ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТУПЕНЯ
ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Л. П. Царик, П. Л. Царик

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 246027, Україна

Проблему збалансованого природокористування регіону розглянуто через призму положень концепції сталого розвитку. Висвітлено геоекологічні підходи до оцінки збалансованого природокористування шляхом аналізу біопродуктивності природних угруповань і споживання біологічної продукції господарським комплексом, оптимального співвідношення природних і антропогенних угідь, ступеня оптимальності структури землекористування. Накреслено напрями ландшафтно-екологічної оптимізації території шляхом обґрунтування пріоритетів і критеріїв, які полягають у ранжуванні видів функцій у порядку їхньої значимості для регіону.

Ключові слова: збалансований розвиток, природокористування, біопродуктивність ландшафтно-екологічна оптимізація території.

 

GEOEKOLOGICAL GOING NEAR ESTIMATION OF DEGREE OF
BALANCED OF NATURE USE
L. P. Tsaryk, P. L. Tsaryk

Volodymyr Hnatyuk National University of Ternopil
M. Kryvonis St., 2, UA-46000, Ternopil, Ukraine

The problem of balanced nature use of region is considered through the prism of positions of conception of steady development. The geoekological going is lighted up near the estimation of balanced nature use by the analysis of biological produce of natural groupments and consumption of biological products by an economic complex. Optimum correlation of natural and anthropogenic lands, degree of optimum of structure of land-tenure. Directions of landscape-ecological optimization of territory are set by the ground of priorities and criteria which consist in rang of types of functions in the order of their meaningfulness for a region.

Keywords: the balanced development, nature use, biological produce, is landscape-ecological optimization of territory.

Article