ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Серія географічна. 2010. Випуск 38.

 
Зміст Contents
   

Безусько Л., Мосякін С., Безусько А. Палеокліматичні реконструкції для піз-
нього плейстоцену рівнинної частини України.
Анотація

3

Богадьорова Л. Особливості територіальної організації особистих господарствнаселення на прикладі Херсонської обл.
Анотація

12

Богуцький А., Волошин П. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Здолбунів (Волинська височина)
Анотація

21
А. Богуцький*, Р. Дмитрук*, М. Ланчонт**, А. Яцишин*.Торгановичі– новий опорний розріз плейстоцену Передкарпаття.
Анотація
28

Божук Т. Поняття, функції та завдання релігійного туризму.
Анотація

37

Брусак В., Зінько Ю., Благодир С., Шевчук Окс., Кричевська Д., Ліро А. Ключові території Українських і Польських Карпат у складі Транскарпатської екологічної мережі.
Анотація

45

Волошин П. Просторово-часові закономірності змін хімічного та динамічного
режиму підземних вод урбосистеми Львова.
Анотація

58

В. Гаськевич, М. Нецик.Особливості рослинності пірогеннодеградованих
торфових грунтів Малого Полісся.
Анотація

69

Герасимова І., Петришин В. Геологічна будова Розділ-Жидачівського валоподібного підняття та його відображення в сучасному рельєфі.
Анотація

77

Годісь Н. Географічний аналіз формування сучасного типу смертності у
Львівський обл.
Анотація

85

Давиденко О. Етнокультурно-географічне положення Львівської обл.
Анотація

99

М. Дністрянський. Зовнішньоекономічні звязки України як відображення її геополітичних проблем.
Анотація

105

Дубіс Л. Дослідження мікроскопії зерен кварцу: історія розвитку та перспек-
тиви використання для палеогеографічних реконструкцій еолових процесів.
Анотація

111

Кіптач Ф. Склад та цільове призначення основних категорій земель Карпатсь-
кого регіону України.
Анотація

119
Кіт М., Бойко Г., Єфімчук Н., Прокопів П., Трофимчук А. Концепція консервації земель на прикладі Львівської обл.
Анотація
127

М. Клапчук.Сучасні морфодинамічні процеси в Дефлянській улоговині.
Анотація

138

Клапчук О. Характеристика музеїв і музейних експозицій Львівщини та їхня
оцінка для цілей туризму.
Анотація

149

Книш М. Наукові підходи до формування нового світового порядку.
Анотація

158

Кузик С. Класифікація туристичної діяльності.
Анотація

167

Кульчицька Л. Географічні закономірності екологічної стійкості агроландшафтів Одеської обл.
Анотація

174

Лагоцька О. Аналіз стану вивченості антропогенних процесів та їхні класифікації.
Анотація

180

Литвин Д. Аналіз чинників розвитку сфери рекреації.
Анотація

187

Міщенко Л. Геоекологічні структури природоохоронних територій високогір-
ної зони Карпат.
Анотація

199

Мкртчян О. Глобальне потепління та його вплив на термічний режим Західної
України.
Анотація

206

Мороз Г. Про ґрунтово-кліматичну межу Південного і Сухого Степу в Північно-Західному Причорномор’ї.
Анотація

214

Муха Б. Топотермічні властивості території Львова.
Анотація

221

Назарук М. Міська екологічна інфраструктура – матеріальна основа гармонійного соціально-екологічного середовища.
Анотація

238

Недюрмагомедов Г. Теорія і практика екологічної освіти наприкінці ХХ сто-
ліття: проблеми розвитку.
Анотація

243

Паламарчук Н. Мікроморфологічна будова ґрунту другої фази коршівського
ґрунтоутворення Подільської височини.
Анотація

255

Палюх В. Стан охорони геолого-геоморфологічних пам’яток природи в гірській частині басейну річки Черемош.
Анотація

262

Папіш І., Позняк С. Проблеми ґенези чорноземів Галичини.
Анотація

271

Перхач О. Здоров’я людини і хімічні забруднювачі довкілля: глобальний та ре-
гіональний аспекти.
Анотація

281

Петровська М. Оцінка сучасного медико-демографічного стану Яворівсько-
го р-ну Львівської обл.
Анотація

286

Пилипенко І. Геопросторова неоднорідність динаміки сільського населення
Херсонської області як індикатор відношень у системі центр–периферія.

Анотація

295

Пилипович О. Концепція еколого-геоморфологічного моніторингу басейнових
систем.
Анотація

302

Рутинський М. Концепція життєвого циклу територіальної рекреаційної систе-
ми в сучасному теоретичному арсеналі рекреаційної географії.
Анотація

310

Сиротюк М., Снежик Т. Кластерний аналіз гірських сіл Львівської обл. для
оцінки рекреаційного потенціалу сільського туризму.
Анотація

318

Склярська О. Географія громадських організацій етнонаціональних меншин у
Закарпатській та Чернівецькій областях.
Анотація

325

Теліш П. Історико-географічні особливості розвитку і топоніміка сільських по-
селень у Верхньодністерських Бескидах.
Анотація

332

Томенюк О. Юрій Полянський – дослідник терас Дністра.
Анотація

340

Шевчук О. Геопарки як форма збереження геоспадщини, розвитку геоосвіти та
геотуризму.
Анотація

357

Шульга В. Використання пам’яток садово-паркового мистецтва як об’єктів
екологічного туризму (на прикладі Сумської обл.).
Анотація

371

Яцишин А. Основні етапи верхньопліоцен-нижньоплейстоценового морфо-,
літогенезу долини Дністра у районі Галицького Придністер’я.
Анотація

379

Професор Степан Михайлович Стойко – відомий український натураліст, ви-
датний вчений у галузі геоботанiки, фітогеографії та геосозології.

395