ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Серія географічна. 2014. Випуск 45.

 
Зміст Contents
   

Кукурудза С. Чверть віку в пошуках оптимальних способів використання природних ресурсів і підготовки фахівців
Анотація

3

Третяк П. Біоенергетика лісового ландшафту: концепція, метризація та раціональне природокористування
Анотація

11
Козак І., Стшелінський П., Венгєль A., Завіла-Нєдзвєцький T., Засада M., Стемпень А., Koцюбa П., Козак Г. Приклади метризації і прогнозування біомаси соснових деревостанів у Польщі
Анотація
20

Зузук Ф., Нетробчук І. Рельєф і клімат як природні ресурси Волинської обл
Анотація

29

Назарук М. Аналіз природоохоронних наукових досліджень на географічному факультеті Львівського університету наприкінці ХХ–на початку ХХІ ст
Анотація

39

Стойко С., Койнова І. Антропогенна трансформація природних екосистем Українських Карпат та програма сталого розвитку
Анотація

49

Мотузко А., Єловічова Я., Іванов Д., Козлов Є., Писарчук Н., Махнач В. Природне середовище гляціоплейстоцену Білорусі в концепції еволюційної географії
Анотація

64

Мартинюк В. Ландшафтно-басейнова модель кадастру заповідних та рекреаційних озерних систем
Анотація

71

Питуляк М., Питуляк М. Структурно-територіальна організація земельно- ресурсного потенціалу Тернопільщини
Анотація

84

Штойко П. Особливості ретроспективного аналізу у творчості Володимира Вернадського
Анотація

92

Мельник Т., Мельник Н. Природно-техногенна небезпека: сутність поняття та особливості трактування
Анотація

99

Партика Т., Бедернічек Т., Гамкало З. Едафічний мікроклімат та його вплив на дихання ґрунтів у мезогемеробних екосистемах басейну Верхнього Дністра
Анотація

106

Койнова І., Головатий М. Теоретико-методологічні засади еколого-географічного аналізу бальнеологічних курортів
Анотація

113

Тарнавська-Тетерська З. Методичні засади і фактична база суспільно- географічного дослідження наслідків землекористування (на прикладі Житомирської обл.)
Анотація

123

Фекета І. Характеристика рослинності Полонини-Руни Карпат в умовах антропогенної трансформації
Анотація

137

Чернявський М., Іжик Г. Відмерла деревина у букових пралісах як комплекс мікросередовищ існування грибів
Анотація

144

Карабчук Д. Надземна фітомаса дерев ялини європейської в природних лісостанах Прут.
Анотація

150

Кирильчук А. Сучасні підходи до проблеми оцінки потенціалу ґрунтоутворення
Анотація

159

Байцар А. Верхня межа лісу в ландшафтах Українських Карпат, її охорона та оптимізація
Анотація

166

Павелко А., Сиротюк М. Екологічні ризики в гідроенергетиці
Анотація

178

Гілета Л. Місце й особливості акустичного навантаження в екологічному стані великих урбоекосистем
Анотація

185

Рожко І., Безручко Л. Перспективи та загрози розвитку рекреаційної діяльності у Шацькому національному природному парку
Анотація

192

Назарук М., Жук Ю. Соціально-екологічні процеси та їхній вплив на демографічну ситуацію на території малих міст Львівської обл
Анотація

200
Перхач О., Рипич Д. Еколого-географічні аспекти водокористування та охорони вод басейну р. Луга Волинської області
Анотація
210

Пелешок М., Петровська М. Водопостачання Волинської обл.: стан, проблеми, шляхи вирішення
Анотація

217

Івах Я. Територіальні аспекти дослідження соціоекологічних проблем Львівської обл.
Анотація

227

Кізюн А. Різноманіття природних умов Поділля, як стимулювальний чинник розвитку туризму
Анотація

237

Грицай Х., Кіптач Ф. Рівень забезпечення населення міст обласного значення та адміністративних районів Львівської обл. землями під водою
Анотація

245

Кіптач Ф. Забезпечення населення міст обласного значення і районів Львівської обл. лісовими ресурсами
Анотація

252

Гурська Т. Антропогенне навантаження на водозбірний басейн р. Сян у межах української частини українсько-польського прикордоння
Анотація

260

Антошик О. Збереження озер та приозерних територій високогір’я Свидовецького масиву Українських Карпат
Анотація

267

Бей Л. Викиди автотранспорту та захворюваність дитячого населення урбосистеми Львова
Анотація

276

Комариця С. Сучасний стан та перспективи охорони карстового рельєфу Галицького Придністер’я
Анотація

286

Митро Л. Структура лісового фонду Закарпатської обл. та способи її оптимізації
Анотація

294

Крет М. Природні та історико-культурні передумови розвитку туризму на українсько-польському пограниччі
Анотація

301

Санісло-Пекар Я., Будніков Г. Сучасний стан нелісової рослинності долини р. Тур’я (Закарпатська обл.)
Анотація

308

Пилипович О. Моніторинг транскордонного забруднення довкілля західного регіону України
Анотація

324

Чернявський М., Теліш П., Коляджин І. Оптимізація структури мішаних ялицевих лісів басейну рік Сівка і Чечва у межах Передкарпаття на засадах наближеного до природного лісівництва
Анотація

331

Блажко Н. Сучасний стан перезволожених ландшафтних систем Львівської обл
Анотація

347

Кучманич Н. Бориславське нафтогазове родовище – тенденції змін екостану довкілля
Анотація

355

Дударчук К., Ілляш І. Значення паспортизації природних туристичних об’єктів для популяризації їх серед населення
Анотація

362

Грех В. Біотичні ресурси річища річки Верещиці: видовий склад і біопродуктивність
Анотація

367

Худоба В. Конструктивно-географічні засади оптимізації структури земельних угідь РЛП “Равське Розточчя”
Анотація

376

Будько О. Порівняльна характеристика річкових долин південної частини Волинського та Житомирського Полісся (на прикладі Горині та Случі)
Анотація

385

Бабич О. Функціональна сутність ландшафтних фацій Винниківської приміської лісової зони Львова
Анотація

395

Ільчишин Я. Екологічні загрози будівництва каскаду міні-ГЕС на території басейну р. Черемош
Анотація

403

Кепеняк Н. Геологічні пам’ятки як об’єкт рекреаційного природокористування на території НПП “Сколівські Бескиди”
Анотація

408

Шолок І. Просторовий аналіз зеленої зони та перспективні території її розширення в межах Львова
Анотація

417

Кормило О. Ступінь меліорованості басейну р. Верещиця як показник трансформованості ландшафтних систем
Анотація

424

Ойцюсь Л., Костолович М. Інвазійні види адвентивної фракції флори Волинського Полісся
Анотація

430

Шушняк В., Савка Г. Передумови та созологічна доцільність створення регіонального ландшафтного парку на приміських землях Львова
Анотація

436

Зінько Ю., Мальська М., Іваник М. Благодир С. Туризм у Карпатському регіоні: загрози для довкілля та шляхи сталого розвитку
Анотація

443

Брусак В., Кричевська Д. Сучасний стан і перспективи розвитку природно-заповідних територій та формування екологічної мережі в українських Карпатах
Анотація

452