Картографо-топографічний словник-довідник [Текст] : навч. посіб. / В. В. Лозинський, Ю. М. Андрейчук ; за науковою редакцією професора І. П. Ковальчука. — Київ ; Львів : НУБІП Україна ; ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. — 256 с.

У словнику-довіднику подано визначення найуживаніших понять і тер- мінів у сфері геодезії, топографії і картографії. Охарактеризовано будову і властивості топографо-геодезичних приладів, послідовність виконання вимірювальних і розрахунково-графічних робіт. Визначення і пояснення термінів, понять, будова приладів ілюструються багаточисельними малюн- ками, схемами, фотографіями. Наведені таблиці, формули, алгоритми ви- конання розрахунків та опрацювання виміряних параметрів. Для студентів, аспірантів, викладачів географічних, геологічних, біо- логічних, геодезичних, землевпорядних, аграрних, архітектурних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників підприємств та організацій, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи.

Екологічна геоморфлогія

Олег Адаменко, Георгій Рудько, Іван Ковальчук. Екологічна геоморфологія. Підручник. – Івано-Франківськ: Вид-во "Факел", 2000. – 415 с.

Екологічна геоморфологія - новий напрямок природоохоронної галузі і нова спеціальність у вищій школі. Об'єкт її дослідження - геоморфосфера, предмет - екологічні наслідки антропогенного перетворення рельєфу та вплив останнього на екологічний стан довкілля. З нових позицій розглянуті геодинмічні аспекти геоморфосферного простору в умовах гірсько-складчастих, перехідних та рівнинно-платформенних областей, визначено науково-теоретичні, методичні та практичні основи еколого-геомопрфологінчих досліджень, розглянуті закономірності розвитку та прогнозування рельєфоутворюючих процесів, еколого-геоморфологічне районування різних масштабів та цільового призначення, моніторинг геморфосфери та оцінка ризику розвитку небезпечних рельєфоутворюючих процесів в межах різних комплексів геморфосфери.

Для студентів екологічних, геологічних, географічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

Байрак Г.Р., Муха Б.П. Дистанційні дослідження Землі. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 712 с.
Навчальний посібник з курсу "Методи аерокосмічних досліджень" містить інформацію про історію аерокосмічних досліджень, внесок українців у космічні дослідження, фізичні основи дистанційного зондування Землі, характеристику носіїв космічної апаратури та приладів для дистанційного зондування.
Детально розглянуто дешифрування різних об'єктів: метеорологічних, геологічних, геоморфологічних, гідрологічних, геоботанічних тощо.

Білецький М. І.
Навчальна програма, самостійна робота, індивідуальні завдання та тести з курсу «Географія сфери послуг» для студентів географічного факультету. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 88 с.

Навчально-методичний посібник містить зміст навчальної дисципліни, оцінювання результатів роботи студентів з курсу, методи контролю, практичні заняття, рекомендовану літературу з курсу, завдання для самостійної роботи, завдання для виконання індивідуального навчально-дослідного завдання та методичні рекомендації до їх виконання, тести для перевірки знань. В додатках подана вихідна статистична інформація для виконання практичних робіт.
Для студентів географічного факультету.

Білецький М. І. Ванда І. В., Котик Л. І.
Програма, методичні вказівки до практично-семінарських занять та тестові завдання з навчальної дисципліни “Соціальна географія” для студентів географічного факультету. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 108 с.

Навчально-методичний посібник містить обґрунтування структури курсу, зміст навчальної дисципліни, програму курсу, систему оцінювання знань студентів, методи контролю, рекомендовану літературу, завдання семінарських і практичних робіт, тестові й описові завдання для перевірки знань студентів. В окремий розділ винесено самостійну роботу студентів, де подано перелік тем для самостійного опрацювання студентами й структуру та методичні рекомендації до виконання індивідуально-дослідного завдання. В додатках представлено статистичний й аналітичний матеріал, який використовується студентами в процесі виконання практичних робіт; опорні картосхеми з курсу; вимоги до виконання карт на суспільно-географічну тематику.
Для студентів географічного факультету.

Білецький М. І., Котик Л. І.
Навчальна програма, семінарські, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Територіально-виробничі комплекси” для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 70 с.

Навчально-методичний посібник містить інформацію: програма курсу, завдання практичних та семінарських робіт, рекомендована література, завдання для самоконтролю та тестові завдання з курсу, систему оцінювання знань студентів. Окремий розділ відведений самостійній роботі студентів, де подано зразки тем для виконання студентами індивідуального навчально-дослідного завдання, орієнтовна структура його написання, рекомендована література, методичні вказівки до оформлення завдання.
Для студентів географічного факультету.
 

Білецький М. І., Котик Л. І.
Навчальна програма та практичні і тестові завдання з курсу “Техніко-економічні основи виробництва” для студентів географічного. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 88 с.

Навчально-методичний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних і семінарських робіт, задачі, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю та тестові й описові питання перевірки знань студентів з курсу. В окремому розділі представлені теми для самостійного опрацювання студентів та виконання на їх основі індивідуального навчально-дослідного завдання, а також його орієнтовна структура, рекомендована література та методичні вказівки до оформлення. Значний обсяг займають додатки, де представлені опорні схеми, які  знайомлять студентів з техніко-економічними основами виробництва у різних галузях господарства.
Для студентів географічного факультету.

Блій, Г. (де). Географія : Світи, регіони, концепти / Г. де Блій, Пітер Муллер, Олег Шаблій,; Пер. з англ. Даніела Олесневич, Олександр Олесневич, Надія Стельмах та ін., Ред. Світлана Головко (гол. ред.), Юрій Медюк, Авт. передм. Олег Шаблій,. - К. : Либідь, 2004. - 738 с. : іл. - (Сер. "Україна у світі"). - Геогр. покажч.: с. 706-738.
У книзі розкрито головні риси сучасної загальної та регіональноїсуспільної географії у глобальному вимірі. Виділено 12 географічних світів, які охоплюють усе розмаїття регіонів і країн, показано особливості їхнього природного довкілля.

Влах М. Р.
Географія населення: словник-довідник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 241 с.

У словнику в алфавітному порядку систематизована загальна і спеціальна наукова термінологія з «Географії населення», розкрито теоретико-методичні основи укладання словників, подано стислу характеристику народів світу, етнічних та етнографічних груп.
Для студентів та аспірантів географічних спеціальностей, а також спеціалістів, які вивчають проблеми народонаселення.

Влах М. Р.
Програма і методичні рекомендації з курсу «Агрогеографія з основами агробізнесу». – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 26 с.

Методичний посібник містить програму курсу, список основної і додаткової літератури, завдання семінарських занять, а також контрольні питання.
Для студентів географічних факультетів.

Влах М. Р.
Робоча навчальна програма та методичні вказівки з курсу «Історія української географії» для студентів денної і заочної форм навчання. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 1999. – 20 с.

Методичний посібник містить програму курсу, список основної і додаткової літератури, завдання семінарських занять, а також контрольні питання.
Для студентів географічних факультетів.

Влах М. Р.
Особливості географії середньовічного періоду (IV–XV ст.): текст лекції з курсу «Історія географії для студентів географічного факультету денної і заочної форми навчання». – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 1999. – 21 с.

Розкрито особливості географії у середньовічній Європі, арабської та китайської географії, подано список літератури з даної проблематики.

Для студентів географічного факультету

Влах М.Р.
Програма і методичні рекомендації з курсу «Соціально-економіко-географічна термінологія». – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 18 с.

Методичний посібник містить програму курсу, список основної і додаткової літератури, завдання практичних і семінарських занять, а також контрольні питання.

Влах М. Р.
Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу «Історія географії» для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 30 с.

Методичний посібник містить програму курсу, список головної і додаткової літератури, завдання семінарських і практичних робіт, а також контрольні і тестові завдання.
Для студентів географічного факультету.

У  збірнику подані завдання із загальної статистики для виконання на практичних роботах, короткі теоретичні відомості, методика розв’язання завдань, методика обчислень у пакеті EXCEL, індивідуалізовані завдання для студентів.
Для студентів, бакалаврів та магістрів спеціальностей ?географія”, ?економічна і соціальна географія”.

У тексті лекції подано основи лінійної алгебри, які широко використовують у математико-географічних дослідженнях. Розглянуті три математичні моделі з демогеографії. Наведено приклади використання цих моделей для реальних географічних об’єктів.
Для викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, бакалаврів географічних та економічних спеціальностей.

У тексті лекції охарактеризовано сферу зв’язку в Україні як комплексу в системі національного господарства, висвітлюються передумови і чинники його розвитку, функціонально-компонентна і територіально-компонентна структури, динаміка і тенденції розвитку, риси територіальної організації.

Текст лекції адресований студентам географічного факультету.

У методичних рекомендаціях подані завдання, методика виконання та форма звітності за практичні роботи з курсу 'Статистичні методи в суспільній географіії”
Перший модуль охоплює початкові розділи загальної статистики. На практичних роботах студенти закріплюють теоретичні знання, а також отримують практичні навики з первинної обробки статистичних спостережень, обчислення різноманітних відносних та середніх величин, дослідження варіації та форми розподілу ознак.
До практичної частини першого модуля включені 8 робіт. Кожен студент отримує індивідуальне завдання, виконує його з використаням комп'ютера і готує індивідуальний звіт про виконання завдання. Наведені зразки звітів з кожної практичної роботи.
Практичні заняття цього модуля становлять особливу цінність для студентів, бо студенти мають змогу освоїти розвинуті статистичні методи, які можна ефективно використовувати в дипломних та магістерських роботах. Практично в кожній такій роботі потрібно вміти аналізувати ряди динаміки, виявляти кореляційні залежності, будувати регресійні рівняння і т. д. Це дає змогу перейти від простого статистичного аналізу до математичного моделювання досліджуваних явищ через регресійні залежності.
До кожної практичної роботи наведені методичні вказівки до її виконання, алгоритм проведення розрахунків у середовищі EXCEL, зразок індивідуального письмового звіту, зразок вигляду екрана монітора комп'ютера.
Виконуючи завдання другого модуля, студенти грунтовно оволодівають складними методами статистичного аналізу, а також практичними навиками роботи з електронними таблицями і можуть самостійно застосувати їх до своїх наукових досліджень.

У тексті лекцій подані теоретичні основи аналізу абсолютних та відносних величин у статистиці, основи застосування характеристик центральної тенденції до аналізу масивів спостережень. Теорія ілюструється багаточисельними прикладами застосування, а також тестами та практичними роботами для самостійного виконання.
Для студентів, бакалаврів та магістрів спеціальностей ?географія” та  ?економічна і соціальна географія”.

Грицевич В. С., Котик Л. І.
Завдання та методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу “Статистичні методи в соціально-економічній географії” для студентів географічного факультету. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 96 с.

Методичний посібник містить завдання практичних робіт, зразки звіту для їх виконання й оформлення та приклади виконання робіт в середовищі EXCEL.
Для студентів географічного факультету.   

Гудзеляк І. І., Уманців Б. Б.
Хорватія: суспільно-географічна характеристика. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 136 с.

У навчальному посібнику викладена суспільно-географічна характеристика Хорватії. Висвітлено історичні особливості становлення державності і господарського розвитку, природні умови і ресурси населення, його культуру і розселення, національне господарство та проблеми інтеграції до світового співтовариства. Розкрито роль україсько-хорватських зв’язків для соціально-економічного розвитку обох країн.
Для студентів географічних факультетів та факультетів міжнародних відносин, які слухають курси з країнознавства.

Гудзеляк І. І., Анісімова Г. М.
Бібліографічний покажчик наукових видань з географії населення і розселення Західного регіону України. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 43 с.

У покажчику подано бібліографію видань працівників Львівського університету з проблем населення і розселення Західного регіону України. Збірник укладено в хронологічному порядку. Рекомендується для студентів, аспірантів географічного факультету, а також фахівців, які досліджують проблеми населення.

Гудзеляк І. І.
Географія населення: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 76 с.

У навчально-методичному посібнику подано структуру навчальної дисципліни, таблицю оцінювання результатів роботи студентів, програму навчальної дисципліни по двох змістовних модулях, рекомендовану літературу (основна – 1 позиція, допоміжна – 65 позицій), інтернет-джерела про населення світу та України – 27 позицій, завдання для практичних робіт з статистичними додатками та методичними питаннями для співбесіди і завдання для самостійної роботи. Для виконання індивідуального науково-дослідного завдання запропоновано план  та методичні вказівки.

Гудзеляк І. І.
Збірник тестових завдань з курсу «Географія населення» для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 88 с.

У збірнику подано список літератури для підготовки до письмових опитувань по модулях та іспиту, тестові запитання (згруповані по темах), типові задачі, картографічні завдання, описові (відкриті) питання.

Гудзеляк І. І.
Робоча навчальна програма, завдання до контрольної та практичних робіт з курсу «Географія населення» для студентів географічного факультету (заочної форми навчання). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 54 с.

Методичний посібник містить програму курсу, список рекомендованої літератури (всього 65 позицій), завдання до практичних робіт, у тім числі статистичні додатки, план та методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також базові статистичні дані та картографічні основи для виконання окремих завдань контрольної роботи.

Гудзеляк І. І., Ванда І. В., Котик Л. І. 
Навчальна програма та методичні рекомендації до підготовки семінарських занять з курсу “Соціологія” для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 72 с.

Методичний посібник містить програму, рекомендовану літературу, завдання семінарських занять, ключові поняття та терміни, теми для самостійного опрацювання, запитання для самоперевірки та тестові завдання з курсу. В додатках подані основні принципи процедури оксфордських дебатів, соціологічні тести тощо.
Для студентів географічного факультету
.

Географія населення
Автор – Ірина Гудзеляк

Гудзеляк І. Географія населення: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с. + іл.
Редактор – Наталія Плиса. Технічний редактор – Софія Довба. Коректор – Галина Матіїв. Комп’ютерний набір – Ірина Гудзеляк. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Художнє оформлення – Василь Роган.
Викладено теоретико-методологічні основи та історію географії населення. Розкрито суть головних категорій, сучасних наукових концепцій з географії населення, проаналізовано геопросторові тенденції формування населення світу, регіонів та України.
Для студентів та аспірантів географічних факультетів, а також усіх, хто цікавиться проблемами населення.

Гірські автомобільні дороги Українських Карпат

Гірські автомобільні дороги Українських Карпат. Під ред. В.О. Герасимчука. Посібник. – Ужгород: Вид-во "Закарпаття" , 2000. – 271 с.

Дані, що зібрані в цій книжці, відображають раезультати багаторічної роботи авторів по проектуванню, будівництву і експлуатації річкових укріпних споруд на гірських автомобільних дорогах України. В ній вперше в єдиному комплексі рзглянута проблема захисту гірських автомобільних доріг Українських Карпат від паводків, селевих потоків і зсувів.
Вона основана на вивченні природних умов Українських Карпат та їх ролі у виникненні паводків, селевих потоків і зсувів, факторів руйнівної дії цих процесів і їх вплив на стан автомобільних доріг цього регіону держави. Детально проаналізовані листопадові, 1998 року, паводки на Закарпатті і збитки від них дорожньому господарству області, характер руйнувань автомобільних доріг цими паводками.
В книзі узагальнений досвід організації робіт щодо відновлення автомобільних дроіг Закарпаття після їх руйнувань паводком 1998 року, виконаний аналіз роботи типових конструкцій укріплених річкових споруд на гірських і передгірських ріках і дано рекомендації щодо захисту гірських автомобільних доріг Українських Карпат від паводків, селевих потоків і зсувів.
Приділена увага вдосконаленню експлуатації укріплених річкових споруд і мостових переходів, організації наукових досліджень з питань проектування цих споруд, розробці спеціальних методичних вказівок і альбомів раціональних конструкцій для проектування, будівництва і експлуатації річкових укріпних споруд.

 

У тексті лекції досліджено місце територіальної структури серед інших структур, подано її означення та зв’язок з іншими поняттями, методи відображення, проаналізовано територіально-структурні процеси та форми територіальної структури, зокрема в аспекті ТВК, досліджено числові міри.

Економічна і соціальна географія світу
Анотація: Навчальний посібник відображає усі зміни, які наприкінці ХХ ст. відбулися на політичних та економічних картах світу. Розкривається структура світового природо-ресурсного потенціалу, вивчається демографічна ситуація, соціальний та етнічний склад, культура, освіта, релігії народів світу. Значна увага приділяється глобальним проблемам людства, характеризуються країни світу за великими географічними регіонами.
Для студентів, учнів профільних і спеціалізованих класів загальноосвітньої школи, коледжів та гімназій.

Радіоекологічні дослідження

Іванов Є.А. Радіоекологічні дослідження: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 1 49 с.

У посібнику висвітлено актуальні проблеми вивчення та основні поняття і положення радіоекології. Викладено методи проведення радіоекологічних досліджень та уявлення про природні і техногенні джерела радіоактивного забруднення довкілля. Розглянуто сучасну радіаційну ситуацію в Україні та особливості радіоактивного забруднення її екосистем. Розроблено пропозиції щодо нормування радіоактивного навантаження і радіоекологічного моніторингу досліджуваних територій. Показано значення радіоекологічних досліджень у розвитку суміжних екологічних галузей та розв'язання проблем геоекології.

Для студентів екологічних, географічних, геологічних і біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, а також усіх, хто цікавиться проблемами радіоекології.

 

Геоекологія Розточчя

Іван Ковальчук, Мирослава Петровська. Геоекологія Розточчя. Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 1 92 с.

У монографії з'ясовано особливості формування рельєфу, історії розвитку ландшафтів, динаміки і тенденцій трансформації компонентів довклілля Розточчя та прилеглої до нього території, зідйснено історико-географічний та еколого-геоморфологічний аналіз стану і змін природнього середовища, кількісно охарактеризовано сучасний стан природно-антропогенних геосистем, визначено напругу еколого-географічної ситуації на рівні таксонів геморфологічного районування і землекористувань найнижчого рангу, з'ясовано характер впливу тих чи інших екологічних ситуацій на життєдіяльність людини, обгрунтовано оптимазаційні заходи, спрямовані на забезпечення регулювання розвитку небезпечних процесів, оптимізацію природокористування, зниження екологічної напруги в регіоні.

Для географів, екологів, краєзнавців, викладачів вищої і середньої школи, працівників господарського комплексу і сфери державного управління.

 

Прикладна гідроекологія

Іван Ковальчук, Яків Каганов, Радослав Сливка. Прикладна гідроекологія: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 228 с.

Окресленопроблеми формування гідроеологічної ситуації, проаналізовано чинники, які визначають стан та динаміку водних об'єктів. Розкрито гідравлічні закономірності, важливі у плануванні та реалізації системи водоохоронних заходів та роль антропогенних чинників, від яких залежить напруга гідроекологічної ситуації у басейнових системах гірських і рівниних територій, запропонована інженерно-технічне обгрунтування системи захисту поверхневих вод від забрудення та схему гідроекологічного моніторингу.

Для студентів географічних факультетів класичних і педагогічних університетів

 

Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз

Іван Ковальчук.Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз – Львів: Інститут українознавства, 1997. – 440 с.

У монографїї викладені теоретичні основи еколого-географічних досліджень річкових систем та їх басейнів. Обгрунтовані методологія, зміст, методика регіонального еколого-геоморфологічного аналізу, розроблені алгоритми досліджень стану, динаміки та функціонування флювіальних систе, розвитку екзодинамічних процесів, оцінки їх впливу на формування геоеклогоічної ситуації.
В регіональній частині велика увага приділена картографічним, польовим маршрутним, стаціонарним, експериментальним та лабораторним еколого-географічним та геморфологічним дослідженням різнорангових басейнових природно-господарських систем рівнин, височин і гір Західного регіону України, моделюванню та прогнозуванню ерозійно-акумулятивних процесів, оцінці явищ деградації рослинного покриву, грунтів, малих річок, обгнутування шляхів виходу з кризової ситуації та оптимізації використання природних ресурсів.

Для працівників науково-дослідних і проектних організацій, географів, геологів, еклогів і краєзнавців, викладачів і студентів природничих спеціальностей університетів, педагогічних інститутів, коледжів і ліцеїв, усіх тих, кому не байдуже майбутнє рідної прирди.

 

«Історія Української географії» – фаховий часопис з географії. Виходить у Тернополі двічі на рік з 2000 р. Шеф-редактор – д. г. н., проф. Львівського національного університету ім. І. Франка О. І. Шаблій; редактор – д. г. н., проф. Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка О. В. Заставецька. Рубрикація: «Віхи», «Постаті», «Наукові школи і центри», «Раритети», «Крає- і країнознавство», «Натургеографія та геоекологічні студії», «Антропогеографічні дослідження», «Ювілеї та номінації».
Число 22 присвячене 110-літньому ювілею проф. Володимира Кубійовича (статті О. Шаблія, О. Заставецької, М. Мушинки, І. Ровенчака, Ю. Кисельова, інформація про наукові міжнародні конференції до цієї дати у Тернополі і Львові).

Степан Кузик.
Бібліографічний покажчик
Укладач – Євгенія Белена

Степан Кузик: Бібліогр. покажч. / Уклад. Є. Белена; Наук. ред. та автор передм. проф. О. Шаблій; Редкол.: Б. Якимович (голова), Г. Домбровська, Г. Чопик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 92 с.: іл., портр. – (Українська бібліографія. Нова серія; Чис. 23. Бібліографія вчених університету).

Відображено життєвий, науковий, педагогічний та громадський шлях доцента кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка, члена проводу Львівського земляцтва Братів-Рогатинців, члена редколегії альманаху “Рогатинська земля: історія та сучасність” С.П. Кузика. Подано бібліографію його друкованих праць та літературу про нього з 1970 до 2006 р
 

C. Кузик „Основи менеджменту і маркетингу” (навчально-методичний посібник з самостійної роботи студентів), – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 50 с.

Методичний посібник з курсу „Основи менеджменту і маркетингу” розкриває структуру і зміст дисципліни, її змістовні модулі, питання для самостійного вивчення, зміст симінарів, критерії оцінювання, методичні вказівки до оформлення індивідуальних навчально-дослідних питань, екзаменаційні питання і тести та список рекомендованої літератури

Кузик С.П.
Географія туризму: навчальний посібник / С.П.Кузик. – К. : Знання, 2011. – 271 с.

Які питання обгрунтовує наука „Географія туризму”? Які методи дослідження розвитку туризму та чинники формування туристичної привабливості території? Які особливості розвитку туризму та чинники формування туристичної привабливості території? Які особливості розвитку туризму в світі та в Україні? На ці й інші питання ви отримаєте відповідь у запропонованому навчальному посібнику, а також дізнаєтесь про туристичні ресурси, методи їх оцінки, основні форми та види туризму

Теоретичні проблеми туризму: суспільно-географічний підхід
Автор – Степан Кузик

Кузик С. П. Теоретичні проблеми туризму: суспільно-географічний підхід: монографія / С. П. Кузик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 254 с.
Редактор – Діана Карпин. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Обкладинка – Василь Роган.

Досліджено теоретичні основи географії туризму – чинники розвитку туризму, формування туристичних потреб, класифікацію туристичної діяльності, новітні теорії та концепції вивчення географії туризму, основи формування туристичної привабливості території. Проаналізовано методичні засади географії туризму, методи її дослідження. Подано підходи до оцінки туристичних ресурсів. Виокремлено основні форми і види туризму.
Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.

Книш М.М. Бразилія: суспільно-географічна характеристика. Навч. посібник. - Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 148 с.
У навчальному посібнику дана суспільно-географічна характеристика однієї з найбільших країн світу і Латинської Америки зокрема. Висвітлено етапи заселення і розвитку її господарства, природні умови та ресурси, відомості про населення, національне господарство, культуру, освіту, науку. Наведені цікаві факти про українців, що проживають у Бразилії. В додатках подано статистичні таблиці, головні історичні події та ін.. Книга ілюстрована.
Для студентів географічного факультету і всіх, хто цікавиться політичними, економічними, соціальними проблемами країн світу.

Економічна і соціальна географія країн, що розвиваються
Автор – Мирослава Книш

Книш М. М. Економічна і соціальна географія країн, що розвиваються: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 264 с.
Розкрито зміни геопросторової організації країн, що розвиваються упродовж ХХ ст. Велику увагу приділено актуальним глобальним проблемам і тенденціям розвитку в цих країнах на початку ХХІ ст. Використано низку методичних підходів (системний, типологічний, проблемний), які полегшують вивчення такої велької кількості країн. У словнику наведено тлумачення 300 термінів, а в статистичних додатках – головні економічні та соціальні макропоказники.

Для студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів.

Книш М. М.
Програма курсу «Економічна і соціальна ки та Ам

Книш М. М.
Програма курсу «Економічна і соціальна географія країн Азії, Африки та Америки (Країни, що розвиваються)» для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 94с.

Програма ознайомлює студентів з поняттями і сучасною термінологією вивчення макрорегіонів, їхнє позиціювання за основними макропоказниками у світі, концепцією суспільно-географічної характеристики. Програма курсу ґрунтується на власній методичній основі, широкому використанні системного і типологічного підходів. До кожного макрорегіону подано список рекомендованої літератури. Програма призначена для студентів географічного факультету денної і заочної форми навчання. 

ерики (Краї

Книш М. М.
Прогорама курсу «Політичга карта світу» для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 32с.

Програма знайомить студентів з понятійно-термінологічною системою політичної карти світу, етапами та закономірностями її формування; змінами які відбулися на сучасній політичній карті світу на прикінці 20 ст.; сучасними політичними проблемами і геополітичною ситуацією початку 21ст.
Програма призначена для формування аналітичних політико-географічних знань про країни світу, вона дає змогу визначити місце окремої країни у системи політико-географічних координат, водночас формує глобальний світогляд передаючи геопросторову політичну організацію держав, залежних країн і територій

Книш М. М.
Програма курсу «Суспільно-географічна картографія» для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 41с.

Програма курсу охоплює такі теми: теоретико-методологічні основи курсу «Суспільно-географічна картографія»; науково-методичні основи суспільно-географічного картографування; картографування різних сфер суспільства; аналіз і використання суспільно-географічних карт.До програми додається список основної і додаткової літератури.

Книш М. М.
Завдання до виконання практичних робіт х курсу «Політична карта світу» для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 80 с.

Тематика та зміст практичних робіт спрямована на вивчення географічної номенклатури, фактичних і статистичних матеріалів. До кожної роботи подається запитання для самоперевірки і список рекомендованої літератури. У додатках у зручній для користування формі згруповані по темах передаються фактичні і статистичні дані, які потрібні для виконання практичних робіт.

Книш М. М.
Суспільно-географічна картографія: навч.-метод. Посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. –136с.

У навчальному посібнику подано теоретико-методичні основи курсу, методику складання карт на суспільно-географічну тематику, підібрані матеріали необхідні для виконання практичних завдань і самостійної роботи.

Для студентів географічного факультету

Суспільно-географічна картографія
Автор – Мирослава Книш

Книш М. М. Суспільно-географічна картографія: Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 136 с.
Редактор – Оксана Кузик. Технічний редактор – Софія Довба. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк.
У навчальному посібнику подано теоретико-методичні основи курсу, методику складання карт на суспільно-географічну тематику, підібрано матеріали, необхідні для виконання завдань.
Для студентів географічного факультету.

Книш М. М.
Збірник тестових завдань з курсу «Суспільно-географічна картографія». – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 106 с.
Тестові завдання складені згідно з робочою програмою і згруповані у дві великі теми: «Теоретико-методологічні основи курсу», «Картографування різних сфер суспільтсва». У збірнику містяться близько 500тестових завдань, які дозволяють виявити рівень теоретичних і практичних знань студентів з курсу «Суспільно-географічна картографія»

Кузик С.П.
Княгиничі: країнознавчі студії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка; Опілля, 2002. – 2002. – 448 с.

У книзі львівського вченого досліджується історія, господарство, культура, освіта, національно-визвольна боротьба, громадянський рух колишнього опільського містечка, а нині села Княгиничі Рогатинського району Івано-Франківської області.
Використані автором архівні джерела, наукові праці та особисті спостереження допомагають читачеві на прикладі одного поселення глибше пізнати увесь Галицький край від найдавніших часів до сьогодення.
Монографія адресована краєзнавцям, історикам, географам та всім, кому небайдужа доля  українського народу.

Кузик С., Книш М. Економічна і соціальна географія Америки: навчальний посібник. – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 1999. – 300 с.
Якою була Америка у доколумбову епоху? Як вона розвивалася упродовж 18-20 ст.? Які чинники були визначальними у становленні США як найвпливовішої держави світу? Які перешкоди для розвитку національних економік існують у більшості латиноамериканських країн? Яка структура і розміщення господарського комплексу США, Канади, Бразилії, Мексики, що відрізняє, а що зближує країни Америки між собою та світовим співтовариством і з Україною Зокрема? Відповіді на ці та інші запитань є у цьому посібнику.
Для викладачів, студентів, учителів, а також учнів спеціалізованих класів загальноосвітніх шкіл.

Лозинський В. В. . Топографічні знімання ділянок місцевості. Навчально-методичний посібник. – Львів, 2012. – 116 с.
Подано інформацію про види топографічних знімань, будову геодезичних приладів, виконання кутових вимірювань, проведення геометричного та барометричного нівелювань, окомірного знімання. Особливу увагу приділено опрацюванню результатів польових вимірювань та побудови планів і профілю місцевості.
Для студентів географічних спеціальностей.

Лозинський В. В. ,  Клюйник В. В.. Методичні вказівки до виконання навчально-топографічної практики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 64 с.
Видання містить основні положення по організації практики, знайомить студентів із нормами і правилами поведінки в умовах польових робіт і покликане допомогти їм із перших же днів практики виробити принципові вимоги до ведення геодезичної документації і оформлення звіту за практику. Вказівки будуть корисні і для викладачів-керівників практик при ознайомленні студентів з умовами і порядком виконання учбових геодезичних робіт.

Для студентів географічних спеціальностей.

Лозинський В. В.  Топографічний практикум. Розв’язання задач за топографічною картою – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 115 с.
Викладено загальні відомості про масштаби, номенклатуру топографічних карт, умовні знаки, рельєф місцевості, топографічні карти та розв’язання за їх допомогою різних завдань. До кожної теми подані приклади розв’язання задач, контрольні запитання і задачі.

Для студентів географічних спеціальностей.

Лозинський В. В.  Топографічна карта. Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 76 с.
Посібник містить рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу “Топографія”. Значне місце приділено розв’язанню задач за топографічною картою.
Для студентів географічних спеціальностей.

Лозинський В. В. Основи топографічного креслення. Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 132 с.

Видання містить інформацію про основні матеріали та приладдя для виконання топографічних креслярських робіт, зображення, методику побудови та викреслювання умовних знаків для топографічних карт, загальні відомості про види шрифтів, рамок карт, техніку зафарбування окремих площ об?єктів, техніку роботи олівцем, правила розміщення і викреслювання написів на кресленнях, викреслювання і оформлення топографічних планів, профілів.

Для студентів географічних спеціальностей.

Лозинський В. В. Контрольні запитання і завдання з курсу «Топографія з основами геодезії». Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 72 с.
Методичний посібник містить контрольні запитання і завдання з курсу “Топографія з основами геодезії”. В кінці посібника представлено короткий словник основних топографо - геодезичних термінів,
Для студентів географічних спеціальностей.

Лозинський В. В. Робочий зошит для розв’язання задач за топографічною картою – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 24 с.

Зошит містить 22 задачі, які студенти розв'язують за топографічною картою. До кожної задачі подані певні формули, рисунки.

Топографо-геодезичний довідник

Лозинський В.В. Топографо-геодезичний довідник : Довідкове видання. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 180 с

Наведено понад 850 визначень і тлумачень найуживаніших понять і термінів топографії, прикладної геодезії, картографії, аерофототопографії, кадастру, теорії математичного опрацювання результатів геодезичних вимірювань та деяких суміжних з геодезією наук.

Для студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів.

 

Лозинський В.В.Топографо-геодезичний довідник: Довідкове видання. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 215 с.
Наведено понад 900 визначень і тлумачень найуживаніших понять і термінів топографії, прикладної геодезії, картографії, аерофототопографії, кадастру, теорії математичного опрацювання результатів геодезичних вимірювань та деяких суміжних з геодезією наук.
Для студентів вищих навчальних закладів освіти та коледжів, які вивчають основи топографії.

 

Лозинський В.В. Топографо-географічний словник: – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 244 с.
Наведено визначення і тлумачення найуживаніших понять і термінів топографії, прикладної геодезії, картографії, аерофототопографії, гідрології, кадастру, теорії математичного опрацювання результатів геодезичних вимірювань та деяких інших дисциплін.
Для студентів, викладачів, науковців екологічних, геогра-фічних і геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, а також фахівців суміжних з геодезією наук.

Робочий зошит для розв'язання задач за топографічною картою

Лозинський В.В. Робочий зошит для розв'язання задач за топографічною картою. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 24 с

Зошит містить 22 задачі, які студенти розв'язують за топографічною картою. До кожної задачі подані певні формули, рисунки.

 

 

Топографічна карта

Лозинський В.В . Топографічна карта. Методичні вказівки і завдання з курсу “Топографія”. – Львів: Вид-во націон.університет “Львівська політехніка”, 2004. – 50 с.

Навчальне видання містить інформацію про виконання лабораторних робіт з курсу “Топографія”. Особливу увагу приділено розв'язанню задач за топографічною картою.

Топографічні знімання ділянок місцевості

Лозинський В.В. Топографічні знімання ділянок місцевості. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Топографія”. – Львів: Вид-во націон.університет “Львівська політехніка”, 2004. – 40 с .

Видання містить загальні відомості про види топографічних знімань, виконання теодолітного та тахеометричного знімання, геометричного та барометричного нівелювання. Особливу увагу приділено методам опрацювання результатів польових вимірювань та створення планів і профіля місцевості.

 

Умовні знаки для топографічних карт

Лозинський В.В. Умовні знаки для топографічних карт. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Топографія”. – Львів: Вид-во націон.університет “Львівська політехніка”, 2004. – 20 с.

Навчальне видання містить інформацію про зображення, методику побудови та викреслювання умовних знаків для топографічних карт, техніку зафарбування окремих площ об'єктів, правила розміщення і викреслювання написів на картах.

Топографічний практикум. Частина І

Лозинський В.В., Іванов Є.А., Гусак М.М. Топографічний практикум. Частина І. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 96 с.

У практикумі описано загальні відомості про масштаби, номенклатуру топографічних карт, умовні знаки, рельєф місцевості, топографічні карти та розв'язання за їх допомогою різних завдань. До кожної теми подані приклади розв'язання задач, контрольні запитання і задачі.

Для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний студентами інших спеціальностей вищих закладів освіти та коледжів, які вивчають основи топографії.

 

Топографо-геодезична термінологія (довідкове видання)

Лозинський В.В. Топографо-геодезична термінологія (довідкове видання). – Львів: Вид-во націон.університет “Львівська політехніка”, 2002. – 77с.

Довідник включає біля 600 термінів-слів, термінів-словосполучень, формул і позначень, найбільш уживаних в топографії.

Для викладачів, аспірантів, студентів, наукових працівників географічного і геологічного профілю, а також може бути корисним для студентів вищих закладів освіти і коледжів інженерно-технічного та екологічного профілю.

 

 

Професор Петро Цись / Упорядник І. Ковальчук. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. - 433 с.

Уперше охарактеризовано життєвий шлях і проаналізовано наукову та науково-організаційну діяльність видатного українського вченого, географа-геоморфолога, засновника кафедри геоморфології Львівського державного університету імені Івана Франка (1950) Петра Цися (1914 - 1971). Подано його головні праціі з теорії і методики геоморфологічних досліджень, регіонального геоморфологічного аналізу і синтезу, проблем регіоналізації України, її західних областей, Українських Карпат, географічного крєзнавства та історії географії.

 

Ранця І.І., Ванда І.В., Котик Л.І.
Програма та методичні вказівки до семінарських занять з курсу “Соціальна географія” для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 84 с.

Методичний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, семінарські та практичні заняття з курсу, завдання для самоперевірки знань студентів та тестові й описові завдання з курсу. В окремому підрозділі висвітлена тематика, орієнтовна структура, методичні рекомендації до оформлення індивідуального навчально-дослідного завдання студентів.
Для студентів географічного факультету.

Ровенчак І. І.
Економічна і соціальна географія Россії: текст лекцій. – Львів: ЛНУ, 2000. – 58 с.

У тексті лекцій подана країнознавча економіко-, соціально- та політико-географічна характеристика Россії. Окремо розглянуто соціально-економічне районування та геокультуру країни. Текст лекції включає карту, а також дві таблиці.
Для студентів географічного факультету.

Ровенчак І. І.
Програма та методичні рекомендації до вивчення курсу «Географічне країнознавство» для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 16 с.

Методичний посібник містить навчальну програму, завдання до проведення семінарських занять та виконання практичних робіт. Подається список рекомендованої літератури, а також перелік контрольних запитань.
Для студентів географічного факультету.

Ровенчак І.І. Географія культури: проблеми теорії, методології та методика дослідження: Монографія. ? Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. ? 240 с.

         Розкрито зміст географії культури як напряму суспільної географії. Обгрунтовано авторське бачення основ структуризації географії культури. Розглянуто методологічні та методичні засади геокультурних досліджень.
Для наукових працівників, аспірантів, магістрів тощо.

Стецький В. В.
Болгарія: суспільно-географічна характеристика: Текст лекцій. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 18 с.

У тексті лекцій розглянуто країнознавча соціально- і економіко-географічна характеристика Болгарії. Наведено інтегральну територіальну структуру організації господарства.

Для студентів географічного факультету

Стецький В. В., Федунь О. В.
Центральна Європа: суспільно-політичний і соціально-економічний розвиток: текст лекцій. – Львів: Простір М, 2002. – 83 с.

У навчальному посібнику подається країнознавство, історико-політична та соціально-економічна характеристика країн Центральної Європи.
Для студентів факультетів міжнародних відносин, географічного і економічного, вчителів шкіл, широкого кола читачів.

Стецький В. В.
Методичні вказівки до проведення семінарських і практичних занять з курсу «Економічна і соціальна географія Євразії». – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 14 с.

У методичних вказівках подані питання практичних і семінарських завдань, література з курсу.
Для студентів третього і четвертого курсів географічного факультету.

Стецький В. В.
Навчальна програма з курсу «Економічна і соціальна географія країн Євразії» для студентів ІІІ курсу географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 22 с.

В робочій програмі подаються теоретико-методичні основи курсу, методи і підходи дослідження і методологічні відмінності, країн Євразії. Розглядаються детальний план дослідження країн Центральної і Південно-Східної Європи, країн Східної і Південно-Східної Азії.
Для студентів третього курсу географічного факультету.

Стецький В. В.
Навчальна програма з курсу «Методика польових соціально-економічних та політико-географічних досліджень» для студентів ІІ курсу географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 16 с.

У навчальній програмі подано науково-теоретичні і методичні основи польових соціально-економічних та політико-географічних досліджень. Подано типові плани досліджень різних типів поселень, галузей господарства, політичних партій, конфліктних ситуацій, тощо.
Для студентів другого курсу географічного факультету, які слухають курсу «Методичні засади географічного дослідження» 

Стецький В.В.
Чехія: Суспільно-географічна характеристика: текст лекцій. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 20 с.

Подано країнознавчу соціально- й економіко-географічну характеристику Чехії. Приведено і висвітлено соціально-економічні райони країни.

Для студентів географічних факультетів.

Соціально-економічна географія України

            Посібник є нетрадиційним. Крім власне економічної і соціальної географії, в ньому докладно висвітлено основи політичної географії, етно і демогеографії України як окремих, але взаємопов’язаних підрозділів географії нашої держави. Пропонуються нові критерії і принципи вдосконалення структури національного господарства України, зокрема її соціально-економічного районування з урахуванням поряд з економічними ще й соціальних, національних, екологічних чинників.
Призначена для поглибленого вивчення географії України учнями профільних і спеціалізованих класів загальноосвітньої школи, коледжів та гімназій, студентів вищих навчальних закладів.

Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії

Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії: Збірник наукових праць на пошану Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Олега Шаблія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 432 с.
Висвітлено головні віхи життя і напрямки дослідної діяльності професора Олега Шаблія. Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку теоретико-методологічних проблем суспільної географії. Розкрито науково-методичні та прикладні проблеми дослідження окремих реґіонів України та інших країн.
Для викладачів, науковців, студентів.

Рудницький С.Л.
Чому ми хочемо самостійної України? / Упор., передмова О.І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994. – 416 с.

Чому ми, українці, хочемо самостійної України? Якої нам  треба самостійної України? Які чинники сприяють процесам становлення, зміцнення і розвитку української державності та які гальмують їх? Яка рорль географічного фактора – території, її природно-ресурсного потенціалу, просторового розташування землі України – у повноцінному функціонуванні Української Самостійної Соборної Держави? Академік Степан Львович Рудницький (1877-1937), багаторічний в’язень ГУЛАГу, відповідаючи на ці питання, обґрунтував геополітичне бачення зародження і становлення самостійної суверенної Української держави. Наукові думки і позиції вченого дають багату поживу для нашого сучасника, для правильної орієнтації в складних, часто суперечливих процесах українського державотворення.

Для широкого кола читачів

Шаблій О.І.
Математичні методи в соціально-економічній географії: Навч. видання. – Львів: Світ, 1994 – 1 – 304с.

У навчальному посібнику викладені теоретичні положення, методи та моделі математичних дисциплін, які найчастіше використовуються в соціально-економічній географії: одно- і багатовимірний статистичний аналіз, теорія імовірностей і теорія інформації, лінійна алгебра, теорія графів, математична логіка і теорія множин. Уміщені комп’ютерні програми розв’язання найпоширеніших задач.
Для студентів і аспірантів географічних та економічних факультетів, учителів середніх шкіл, коледжів і ліцеїв, картографів.

Новітня українська суспільна географія
Упорядник та автор біографічних статей – Олег Шаблій

Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія / Упорядник та автор біографічних статей професор О. Шаблій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2007. – 1008 с.
Уміщено праці українських учених, які спеціалізувалися у сфері національної суспільної географії в період, що охоплює кінець ХІХ – другу половину ХХ століття. Наведено короткі біографії учених, головні наукові розвідки із загальної (теорія, методологія) та реґіональної суспільної географії, особливо географії України та її окремих частин. Подано бібліографію головних суспільно-географічних праць учених та список публікацій про їх життя і творчість.
Для всіх студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться географією.

Основи загальної суспільної географії
У підручнику викладено ос-нови загальної суспільної географії: обґрунтовано її об’єкт, предмет і структуру, окреслено історичні особливості розвитку науки, зокре-ма й української. Висвітлено по-няттєво-термінологічний апарат суспільної географії, її закони, голов-ні теорії і концепції. Окремий розділ присвячено методам дослідження.
Для студентів та аспірантів географічних, економічних факуль-тетів і факультетів міжнародних відносин, усіх, кого цікавлять проб-леми геопросторової організації суспільства.

Суспільна географія

            У першій частині монографії розглядають сучасні проблеми суспільної географії ? її теоретичний та онтологічний об’єкти, предмет дослідження, внутрішня структура та зв’язки з іншими науками. Досліджуються система понять і категорій, в т.ч. основне поняття цієї науки. Увага присвячена законами суспільної географії, системі методів дослідження. Вивченні дискусійні проблеми точок росту науки ? розвитку політичної географії і геоекології. У другій частині увага зосереджена на питаннях географічного українознавства , історії української суспільної географії, її визначних постаттях. Окремо розглядаються загальноукраїнські ? демо-, соціальні- і сакральногеографічні та регіональні ? західноукраїнські, галицькі та карпатські суспільно-географічні проблеми.
Для широкого кола читачів ? географів, істориків, політологів, економістів, картографів. Стане добрим помічником викладачам географії, учням середніх шкіл, студентам вищих навчальних закладів географічних і економічних спеціальностей.

 

О.Шаблій, О.Вісьтак „Основи суспільної географії” (навчально-методичний посібник з самостійної роботи студентів), – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 31 с.

Методичний посібник з курсу „Основи суспільної географії” розкриває структуру і зміст дисципліни, її змістовні модулі, питання для самостійного вивчення, зміст симінарів, критерії оцінювання, методичні вказівки до оформлення індивідуальних навчально-дослідних питань, екзаменаційні питання і тести та список рекомендованої літератури

Олег Шаблій.
Бібліографічний покажчик
Укладачі – Марія Любицька, Олександра Вісьтак

Олег Шаблій: Бібліогр. покажч. / Уклад. М. Любицька, О. Вісьтак; Наук. ред. проф. І. Ковальчук; Авт. передм. доц. О. Вісьтак; Редкол.: Б. Якимович, М. Білецький, І. Ровенчак, Г. Чопик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 219 с.: іл., портр. – (Українська бібліографія. Нова серія. Ч. 24; Бібліографія вчених університету).
Подано дати життя, наукової, педагогічної і громадської діяльності, а також бібліографію наукових публікацій українського вченого економіко-географа, українознавця і картографа, заслуженого професора Львівського університету, доктора географічних наук, академіка Академії вищої школи України, академіка Української екологічної академії наук, завідувача кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка Олега Івановича Шаблія.

Шаблій О.І. Академік Степан Рудницький ? фундатор української географії. Львів, ? Мюнхен. Редакційно-видавничий відділ Львівського держ-університету, 1993. 223с

        
У монографії висвітлюється життєвий шлях і творчий доробок фундатора української географії, організатора і керівника українського Інституту географії і картографії, мученика ГУЛАГу, академіка АН України, професора Степана Рудницького. Показано працю ученого у вивченні природи різних регіонів України, обгрунтування ним геополітичного становища нашої держави, його роздуми про географічну освіту. Друкуються дві праці ученого з методології і теорії географії. Для географів, істориків та політологів, всіх, хто цікавиться землезнанням та минувшиною рідного краю

Академік Степан Рудницький / За редакцією Олега Шаблія

Академік Степан Рудницький / За ред. проф. О. Шаблія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 408 с.
Наведено життєпис і наукову діяльність фундатора української національної географії, академіка Степана Рудницького (1887 - 1937). Опубліковано наукові праці вченого з теоретичних і методичних проблем землезнання, головних проблем географії України, політичної географії та геополітики.
Для викладачів, аспірантів і студентів географічних факультетів і факультетів міжнародних відносин.

Олег Шаблій. Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення. Париж?Львів: Фенікс, Українська академія друкарства, 1996. ? 704 с.

         У монографії розповідається про визначного українознвавця-географа, демографа, картографа, громадського діяча, головного редактора та організатора видання у діаспорі „Енциклопедії Українознавства”, профемора Володимира Кубійовича (1900-1985). На базі архівних та інших маловідомих матеріалів розкрито складний життєвий шлях ученого і організатора української науки. Увага звернена на внесок В.Кубійовича в українську антропогеографію, особливо демографію, у вивчення ним української національної території, розміщення українців, їх міграції та української діаспори. Показано дослідження вченим карпатського регіону, зокрема пастушого життя у ньому. Окремий розділ присвячено картографічній діяльності вченого (підготовка і видання фундаментального „Атласа України й сумежних країв” та ін.). Висвітлено працю В.Кубійовича над „книгою книг” ? Кнциклопедією Українознавства, що видана на Заході українською та англійською мовами. Виявлено десять принципів (декалог) життя і діяльності Володимира Кубійовича.
Розрахована на широке коло читачів ? географів, істориків, етнографів, картографів, студентів та учнів старших класів, усіх хто цікавиться культурою та наукою України.

Володимир Кубійович. Том І. Наукові праці // Упорядкування і вступна стаття проф. Олега Шаблія. ? Париж-Львів: Фенікс, Українська академія друкарства, 1996. ? 800 с.

         У книзі вперше в україні публікуються наукові праці проф. Володимира Кубійовича (1900?1985), що були донедавна заборонені більшовицькою владою. Читач довідається про життя і творчий шлях ученого і громадського діяча ( вступна стаття упорядника книги проф. Олега Шаблія), його внесок в українознавство, зокрема географічне. В окремих розділах поміщено праці вченого про українську національну територію, її географічне розташування і формування, про демографічні процеси, що відбулися на ній від другої половини ХІХ ст. до 80-х років ХХ ст. Публікуються розвідки вченого з пастушого життя в Українських Карпатах, розміщення тут населення і земельних угідь. В окремому розділі видрукувано праці В.Кубійовича, присвячені проблемам української науки, історії Наукового Товариства ім. Шевченка, змісту „Енциклопедії Українознавства”, організатором і головним редактором якої він був у 40?80-х роках (13 томів українською і 4 томи англійською мовами).
Розрахована на географів, істориків, демографів, видавців, усіх зацікавлених у знанні історії рідної науки і культури.

Володимир Кубійович. Том ІІ. Мемуари. Роздуми. Вибрані листи // Упорядкування проф. Олега Шаблія. ? Париж?Львів: Фенікс, Українська академія друкарства, 2000. ? 1024 с.

         До другого тому праць видатного українського вченого-географа, демографа і картографа, організатора і головного редактора україно- та англомовного видань „Енциклопедії Українознавства”, багатолітнього Голови Наукового Товариства ім. Шевченка, невтомного громадського діяча Володимира Кубійовича (1900?1985) ввійшла книга спогадів „Мені 85”, монографія „українці в Генеральній Губернії (1939?1941). Історія Українського Центрального Комітету”, статті-роздуми, присвячені розвитку української науки, зокрема діяльності НТШ в довоєнний та післявоєнний періоди на теренних землях і у вимушеній еміграції, теоретичним і практичним питанням підготовки „Енциклопедії Українознвства”, справі української освіти та національного виховання молоді. Завершують том вибрані листи з багатющої епістолярної спадщини вченого (1927?1985 рр.), з яких рельєфно постає багатогранна подвижна праця енциклопедиста.
Випуск у світ цієї книги ? це скромний внесок Наукового Товариства ім. Шевченка в Європі та видавництва „Фенікс” у відзначення сторіччя від дня народження її автора.
Розрахована на широе коло читачів: науковців, студентів, старшокласників, усіх, кого цікавить історія української науки і культури.

Олег Шаблій. Мандрівки Володимира Кубійовича. Видавництво Наукового товариства ім. Шквчкнка, Львів 2000, 121 с.

Володимир Кубійович ? географ-мандрівник. Від академічних екскурсій та експедицій у Західні та Східні Карпати, дідових поїздок до Києва: Берліна під час ІІ світової війни, рекреаційних маршрутів у Швейцарію, Іспанію та Норвегію ? до польотів за океан (Нью-Йорк, Торонто, Вашингтон) і навколосвітньої подорожі ? такий зміст цієї книги.

         Для географів і картографів, краєзнавців та істориків науки

Доктор географії Мирон Дольницький / За ред. проф. О.Шаблія. ? Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. ? 302 с.

            Розкрито життєвий шлях і творчу діяльність маловідомого українського ученого фізико-географа, доктора філософії Мирона Дольницького (1892?1968). Вміщено головні праці з теоретичних проблем географії, історії науки, землезнання України, подано спогади про М. Дольницького його учениці п. Марії Балтарович.

Доктор географії Олена Степанів / Упорядник О.Шаблій. ? Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. ? 324 с.

         Уперше проаналізовано наукову і суспільну діяльність визначного українського вченого-географа та громадського діяча Олени Степанів (1892?1963). Подано її головні праці з географії України, геоурбаністики та краєзнавства. Публікуються спогади зі шкільних та передвоєнних літ.

Олена Степанів. Наукові праці. Есе. Спогади / Упорядник О. Шаблій. – Львів: Видавничий центр Наукового товариства ім.. Шевченка, 2003. – 608 с.
Проаналізовану суспільно-громадську, наукову, науково- та освітянсько-організаційну діяльність визначного українського вченого-географа, героїні національно-визвольної боротьби Олени Степанів (1892-1936). Подано її праці з економічної географії України, геоурбаністики, географічної реґіоналістики, теорії і практики кооперативного руху. Публікуються спогади вченої з її шкільних, передвоєнних і воєнних літ, а також спогади про О. Степанів її учениць, сина Я. Дашкевича та ін.
Для читачів, які цікавляться історією науки і культури України, боротьбою за національно-політичну незалежність.

Професор Антін Синявський / Упоряд. В. Руденко. ? Чернівці: Рута, 2003. ? 240 с.

            Розкрито життєвий і творчий шлях, проаналізована економіко-географічна спадщина одного з плугатарів української географії, видатного вченого, педагога, громадського діяча професора Антона Синявського (1866?1951). Подано його основні праці з методології, теорії та методики економ-географії, геополітики, крає- і країнознавство.

Професор Валентин Садовський / Упоряд. О.Шаблій. ? Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. ? 306 с.

         Розкрито життєвий і творчий шлях, проаналізовано наукову діяльність видатного українського вченого економіко-географа, економіста, соціолога й політолога Валентина Садовського (1886?1947). Подано його головні праці з теоретичних проблем економічної географії, демо- й етнографічної та географії господарства українських земель у міжвоєнний період.

Професор Володимир Ґеринович
За редакцією Олега Шаблія


Професор Володимир Ґеринович / За редакцією професора О. Шаблія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 366 с. Редактор – Михайло Коперсако. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерний набір – Тарас Кравець, Володимир Роїк. Комп’ютерна верстка – Тарас Кравець, Марія Федорусь. Художнє оформлення – Марія Федорусь, Ігор Дикий.
Представлено життєпис і наукову діяльність українського географа професора Володимира Ґериновича (1883–1949). Опубліковано наукові праці ученого з теоретичних і методичних проблем землезнання, з головних проблем географії України, Східної Європи і географічного краєзнавства. Для викладачів, аспірантів, студентів географічних факультетів і факультетів міжнародних відносин.

Професор Іван Тесля / Упоряд. О.Шаблій. ? Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. ? 272 с.

         Уперше розкрито життєвий шлях і проаналізовано наукову та суспільно-географічну діяльність визначного українського вченого-географа, професора Івана Теслі (1902?1996). Подано його головні праці з географії України, географічного краєзнавства, в тому числі на матеріалах Канади, а також розвідки з історико-географічних проблем.

Професор Опанас (Афанасій) Ващенко / Упоряд. О. Шаблій. ? Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. ? 233 с.

         Уперше розкрито життєвий шлях і проаналізовано наукову та науково-організаційну діяльність видатного українського вченого, економіко-географа Опанаса (Афанасія) Ващенка (1908?1984). Подано його головні праці з методології, теорії та методики економічної географії, дослідження Західного реґіону України й історії суспільної географії у Львівському університеті.

   

Професор Юрій Полянський
За редакцією Олега Шаблія

Професор Юрій Полянський / за редакцією професора О. Шаблія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 378 с.
Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерний набір – Марія Федорусь, Тарас Кравець, Ольга Мамчур. Комп’ютерне верстання – Марія Федорусь. Художнє оформлення – Ігор Дикий.
Представлено життєпис і наукову діяльність відомого українського й аргентинського географа, геолога і археолога професора Юрія Полянського (1892–1975). Публікуються наукові праці ученого з регіональної географії, геоморфології та археології, а також статті відомих учених про Юрія Полянського і його родину.
Для викладачів, аспірантів і студентів географічних, геологічних та історичних факультетів.

Село на золотому Поділлі: земля і люди.Автор – Олег Шаблій

О. І. Шаблій. Село на золотому Поділлі: земля і люди: монографія. – Львів: Аверс. – 2011. – 712 с.
Редактор – Мирон Парцей. Комп’ютерний набір – Ольга Мамчур, Тарас Кравець. Комп’ютерне верстання – Георгій Кундельський. Обкладинка – Федір Лукавий. У книзі використано світлини із архівів і домашніх збірок: Я. І. Алексевича, П. Я. Баб’як, О. Л. та Ю. Л. Бірюкових, Г. П. Бекесевич, О. Т. Буряк, В. А. Головатого, В. К. Горбатюк, В. П. Завадовського, Є. П. Качана, А. А. Лугового, Я. М. Петрусика, Л. Б. Полиґач, Я. В. Перейми, М. Р. Посівнича, М. О. Федун, Г.О. Чорної, О. І. Шаблія, О. П. Шишковської, І. Я. Шкумбатюка, Г. О. Щербатої. Краянам – нині сущим і пращурам, і нащадкам присвячено.
Монографія присвячена історико-географічному дослідженню типового на Західному Поділлі галицького села Курівці (Зборівський район Тернопільської області). Розглянуто походження та історію розвитку села, висвітлено природні умови і ресурси, з’ясовано головні тенденції демографічного, соціального та економічного розвитку людності. Охарактеризовано релігію, освіту та культуру населення с. Курівці, життя і діяльність найвідоміших вихідців з села – артиста М. Бенцаля, політичних діячів Ганни і Ярослава Чемеринських та ін.
Для краєзнавців, учителів і студентів історії та географії, журналістів, учнів старших класів, усіх, хто цікавиться рідним краєм.

Атлас Закарпатської області / За ред. проф. О. Шаблія. – К.: Головне управління геодезії і картографії, 1991. – 32 с.
Шкільно-краєзнавчий атлас. Охоплює серії карт з природи території, її людності, господарства, історичного розвитку, культури, освіти, охорони здоров’я та рекреації. Ілюстрований кольоровими слайдами та фотографіями. Розрахований на учителів та учнів середніх шкіл, краєзнавців, журналістів, усіх, хто цікавиться географією рідного краю.
«Історія Української географії»: часопис. – Тернопіль: Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2011. – Ч. 22.

Атлас Івано-Франківської області / За ред. проф. О. Шаблія. – К.: Головне управління геодезії і картографії, 1990. – 32 с.
Шкільно-краєзнавчий атлас. Охоплює серії карт з природи території, її людності, господарства, історичного розвитку, культури, освіти, охорони здоров’я та рекреації. Ілюстрований кольоровими слайдами та фотографіями. Розрахований на учителів та учнів середніх шкіл, краєзнавців, журналістів, усіх, хто цікавиться географією рідного краю.

Атлас Львівської області / За ред. проф. О. Шаблія. – К.: Головне управління геодезії і картографії, 1989. – 40 с.
Шкільно-краєзнавчий атлас. Охоплює серії карт з природи території, її людності, господарства, історичного розвитку, культури, освіти, охорони здоров’я та рекреації. Ілюстрований кольоровими слайдами та фотографіями. Розрахований на учителів та учнів середніх шкіл, краєзнавців, журналістів, усіх, хто цікавиться географією рідного краю.

Географічний атлас Львівської області.- К.: Мапа, 2000 р., формат 21 x 28, обкл., 20 с.
     Атласи базуються на сучасній концептуальній основі з урахуванням нових методологічних підходів і відповідають програмі шкільного курсу "Рідний край". До атласів увійшли понад 17 оригінальних тематичних карт і план обласного центру, які докладно знайомлять читача з областю: її географічним положенням, адміністративним устроєм, кліматом, грунтами, рослинним і тваринним світом, проблемами охорони природи, розвитком господарства, пам'ятками історії та культури, видатними земляками. Підвищенню ефективності сприйняття навчального матеріалу слугуватимуть пояснювальні тексти, діаграми, цікаві малюнки та ілюстрації.

Львів: комплексний атлас / За ред. проф. О. Шаблія. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – 192 с.
Атлас Львова – перший комплексний атлас міста, що створений в Україні.  Складається з восьми розділів. Охоплює карти природи, історії міста, населення, виробничої та інституціональної інфраструктури, картографічні напрацювання Генплану (2010–2025). Всього близько 206 карт.
Розроблений за єдиною програмою і виконаний колективом учених Львівського національного університету ім. Івана Франка та працівниками ДНВП «Картографія» (м. Київ).
Призначений для широкого кола читачів: працівників державних адміністрацій, організацій та підприємств, що займаються господарською та культурною діяльністю у Львові, потенційних інвесторів, вчителів, учнів, студентів та усіх, хто цікавиться Львовом.

Шевчук Л.Т. Китай: соціально-економічна характеристика. – Львів: Світ, 1999. - 136 с.
У посібнику висвітлені соціальні, економічні та географічні особливості і проблеми розвитку Китаю, зроблено спробу адекватно відобразити феноменальний характер культури китайської цивілізації.
Для поглибленого вивчення Китаю при засвоєнні дисциплін «Економічна і соціальна географія світу», «Економіка зарубіжних країн» тощо учнями профільних та спеціалізованих класів загальноосвітньої школи, коледжів і гімназій, студентів географічних, економічних факультетів, факультету міжнародних відносин університетів. Буде корисним викладачам географії та економіки, фахівцям різних галузей знань, які цікавляться проблемами Китаю.

Sediment Transfer through the Fluvial System

Sediment Transfer through the Fluvial System. Edited by Valentin Golosov, Vladimir Belayev, Des E. Walling – Moscow: IAHS Publication 288, 2004. – 500 p.

Proceeding of the International Symposium held at Moscow, Rusia from 2 to 6 August 2004. The symposium was joinitly organized by the Faculty of Geography, Lomonosov Moskow State University and the International Comision on Continental Erosion (ICCE) of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS); and cosponsered by UNESCO and Moscow State University.

Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan - zagrozenia - ochrona

Andrzeja Dombrowskiego, Zygmunta Glowackiego, Wojciecha Jakubowskiego, Iwana Kowalchuka, Michaila Nikiforova, Zdzislawa Michalczyka, Wojciecha Szwaigeira oraz Krzysztoffa H. Wojciechowskiego. Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan - zagrozenia - ochrona . – Warsawa: IUCN Poland, 2002. – 350 s.

Poglady autorow wyrazone w niniejszej publikacji nie zawsze odzwierciedlaja opinie IUCN. Rowniez zastosowany sposob prezentacji materialui nazewnictwo geograficzne nie wyrazha jakichkolwiek pogladow IUCN w sprawie statusu prawnego, panstw, terytoriow, obszarow lub przebiegu ich granic.

Geomorfologia ekologiczna systemow fluwialnych

 

Miroslaw Bogacki, Iwan Kowalchuk.Geomorfologia ekologiczna systemow fluwialnych. – Warszawa: Wydawnictwo akademickie "Dialog", 2000. – 125 s.

Zawiera nastepujance teoretyczne i praktyczne podstawy badan ekologicznych nad systemami fluwialnymi:

  • klasyfikacje systemow fluwialnych z ekologicznego punktu widzenia;
  • strukture, funkcionuwanie, dynamike i rozwoj rzezby fluwialnej;
  • ekologiczno-geomorfologiczne postepowanie badawcze;
  • algorytmy i ekologiczne metody badan systemow fluwialnych, takie jak analiza morfometryczna i morfogenetyczna, studia prownawcze map i zdjec lotniczych z roznego okresu, badania stacjonarne i eksperymentalne, analiza struktury systemow fluwialnych i ich degradacji;
  • schemat oceny zmian sytuacji ekologicznej;
  • metodyke prognozowania ekologiczno-geomorfologicznego.

Niniejszha publikacja jest przeznaczona dla geografow, geologow, ekologow i wszystkichtych, ktorzy interesuja sie geneza rzezby fluwialnej oraz ochrona srodowiska.