ФІЗИКО–ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ, ДИНАМІКА ТА НАСЛІДКИ
КАТАСТРОФІЧНОГО ЛИПНЕВОГО ПАВОДКА 2008 РОКУ
У ВЕРХІВ’Ї РІЧКИ ПРУТ

А. Мельник, П. Шубер, В. Шушняк, Л. Костів, В. Березяк
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна

Проаналізовано систему природних (геолого-геоморфологічні, біотичні, метеорологічні і комплексні ландшафтні) та антропогенних чинників, які зумовили виникнення катастрофічного паводка у верхів’ї річки Прут в межах ландшафту Чорногора. Досліджено динамічний взаємозв’язок у часі між атмосферними опадами та зміною рівня води в руслі. Зафіксовано низку унікальних, неймовірних еколого-географічних наслідків паводка пов’язаних з донною ерозією, зміною профілю русла, боковою ерозією, активізацією зсувних процесів, зміною ландшафтної структури території та економічними збитками.

Ключові слова: паводок, фізико-географічні чинники, динаміка, природний територіальний комплекс.

 

PHYSYCAL-GEOGRAPHIC PRECONDITIONS, DYNAMICS AND
CONSEQUENCES OF CATASTROPHIC FLOODING OF JULY 2008 IN
THE UPPER COURSE OF PTUT RIVER
А. Melnyk, P. Shuber, V. Shushnjak, L. Kostiv, V. Berezyak

Ivan Franko National University of Lviv,
Doroshenka st., 41, UA-79000 Lviv, Ukraine

A system of natural (geologic-geomorphological, biotic, meteorological and complex landscape) and anthropogenic factors causing catastrophic flooding in the upper course of the Prut within the landscape of Chornogora has been analysed. A dynamic correlation in time between atmospheric precipitations and a change of water level in the course of the river has been traced. A range of unigue, incomparable ecologic-geographic consequences of flooding, connected with the bottom erosion, the change of course profile, the side erosion, activisation of slides processes, the change of landscape structure of the territory and economic Losses has been determined.

Key words: flood, physical-geographic factors, dynamics, natural territorial complex.

Article