ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Серія географічна. 2013. Випуск 44.

 
Зміст Contents
   

Позняк С. Актуальні проблеми географії ґрунтів

3

Балюк С., Воротинцева Л. Трансформація властивостей чорноземних ґрунтів і стійкість їх до антропогенного навантаження

8
Біланчин Я., Леонідова І. Ґрунтотворний потенціал природних чинників ґрунтоутворення острова Зміїний
17

Войтків П. Гумусовий стан буроземів пралісів Карпатського біосферного заповідника

14

Волошин І., Омельченко О. Особливості акумуляції важких металів урбаноземами м. Львова

33

Волощинська С., Голуб В. Взаємозв’язки між агрохімічними показниками ґрунтів і вмістом важких металів в урбоекосистемі м. Ковель

46

Волощук М. Деградаційні процеси та їхній вплив на екологічний стан земельних ресурсів України

55

Гаськевич В., Гаськевич О. Характеристика структури ґрунтового покриву Пасмового Побужжя

62

Горін М., Ольховський Г. Досліди Географічної мережі на Роганському стаціонарі та проблема заповідання чорноземів (до створення Червоної книги ґрунтів)

71

Дегтярьов Ю. Оцінка фізичного стану та водні характеристики чорноземів типових під різними фітоценозами

80

Денис В. Структурно-функціональні кислотно-основні властивості сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя

85

Дмитрук Ю. Аналіз морфометричних особливостей профілів ґрунтів для оцінки їхньої еволюції

91

Дорошкевич С., Задвернюк Г. Органічні речовини та карбонати у плейстоценових викопних ґрунтах і лесах Середнього Побужжя та їхнє палеогеографічне значення

99

Єргіна О. Зміни геохімічних показників у процесі сучасного ґрунтоутворення в Криму

114

Іванюк Г. Аналіз “Систематики ґрунтів Польщі”

122

Кирильчук А. Географія рендзин Західного регіону України

133

Ковальчук І. Актуальні питання досліджень ризиків землекористування

140

Красєха Є. Географічне середовище і розвиток відтворювального господарства у степовій зоні в доісторичну епоху

149

Лактіонова Т., Бігун О., Шейко С., Накісько С. Реєстр еталонних параметрів фізичної якості орних ґрунтів України

161

Лісовський А. Морфогенез чорноземів типових Придністерського Поділля

170

Лукач О. Історичні аспекти вивчення ерозії ґрунтів у Західному регіоні України

178

Луцишин О. Ерозійна деградація дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини

186

Leah Т. Current humus state of soils in conditions of intensive degradation processes in Moldova

196
Мазник Л. Проблеми періодизації історії ґрунтознавчих досліджень
205

Матвіїшина Ж., Кушнір А. Генезис ґрунтів на основі палеопедологічних досліджень у межах археологічного об’єкта на Полтавщині

215

Мороз Г. Спектральна характеристика гумінових кислот ґрунтів середньосухостепового педоекотона Північно-Західного Причорномор’я

228

Наконечний Ю. Фракційно-груповий склад гумусу алювіальних ґрунтів заплави ріки Західний Буг

235

Нецик М. Валовий хімічний склад торфових ґрунтів Малого Полісся

244

Онойко Ю. Морфолого-галогеохімічні особливості та закономірності поширення солончаків заплав межиріччя Дніпро–Молочна

250

Паньків З. Продуктивні ґрунти – основа ефективного сільськогосподарського землекористування в Карпатському регіоні України

257

Папіш І. Валовий хімічний склад чорноземів Сокальсько-Торчинської пасмової височини

265

Підкова О. Морфологічна будова і мікроморфологічні особливості дерново- підзолистих ґрунтів, ґрунтотворних і підстилаючих порід Розточчя

275

Пліско І. Оцінювання вартості поживних елементів ґрунтів України

286

Польчина С. Процесна оцінка профільно-диференційованих оглеєних ґрунтів Передкарпаття .

295

Радзій В. Сучасні методи визначення гранулометричного складу ґрунтів

302

Романів П. Екологізація фізичного стану ґрунтів Передкарпаття

309

Салюк М. Морфологічні особливості дерново-підзолистих ґрунтів, підстелених щільними карбонатними породами Малого Полісся

317

Семащук Р. Особливості формування морфогенетичних властивостей ініціальних рендзинних ґрунтів

324

Сова О. Валовий хімічний склад ґрунтів Сянсько-Дністерської височини

333

Струцинська О. Рельєф і ґрунти прибережно-берегових територій Дністровського лиману

344

Тихоненко Д., Новосад К., Гавва Д. Еволюція чорноземів агрогенного і постагрогенного використання Лівобережного Лісостепу України

356

Тортик М. Оцінка фізичного стану алювіальних ґрунтів заплави Нижнього Дністра

364
Тригуб В. З історії досліджень фтору
372
Чайка М., Мальцева І. Структура та екологічні особливості альгофлори породних ґрунтів вугільних відвалів Донецької обл. .
379
Червань О., Черниш А., Устинова Г. Геоінформаційне моделювання у ґрунтозахисній організації агроландшафтів Білорусі
388

Ямелинець Т. Ерозійна деградація сірих лісових ґрунтів та взаємозв’язок з іншими типами деградації в межах Західного регіону України

397