ВИМОГИ
до оформлення статей, які подають для опублікування в збірнику
"Вісник Львівського університету. Серія географічна ”
вимоги до оформлення статтей
  1. Для публікації в збірнику приймають неопубліковані раніше наукові праці в галузі географії, екології, туризму.
  2. До статті необхідно додати рекомендацію від установи (кафедри), де виконано роботу, а також повну довідку про одного з авторів для листування.
  3. Статтю подавати українською або англійською мовами в електронному вигляді на дискеті 3,5, а також роздрукований варіант в одному примірнику. Текст повинен бути чітким та контрастним.
  4. Формат паперу А4, поля: верхнє - 2 см, нижнє - 2 см, ліве - 3 см, праве - 1,5 см. Текст набирати шрифтом Times New Roman (14 рt (пунктів)) з міжрядковим інтервалом півтора. Сторінки статті з першої до останньої повинні бути пронумеровані олівцем у нижньому правому куті.
  5. Обсяг статті - не менше 11 і не більше 21 сторінок з таблицями, рисунками, списком літератури, анотацією.

Оформлення статті. На першій сторінці в лівому верхньому куті - шифр УДК, під ним по центру великими жирними літерами - назва статті, нижче - жирними літерами ініціали та прізвища авторів, далі курсивом - назва організації, в якій обов'язково зазначити повну адресу цих установ, в тім числі електронну. Біля прізвищ авторів та установ, у яких вони працюють, ставлять один і той самий верхній індекс у вигляді зірочки (*, ** і т.д.). Анотацію та ключові слова треба подати двома мовами: для української статті - українською на початку відразу після адреси й англійською в кінці статті після списку літератури; для англомовної - навпаки. Англійський варіант анотації повинен відповідати за змістом українському. Анотація повинна займати не більше 10 рядків і якомога ширше розкривати суть статті. Після анотації - ключові слова (чотири-сім).
Згідно з Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №705/1, п. З, до друку приймаються наукові статті, які мають такі структурні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх документів і публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор: формування цілей статті (постановка завдання, виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів); висновки дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.
Усі статті рецензуються експертами.
Таблиці. Таблиці розміщують у тексті. Кожна таблиця повинна мати заговолок та порядковий номер, на який є посилання в тексті. Якщо в статті одна таблиця, її не нумерують. Розмір цифр і тексту в таблицях - 10 рt. Допустимі розміри таблиці не більше 135x190 мм.
Рисунки. Рисунки повинні бути пронумеровані в послідовності згадування їх у тексті. До­пустимі розміри рисунків не більше 135x190 мм. Розмір цифр і тексту на рисунку - 10 рі.
Літературні посилання. Посилання на літературу робити в квадратних дужках, зазначаючи номер цитованої позиції зі списку літератури та через кому номер сторінки, наприклад [5, с. 144]. Після основного тексту статті давати список цитованої літератури за алфавітом: спочатку кирилецею, потім латиницею.
Статті, подані англійською мовою, мають бути обов'язково відредаговані літературним редактором.
Стаття повинна бути підписана всіма авторами.
Статті, які не відповідають цим правилам, а також із зауваженнями рецензентів, повертають авторам для доопрацювання; виправлені статті потрібно надіслати повторно (електронний та роздрукований) разом з першим варіантом.
Статті надсилати на адресу:
Відповідальному секретареві збірника "Вісн. Львів, ун-ту.
Сер. геогр.", проф. А. Б. Богуцькому
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, каб. 45,
79000 Львів тел. (032) 239-46-35; 239-45-98; 239-47-49;
e-mail: visnyk_geogr@franko.lviv.ua

Редколегія