ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ф. В. Зузук1, С. С. Кутовий1, Л. В Ільїн1, Л. К. Колошко1,
І. М. Нетробчук1, О. В. Міщенко1, М. Химин2

1Волинський національний університет імені Лесі Українки,
пр. Волі, 13, м. Луцьк, 43021, Україна;
2Науково-екологічна фірма „Світ птахів”
пр. Волі, 56/28, м. Луцьк, 43021, Україна

Подано аналіз природних ресурсів: корисних копалин, поверхневих і підземних вод, ґрунтів, рослинного і тваринного світу, рекреаційно-туристичних можливостей.

Ключові слова: Волинь, природні ресурси, корисні копалини, вода, ґрунти, рослинність, тваринний світ, рекреація.

 

NATURAL RESOURCES OF VOLYN REGION
F. V. Zuzuk1, S. S. Kutovy1, L. V. Ilyin1, L. K. Koloshko1, I. M. Netrobchuk1,
O. V. Mishchenko1, M. V. Khymyn2

1Volyn national university of Lesya Ukrainka,
pr. Voli, 13,UA-43021 Luck,Ukraine;
2Scientific-ecological firm „Svit ptakhiv”
pr. Voli, 56/28, UA-43021 Luck, Ukraine

The analysis of natural resources is considered here: natural excavated resources, surface and underground waters, soils, flora and fauna and recreation and travel facilities.

Key words : Volyn, natural resources, excavated resources, water, soils, vegetation, fauna, recreation.

Article