РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ МІСТА ЛЬВОВА
М. Назарук

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна

Розглянуто головні регіональні особливості соціально-екологічного дослідження міста. Виявлено об’єктно-предметну основу соціально- екологічної ситуації. Визначено найважливіші чинники формування сучасної соціально-екологічної ситуації в місті. Досліджено основні важелі природокористування на території міста.

Ключові слова: регіон, соціально-екологічна ситуація, міське середовище, м. Львів, територія.

 
THE REGIONAL PECULIARITIES OF THE SOCIO- ECOLOGICAL
LVIV CITY’S RESEARCH
M. Nazaruk

Ivan Franko National University of Lviv,
Dorozhenka St., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

The main regional peculiarities of the socio-ecological city’s research are considered. The object – subject base of social-ecological situation is disclosed. The principle factors of the formation of the social-ecological situation in the city are determined. The basic levers of the nature management on the city’s territory are explored.

Key words: a region, the social-ecological situation, an urban environment, Lviv city, a territory.

Article