СУЧАСНИЙ АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ПРИРОДНІ
КОМПЛЕКСИ ЧОРНОГІРСЬКОГО МАСИВУ УКРАЇНСЬКИХ
КАРПАТ
І. Койнова, І. Рожко

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна

Проаналізовано різноманітні види антропогенного впливу – поселенський, лісоексплуатаційний, пасовищний, рекреаційний, транспортний, белоїдний – їхні прояви, масштаби, наслідки, поширення Запропоновано оптимізаційні заходи.

Ключові слова: антропогенний вплив, природні комплекси Чорногори, господарська діяльність, негативні екологічні процеси.

 
ACTUAL ANTHROPOGENIC INFLUENCE ON NATURAL COMPLEXES
OF CHORNOHORA IN UKRAINIAN KARPATY
I. Koynova, I. Rozhko

Lviv national university of Ivan Franko
Doroshenko St., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

Were analyzed different types of anthropogenic influence – urban, forest using, recreational, transport, military – their kinds, scale, results, territory of distribution. Optimal measures were proposed.

Key words: anthropogenic influence, natural complexes of Chornohora, economical activities, negative ecological processes.

Article