Байрак Г.Р., Муха Б.П. Навчальна програма та методичні вказівки для практичних і самостійних робіт з курсу «Дистанційне зондування Землі»
Байрак Г.Р., Гнатюк Р.М., Горішний П.М.Практикум з курсу: “Геоморфологія”: Навч-метод. посібн.
Байрак Г.Р.Методичні вказівки для навчальної роботи студентівз курсу «Методи геоморфологічних досліджень»
   
Білецький М. І., Котик Л. І. Навчальна програма, семінарські, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Територіально-виробничі комплекси” для студентів географічного факультету
Білецький М. І. Соціальна географія: навчально-методичний посібник / М.І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013.- 164 с.
Білецький M. І. Техніко-економічні основи виробництва : навч.-метод. посібник / М. І. Білецький, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 134 с.
   
Гнатюк Р.М. Навчальна програма та методичні вказівки для семінар-ських занять і самостійних робіт з курсу “Кліматична геоморфологія”
Гнатюк Р.М. Навчальна програма та методичні вказівки для семінар-ських занять і самостійних робіт з курсу “Палеогеографія України”
Гнатюк Р.М. Навчальна програма, питання та методичні вказівки для семінарських занять, практичних і самостійних робіт з курсу “Флювіальна геоморфологія” (для студентів географічного факультету).
Гнатюк Р.М. Навчальна програма, тестові питання та методичні вка-зівки з курсу “Структурна геоморфологія” (для студентів напряму підготов-ки 6.040104 – Географія).
   
Горішний П. М. Навчальна програма, практичні і самостійні завдання з курсу «Морфологічний аналіз рельєфу» для студентів географічного факультету
Горішний П. М. Навчальна програма, практичні, самостійні і тестові завдання з курсу «Інженерна геоморфологія» для студентів географічного факультету
Горішний П. М. Навчальна програма, практичні і самостійні завдання з курсу
«Ерозіознавство» для студентів географічного факультету
   
Гудзеляк І. І., Котик Л. І., Ванда І. В. Соціологія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 95 с.
Гудзеляк І.І. Географія населення: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 – географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання).
Гудзеляк І.І. Збірник тестових завдань з курсу "Географія населення" для студентів географічного факультету
 
Загульська О.Б. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Фізична географія материків і океанів» (Європа, Азія)
 

Карпенко Н.І. Методичні вказівки для практичних і самостійних робіт та навчальна програма з курсу “Рельєф морських берегів” для студентів географічного факультету

Карпенко Н.І., Горішній П.М., Зінько Ю.В. Методичні рекомендації до курсу "Рекреаційна оцінка рельєфу"

Карпенко Н.І. Методичні рекомендації з виконання магістерських і дипломних робіт

 

Колтун О.В. Матеріали до практичних робіт з палеогеографії для студентів другого курсу географічного факультету

Колтун О.В. Методичні матеріали до курсу “Археологічні методи у палеогеографії”для студентів географічного факультету
Колтун О.В. Методичні рекомендації до навчальних екскурсій з “Геоморфології міст”для студентів географічного факультету
Колтун О.В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу “Геоморфологія міст” для студентів географічного факультету

Колтун О.В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу“Антропогенна геоморфологія”для студентів географічного факультету

 
Костів Л.Я. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з  курсу ««Фізична географія материків і океанів» (Океани, Африка, Австралія й Океанія, Антарктида, Південна Америка, Північна Америка)

 

Кравчук Я.С. Навчальна програма, семінарські, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Геоморфологія”

 

Лабінська Г. Навчальна програма, завдання та методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Картографічні методи в географії”

Лабінська Г. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” (для студентів денної форми навчання)
Лабінська Г. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” (для студентів заочної форми навчання)
 
В. В. Лозинський, В.В. Клюйник. Топографія з основами геодезії. Методичні вказівки до вивчення курсу. – Львів, 2011. – 24 с.
 
Мельник А.В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу фізичної географії материків і океанів
Мельник А.В. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з  курсу «Географічний моніторинг»
Мельник А.В. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Ландшафтознавство»
 
Паньків Н. Навчально-методичні вказівки для виконання практично-семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу «Географія України»
   
Ровенчак І. І. Міжнародні політичні, військові та економічні організації : навч.-метод. посібник / І. І. Ровенчак, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. - 142 с.
   
Шаблій О.І., Вісьтак О.І Основи суспільної географії:навчально-методичний посібник(програма, самостійна і практична робота, індивідуальне науково-дослідне завдання) для студентів географічного факультету
 
Шубер П.М. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Метеорологія і кліматологія»
   
Шушняк В. М. Методичні вказівки для проходження гідрологічного розділу комплексної фізико-економіко-географічної практики
   
Сіренко І. Методичні поради з курсу «Катастрофічні геоморфологічні
процеси»
Сіренко І. М., Л.Л. Рудковський Методичні поради з курсу «Ендогенні і
екзогенні рельєфотвірні процеси»
Сіренко І. М. Методичні поради з курсу «Динамічна геоморфологія»
   

Яцишин Андрій Михайлович, Богуцький Андрій Боніфатійович Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “ Основи седиментології та гідрогеології ” ( частина 2 “ Основи гідрогеології ” ) для студентів географічного факультету

Яцишин Андрій Михайлович Навчальна програма, практичні, самостійні завдання з курсу “ Методи абсолютних датувань ” для студентів географічного факультету

Яцишин Андрій Михайлович Навчальна програма, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу “Літологічні методи досліджень ” для студентів географічного факультету

Яцишин Андрій Михайлович Навчальна програма, лекційні, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу Основи седиментології та гідрогеології ( частина 1 Основи седиментології ) для студентів географічного факультету