БОЛОТНІ ГЕОКОМПЛЕКСИ ВОЛИНІ ЯК РЕЗЕРВ ДЛЯ
РОЗШИРЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
О. В. Ільїна

Волинський національний університет імені Лесі Українки
просп. Волі, 13, м. Луцьк, 43025, Україна

Здійснено аналіз болотних геокомплексів Волині – закономірностей просторового розподілу, кількісної та якісної оцінки природних ресурсів з метою забезпечення інформаційної основи для обґрунтування напрямів раціонального використання та розширення природно-заповідного фонду.

Ключові слова: болото, геокомплекси, водно-болотні угіддя, біотичне різноманіття, природно-заповідний фонд.

 
MARSH GEOCOMPLEXES OF VOLYN AS A RESERVE FOR
EXPANDING THE NATURE PRESERVE FUND
O. V. Ilyina

Lessia Ukrainka Volyn National University
Voli Str., UA – 43025 Lutsk, Ukraine

Analysis of marsh geocomplexes of Volyn, and namely, the objective regularities of space distribution as well as quantative and qualitative estimate of natural resources with the aim of providing information basis for the substantiation of the ways of rational use and expansion of the nature preserve fund has been done in the article.

Key words: marsh, geocomplexes, water-swamp areas, biotic diversity, nature preserve fund.

Article