ЛАБІНСЬКА Галина Миколаївна

доцент, кандидат географічних наук

Народилася 1.05.1973 у м. Львові. Закінчила геогр. ф-т Львів. ун-ту (1995). П о закінченні навчання п рацювала лаборантом кафедри економічної і соціальної географії. У 2001-2004 рр. навчалася в аспірант урі . З 2004 р. - інженер кафедри геоморфології і палеогеографії; з 2006 р. – асистент , а і з 2010 р. – доцент кафедри географії України.
Додаткові звання, членство в наукових товариствах: Членкиня Українського Географічного Товариства , Членкиня Львівської науково-практичної ґендерної школи.
Сфери наукових інтересів:
ґендерні дослідження;
демогеографічні дослідження;
топоніміка України;
соціально-економічна географія України;
технології навчання.
Читає такі курси:
“Основні теоретичні та прикладні проблеми географії”
“Методи географічних досліджень”
“Технології навчання”
“Топоніміка України”
“Переддипломний семінар”.
Авторка близько 40 наукових праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Лабінська Г . Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення дипломних робіт для студентів географічного факультету напряму підготовки 7.04010401 “Географія” / Галина Лабінська. Львів, 2013. – 46 с. –С. 55–62.

Лабінська Г.М. Рівень оплати праці ? головна проблема суспільного поступу України / Г.М.Лабінська // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки. [За ред. д. екон. наук, проф. І.М.Комарницького]. – № 4, 2012. ? Хмельницький, 2012. – Сс. 273-285.

Лабінська Г . Головні детермінанти розвитку туризму в Криму / Г. Лабінська // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів, 2012. – Вип. 29. Ч. 1. –С. 55–62.

Лабінська Г . Посткризові індикатори стану туристичної сфери Криму / Г. Лабінська // Матеріали ювілейної V І Міжнародної конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід”. – Львів-Розлуч, 2012. – С. 222–226.

Лабінська Г. М . Походження хоронімів “Україна” та “Росія” / Г.   М.   Лабінська // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2011. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 60–67.

Лабінська Г . Специфіка зайнятості населення Криму: трансформаційні зміни впродовж останнього десятиліття / М. Ковач, Г. Лабінська, І. Ходикіна // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 359–367.

Лабінська Г.М. Quo vadis , Україно? / Г.М.Лабінська // Вісник Львівського університету. Серія геогр. 2011. Вип. 39. ? Львів, 2011. – C . 210-217.

Лабінська Г.М . Методика суспільно-географічного дослідження жіночого/чоловічого населення реґіону (на прикладі Львівської області) і її прикладне значення для реґіональної політики / Г.М.Лабінська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “ Гендерні перетворення в Україні: осмислюючи стратегію і тактику” ( 15-16 жовтня 2009 року, м. Харків, Україна): Зб. доповідей. – Харків: Райдер, 2009. – С.42-46.