ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
ТЕРИТОРІЇ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Л. Безручко

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна

Здійснено аналіз сучасної рекреаційної діяльності на території Шацького національного природного парку. Проаналізовано перспективи рекреаційного господарювання відповідно до „Проекту організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів Шацького національного природного парку”. Подано рекомендації щодо вдосконалення рекреаційного благоустрою території.

Ключові слова: рекреаційна діяльність, Шацький національний природний парк, екологічні маршрути.

 
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF RECREATIONAL ACTIVITY
ON TERRITORY OF THE SHACK NATIONAL NATURAL PARK
L. Bezruchko

Lviv National University named after Ivan Franko,
Doroshenka St., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

The carried out analysis of modern recreational activity on the territory of Shack national natural park. The analysed perspective of recreational menage in accordance with „Project of organization of territory, guard, recreation and recreational use of natural complexes and objects of the Shack national natural park”. And given recommendations in regard to improvement recreational utilities of territory.

Key words: recreational activity, Shack national natural park, ecological routes.

Article