РИБНІ РЕСУРСИ БАСЕЙНУ РІЧКИ ВЕРЕЩИЦІ:
ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНА
В. Грех

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна

Рибні ресурси річки Верещиці та її басейну утворюють складну систему, яка потребує постійної уваги не лише господарників, а й науковців щодо створення належного епізоотичного стану для життя гідробіонтів, зокрема іхтіофауни. Висвітлено заходи щодо використання, відтворення та збереження рибних ресурсів річки Верещиці та її приток.

Ключові слова: басейн річковий, рибні ресурси, рибне господарство, проби води, видовий склад, екологічний стан, еколого-географічний аналіз.

 
FISH RESOURCES OF THE VERESCHYTSIA RIVER:
USAGE, RENEWAL AND PROTECTION
Grekh V.

Lviv National University by Ivan Franko
Doroshenka 41, Lviv, 79000, Ukraine

Fish resources of the Vereschytsia river and it’s basin are the complicated system with a need for constant attention not only from the industry, but also from the scientific institutions for the creation of the proper epizootic conditions for the hydrobiotic life, especially ihtiofauna. The main measurements of the usage, renewal an protection of the fish resources are given in the paper.

Key words: river basin, fish resource, fish industry, water probes, species, ecological conditions, ecological and geographical analysis.

Article