ГЕОСОЗОЛОГІЯ – ІНТЕГРАЛЬНА ПРИРОДООХОРОННА НАУКА ТА
ЗАВДАННЯ СОЗОЛОГІЇ ЛАНДШАФТІВ

С. М. Стойко
Інститут екології Карпат НАН України,
вул. Козельницька, 4, м. Львів, 79026, Україна

У статті визначено різні види техногенного впливу на субсистеми біосфери – гідросферу, педосферу, атмосферу, біотосферу, соціосферу. Проілюстровано їхні екологічні наслідки. З’ясовано етапи розвитку природоохоронного мислення, яке вплинуло на формування наукових підходів до охорони природи. Обґрунтовано інтегральну природоохоронну
науку – геосозологію, в якій, залежно від об’єкта охорони, виокремлено субдисципліни – соціосозологію, фітосозологію, зоосозологію, педосозологію, созологію ландшафтів тощо. Обґрунтовано концептуальні положення созології ландшафтів та Зеленої книги ландшафтів України, до якої потрібно занести ландшафтні системи особливого призначення.

Ключові слова: біосфера, геосозологія, планетна екосистема, созологія ландшафтів, Зелена книга ландшафтів.

 

SOZOLOGY – INTEGRALO ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TASKS OF LANDSCAPE SOZOLOGY
S. M. Stojko
Institute of Ecology of the Carpathians, National Academy of Sciences of Ukraine ,
Kozelnitska S t.,4, UA-79026 Lviv, Ukraine

Various types of technogenic influence towards subsystems of biosphere –hydrosphere, pedosphere, atmosphere, biotosphere, sociosphere – and their ecological consequences are presented. Stages of development of environmental mentality of mankind are elucidated. Backgrounds of “geosozology” – environmental science of biosphere – are characterized. Human sozology, phytosozology, zoosozology, pedosozology, landscapesozology, and other environmental scientific branches of geosozology are defined. The conceptual principles of landscape sozology and Green book of rare landscapes of Ukraine are presented. Landscape systems of special function have been included in the Green book.

Key words: biosphere, geosozology, planet ecosystem, landscape sozology.
Article