туристичні об’єкти
Анотація
 
167
Коберніченко Т., Сиротюк М. Оцінка соціально-економічної складової рекреаційного потенціалу сільського туризму гірських сіл Львівської обл.
Анотація
 
175
Корб’як Т., Третьяков П. Забруднення ґрунтів Золочівського району Львівської обл. Mn, Cr, Ti, Zr, Ni, Ba та Cu
Анотація
 
183
Койнова І., Ковпак Д. Вплив фармацевтичних відходів на довкілля та проблеми поводження з ними
Анотація
 
194
Косик Л. Просторово-часова динаміка сучасних геоморфологічних процесів в Українському Розточчі
Анотація
 
200
Костів Л. Динаміка ерозійних процесів у природних територіальних комплексах верхньої частини басейну Південного Бугу
Анотація
  207
Лабінська Г. Історія суспільно-географічного дослідження жіночого населення
Анотація
 
214
Лозинський Р. Етномовне районування України
Анотація
 
222
Мальська М. Соціально-економічний механізм функціонування комплексу сфери послуг у ринкових умовах
Анотація
 
230
Микита М. Геолого-геоморфологічна характеристика вулканічних гір Закарпаття
Анотація
 
235
Паламарчук Н. Мікроморфологічна характеристика Коршівського викопного ґрунтового комплексу опорного розрізу Тернопіль
Анотація
 
241
Пандяк І. Методологічні принципи вдосконалення процесу управління якістю готельних послуг
Анотація
 
249
Паньків Н. Історико-географічні особливості формування поселенської мережі Українських Карпат
Анотація
 
255
Подвірна Х. Генетичні закономірності розміщення сфери охорони здоров’я регіону (на прикладі Львівської обл.)
Анотація
 
261
Прицюк Н. Географічні аспекти зовнішньоторговельних зв’язків України Анотація
 
271
Рутинський М. Дослідницький потенціал використання теорії “ієрархії потреб” А. Маслоу у рекреалогії, курортології та практиці туристичного бізнесу
Анотація
 
282
Склярська О. Методологічні та методичні аспекти дослідження політико-географічних процесів у прикордонних районах
Анотація
 
292
Теліш П., Рожко І. Використання ландшафтів Верхньодністерських Бескидів для організації рекреаційної діяльності
Анотація
 
301
Тригуб В. Особливості вмісту фтору в системі ґрунт–рослини
Анотація
 
308
Цюцюра Л. Значення “Стінної фізичної карти України” С. Рудницького у розвитку української національної географії і картографії
Анотація
 
314
Штойко П. Україна як географічне поняття: проблема визначення
Анотація
 
321
Вагомий внесок у географічне краєзнавство
 
330