ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Серія географічна. 2012. Випуск 40. Частина 2.

 
Зміст Contents
   

Кіптач Ф., Блажко Н. Сучасний стан повітряного басейну України та головні тенденції його змін: стаціонарні джерела забруднення
Анотація

3

Клапчук М. Селеві процеси в гірській частині басейну ріки Прут
Анотація

9
Кобзяк Р. Динаміка кількості населення міст України на початку ХХІ ст.
Анотація
17

Кодрул В. Методологічні дослідження проблеми поширення вроджених вад у контексті історії її розвитку
Анотація

24

Кравчук Я., Зінько Ю., Хомин Я., Шевчук О. Проектований геопарк “Вулканічні Карпати”
Анотація

30

Кричевська Д. Еволюція концептуальних моделей функціонального зонування біосферних резерватів
Анотація

44

Курганевич Л., Шіпка М. Умови формування та чинники впливу на водний режим річки Полтва
Анотація

52

Лабінська Г. Походження хоронімів “Україна” та “Росія”
Анотація

60

Марчак А. Методика морфометричного аналізу рельєфу басейнових систем гірських територій засобами ГІС-технологій (на прикладі басейну р. Прут у межах Чорногори)
Анотація

68

Мкртчян О., Шубер П. Порівняльний аналіз зв’язків кліматичних характеристик з кількісними морфометричними характеристиками рельєфу та положен- ням у ландшафтній структурі
Анотація

91

Паньків З. Ранній етап землекористування в Україні
Анотація

98

Петровська М., Каплун Л. Аналіз впливу автотранспорту на забруднення ат мосферного повітря м. Яворова монооксидом карбону
Анотація

109

Ренда А. Палеогеографічні аспекти формування камів Волинського Полісся
Анотація

117

Рутинський М. Польські першоджерела історичної географії Галичини ХVІІ – першої половини ХХ ст
Анотація

124

Салюк М. Генеза й еволюція дерново-підзолистих ґрунтів, підстелених щільними карбонатними породами
Анотація

139

Сливка Р. Вплив вертикально-структурних політико-географічних процесів на геоконфліктологічну ситуацію в світі
Анотація

144

Смалійчук А. Геоекологічний аналіз сучасної динаміки ландшафтів низькогір’я Українських Карпат
Анотація

152

Стецюк О. Готельне господарство Львова: сучасні тенденції розвитку
Анотація

163

Теслюк Р. Стан і динаміка демографічних процесів у Західному соціально- економічному районі України
Анотація

170

Томенюк О. Вплив наукових ідей Юрія Полянського на розвиток геоморфології і палеогеографії в Україні (до 120-річчя від дня народження Ю. Полянського)
Анотація

178

Топорницька М. Eтнофестивальний туризм у Львівській обл.: тематична структура та просторово-часові особливості організації
Анотація

197

Федірко О. Стріальний рівень організації гірського ландшафту чи ефект стріальності у ландшафтному устрої гір?
Анотація

206

Черемха Т. Поняття природного потенціалу ландшафту
Анотація

211
Чернець І. Опорні розрізи лесово-ґрунтової серії як комплексні пам’ятки неживої природи.
Анотація
217

Чернявський М., Теліш П. Географічні аспекти оптимізації структури лісів Верхньодністерських Бескидів на засадах наближеного до природного лісництва
Анотація

224

Шубер П., Березяк В. Тенденції змін температури повітря та кількості опадів у гірській частині басейну ріки Прут у 2007–2009 роках
Анотація
237
Яцишин А., Бомбель М., Ольшевська-Нейберт Д., Богуцький А., Васьків С. Літологічна і седиментологічна характеристика алювію шостої тераси Дністра (поверхні Лоєвої) у розрізі Торгановичі 1
Анотація
245

Дністрянський М. Вагомий внесок в українську географічну освіту (відгук на навчальний посібник “Географія світового господарства (з основами економіки)” / за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. – К. : Знання, 2011. – 640 с.)

255