РОСЛИННІСТЬ СТАРИЦЬ В АГРОКУЛЬТУРНИХ ЛАНДШАФТАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЗАХІДНОГО БУГУ (СХІДНА ПОЛЬЩА)
Казімеж Генрик Дигусь

Університет екології та управління, факультет екології
02-061 Варшава, Вавельська 14.

Описано ботанічну різноманітність стариць Західного Бугу (Східна Польща). Дослідженнями охоплено 5 стариць, що перебувають у різних стадіях розвитку. Підтверджено 109 видів рослин, які зростають на прибережних територіях та у воді. У межах водних фітоценозів зафіксовано близько 50 видів рослин, що належать до гідрофітів. З досліджуваної берегової рослинності – близько 50 видів гемікриптофітів, з яких майже половина є водночас гідрофітами, геофітами або терофітами. Найбільша кількість видів у досліджуваних старицях припадає на рослинні угруповання порядків Potametalia, Phragmitetalia та союзу Magnocaricion. Однак на рівні класу домінують 3 угруповання: ряскові (Lemnetea minoris), макрофітові (Potametea) та очеретяні (Phragmitetea).

Ключові слова: рослинність, стариці, долина Західного Бугу.

 

VEGETATION OF OLD RIVER-BEDS IN THE AGRICULTURAL
LANDSCAPE OF THE CENTRAL BUG RIVER VALLEY (EAST POLAND)
Кazimierz Henryk Dyguś

The University of Ecology and Management, Faculty of Ecology,
02-061 Warsaw, Wawelska 14.

Celem pracy bylo ukazanie róznorodnosci botanicznej starorzeczy srodkowego Bugu (Polska Wschodnia). Badaniom poddano 5 starorzeczyy, znajdujace sie w róznym stadium zamierania. W badanych starorzeczach stwierdzono 109 gatunków roslin naczyniowych w strefie wodnej i brzegowej. W strefie roslinnosci wodnej stwierdzono niemal 50 gatunków roslin nalezacych do hydrofitów. Z kolei w strefie roslinnosci brzegowej notowano prawie 50 gatunków hemikryptofitów, z których niemal polowa posiada jednoczesnie status hydrofita, geofita lub terofita. Najwieksza liczba gatunków w badanych starorzeczach przypada na zbiorowiska z rzedów Potametalia, Phragmitetalia oraz zwiazku Magnocaricion . Natomiast w randze klasy dominuja 3 zbiorowiska: zbiorowisko rzes (Lemnetea minoris) , zbiorowisko makrofitów ( Potametea) i zbiorowisko szuwarowe ( Phragmitetea) .

Slowa kluczowe : roslinnosc, starorzecza, dolina srodkowego Bugu.

Article