ХРІННИКІВСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ ЯК НАЙБІЛЬШИЙ
РЕКРЕАЦІЙНИЙ ОБ’ЄКТ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ
В. Худоба

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Дорошенка, 41, м. Львів , 79000, Україна

Обґрунтовано рекреаційно-туристичний потенціал Хрінниківського водосховища, охарактеризовано географічне розташування, екологічну ситуацію, рибні ресурси, інфраструктуру діючого санаторію.

Ключові слова: водосховище, рекреаційно-туристичний потенціал, неорганізований відпочинок, рекреанти, навколишнє природне середовище.

 
A STORAGE POOL OF KHRINNIKI AS MOST REKREACIYNIY
OBJECT OF VOLHYNIA SUBLIMITY
V. Khudoba

Ivan Franko National University of Lviv,
Doroshenka Str., 41, Ua – 79000 Lviv, Ukraine

There is described rekreaciyno-touristical potential of the storage pool of Khrinniki, a geographical location, an ecological situation, fish resources and infrastructure of an operating sanatorium.

Key words: а storage pool, а rekreaciyno-touristical potential, an unorganized rest, a rekreanti, a natural environment.

Article