ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Серія географічна. 2013. Випуск 41.

 
Зміст Contents
   

Бєлова Н. Розподіл осушуваних земель в агроландшафтах Передкарпаття
Анотація

3

Богуцький А., Волошин П., Андрейчук Ю. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Збараж (Подільська височина)
Анотація

12
Біланчин Я., Гошуренко Л., Леонідова І., Орлик І. Гумусовий стан чорноземних ґрунтів острова Зміїний
Анотація
24

Бойко І. Просторово-господарська специфіка ландшафтів Бойківщини (кінець XVIII ст.)
Анотація

38

Брусак В., Майданський М. Функціональне зонування національних природних та регіональних ландшафтних парків Карпатського регіону: сучасний стан, методи і методологія реалізації
Анотація

50

Вовк І. Історико-географічні аспекти індустріалізації Львівської обл.
Анотація

70

Волошин І., Матвійчук Л., Герасимчук Б. Еколого-економічний аналіз чинників впливу на стан та розвиток туристичних ресурсів
Анотація

76

Волошин П. Моніторинг геодинамічних процесів у центральній частині Львова
Анотація

83

Гаськевич В., Луцишин О. Підзолисто-дернові ґрунти Надсянської рівнини
Анотація

91

Горішний П., Крет М. Рельєфні ситуації i планувальні структури населених пунктів Розточчя
Анотація

99

Гудзеляк І. Демографічна ситуація у місті Львові
Анотація

109

Денис В. Особливості розподілу гумусу у фракціях структурних агрегатів сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя
Анотація

117

Дністрянська Н., Дністрянський М. Дуже малі міські поселення України: регіональні особливості поширення та демографічного значення
Анотація

126

Єргіна О. Енергетичні та термодинамічні характеристики ґрунтів і ґрунтоутворювальних субстратів Кримського півострова
Анотація

132

Зінько Ю. Методологічні і методичні підходи до охорони рельєфу: міжнародний та вітчизняний досвід
Анотація

140

Іванюк Г. Кореляція номенклатури ґрунтів Львівської області та WRB
Анотація

153

Івах Я. Соціально-економічні чинники посилення руйнівної дії паводків у Карпатському регіоні України
Анотація

161

Ільчишин Я. Результати дослідження екологічного стану якості вод верхів’я р. Прут методом біоіндикації
Анотація

170

Кураєва І., Рога І., Сорокіна Л., Голубцов О. Ландшафти Подільських Товтр та їх забруднення важкими металами
Анотація

180

Леонова С., Нікіпелова О. Бальна оцінка як метод дослідження рекреаційного потенціалу
Анотація

193

Мкртчян О. Цифровий аналіз мультиспектрального космознімка Landsat 7 ETM+ ділянки центральної частини Українських Карпат
Анотація

205

Муха Б. Особливості динаміки температури повітря в геокомплексах Чорногори у жарку антициклональну погоду
Анотація

213

Назарук М., Шолок І. Зонування території Львова за характером та ступенем антропогенного навантаження
Анотація

225
Петровська М., Михайлів І. Поселенське навантаження і структура земельного фонду Перемишлянського району (Львівська обл.) як чинник формування геоекологічної ситуації
Анотація
232

Позняк С., Мазник Л. Проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів на сторінках “Вісника Львівського університету. Серія географічна” (1962–2012)
Анотація

243

Ренда А. Про максимальну межу поширення середньоплейстоценового зледеніння у західній частині Волинського Полісся (межиріччя Західний Буг–Стохід–Стир)
Анотація

256

Ровенчак І. Геотопоніміка – одна з неголовних підсистем географії культури
Анотація

264

Свидницький Б., Пасека М. Особливості антропогенної трансформації темно-сірих опідзолених легкосуглинкових ґрунтів Гощанського плато
Анотація

273

Сіренко І. Специфіка охорони об’єктів неживої природи в Польщі
Анотація

282

Сова О. Агрогенна трансформація гумусового стану чорноземів опідзолених Сянсько-Дністерської височини
Анотація

295

Стойко С., Койнова І. Екологічна безпека життєвого середовища в Україні та програма сталого розвитку
Анотація

303

Теодорович Л. Екологічний туризм у НПП України: теоретичні та практичні аспекти
Анотація

318

Тиханович Є. Проблеми дослідження лавинних природних територіальних комплексів
Анотація

331

Томенюк О. Наукові контакти професора Юрія Полянського (за матеріалами епістолярної спадщини)
Анотація

336

Тригуб В. Медико-географічна оцінка вмісту фтору в природних компонентах Одещини
Анотація

358

Чернець І. Значення та обґрунтування необхідності збереження розрізу плейстоценових відкладів Скала-Подільська
Анотація

367

Чикайло Ю. Структура земельних угідь у межах єврокоридору Львів–Краковець
Анотація

375

Яцишин А., Бомбель М., Ольшевська-Нейберт Д., Богуцький А., Васьків С. Літологічна і седиментологічна характеристики алювію шостої тераси Дністра (поверхні Лоєвої) у розрізі Торгановичі 2
Анотація

382

Богуцький А. Фундаментальне дослідження з палеоботаніки України (відгук на монографію Л. Г. Безусько, С. Л. Мосякіна, А. Г. Безусько “Закономірності та тенденції розвитку рослинного покриву України у пізньому плейстоцені та голоцені”. – К. : Альтерпрес, 2011. – 448 с.)

396

Томенюк О. Ювілей “Вісника”

399