ДО ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ
МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ
М. Я. Сивий

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна

Розглянуто питання раціонального використання та охорони надр у контексті раціонального природокористування в районах інтенсивного видобування та переробки мінерально-сировинних ресурсів.

Ключові слова: мінерально-сировинні ресурси, корисні копалини, гірничопромислові відходи, раціональне використання, кадастр мінерально-сировинних ресурсів.

 

ISSUE OF THE RATIONAL MUNERAL RESOURCES USAGE OF THE
REGION
M. Syvyj

Volodymyr Hnatyuk National University of Ternopil
M. Kryvonis St., 2, UA-46027 Ternopil, Ukraine

Questions of the rational depths use and guard in the context of rational nature management in the districts of intensive mineral raw resources booty and processing were considered.

Key words : mineral raw resources, minerals, mining wastes, rational use, mineral raw resources cadastre.

Article