ЗЕЛЕНА ЗОНА МІСТА ЛЬВОВА ТА ЇЇ ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН
О. Собечко

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна

Висвітлено результати дослідження екологічного стану зелених насаджень міста Львова. Вивчено пошкодження деревних порід кислотними дощами, шкідниками, зокрема каштанів мінуючою міллю. Руйнування кислотними дощами поверхні листя у Личаківському і Шевченківському районах сягає 45%, шкідниками – до 20%, мінуючою міллю каштанів – до 90%. Складено карту пошкодження зелених насаджень Личаківського району міста Львова.

Ключові слова: кислотні дощі, зелена зона, фітопатологія, урбанізація, азотна кислота, сірчана кислота, мінуюча міль.

 
GREEN ZONE OF LVIV AND HER ECOLOGICAL CONDITION
O. Sobechko

Ivan Franko National University of Lviv,
Doroshenko St., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

The article deals with the results of the research of ecological condition of green plantations of Lviv. The damage of trees by acid rains and pests and chestnut trees by moth has been studied. Damage by acid rains of the leaf surface in Lychakiv and Shevchenko areas amounts to 45 percent, by pests – to 20 percent and by moth – to 90 percent. A map of the damage of green plantations of Lychakiv area of Lviv has been prepared.

Key words: acid rains, green zones, phytopathology, urbanization, nitric acid, sulphuric acid, moth.

Article