ПЕРСПЕКТИВА ВИДОБУТКУ ЙОДУ З ПЛАСТОВИХ ВОД
НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ БОРИСЛАВСЬКОГО
НАФТОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ
Н. Кучманич

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна

Розглянуто важливість йоду для життя та господарської діяльності людини. Наведено результати проб пластових вод нафтових родовищ Прикарпаття з 1954 року і запропоновано методи його вилучення. Зокрема, розкрито потенціал вилучення йоду з мінералізованої води Зимівецького йодо–бромного родовища у Сколівському районі Львівської області.

Ключові слова: йод, вилучення, пластові води, свердловина, родовище.

THE PROSPECT OF EXTRACTING IODINE FROM THE STRATA
WATERS OF OIL AND GAS FIELDS OF PETROLEUM
BORYSLAVSKOHO AREA
N. Kuchmanych

Ivan Franko National University of L'viv,
Doroshenka Str. 41, UA – 79000 L'viv, Ukraine

 

Consider the importance of iodine for life and economic activity. The results of tests strata waters deposits Prykarpattya since 1954 and shows the possibility of removal of iodine from the strata waters oil fields Prykarpattya two ways. In particular, disclosed the potential removal of iodine with mineralized water Zymivetskoho iodine-bromnoho deposits in the area Skolivskom Lviv region.

Key words : iodine, extraction, strata waters, mining hole , field .

Article