АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ В ЛІСАХ
ВЕРХНЬОДНІСТРОВСЬКИХ БЕСКИДІВ І ШЛЯХИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
П. Теліш

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41/62, м. Львів, 79000, Україна

Висвітлено географічні особливості та сучасний стан лісового фонду Верхньодністровських Бескидів. З’ясовано зміни у віковій та бонітетній структурі. Опрацьовано базові показники для двох головних лісокористувачів. Обґрунтовані засади оптимізації ценотичної структури.

Ключові слова: лісовий фонд, лісокористувачі, вікова структура, породний склад, повнота, клас бонітету.

 
ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION IN THE FORESTS
OF UPPER-DNISTER BESKIDIES AND WAYS OF ITS OPTIMIZATION
P. Telish

Ivan Franko National University of Lviv,
Doroshenka St., 41, UA–79000 Lviv, Ukraine

Some geographical features and modern state of forest fund of Upper- Dnister Beskidies are examined. The age-structure and class of bonitet are found out. The basic indexes of two basic users of forest fund are compared. The principles of optimization of cenotic structure of these forests are also grounded.

Key words: forest fund, users of forest fund, secular frame, species composition, complexity of afforestation, class of bonitet.

Article