БІЛЕЦЬКИЙ МИРОСЛАВ ІВАНОВИЧ

доцент, кандидат географічних наук

Кандидат географічних наук (1987), доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка, член Наукового Товариства ім. Шевченка, дійсний член Українського географічного товариства. Виконує обов'язки заступника завідувача кафедри.

Опублікував 120 наукових праць, у тім числі є співавтором трьох навчальних посібників.
Народився 1 березня 1943 р. на хуторі Руда-Любицька поблизу м. Любича-Королівська Томашівського повіту Люблінського воєводства (Польща). У 1946 р. депортований у м. Долину Івано-Франківської області. Закінчив з відзнакою Долинську середню школу (1960), а у 1966 р. — географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка,  скерований у Тисівську середню школу Долинського району вчителем географії. Працював завучем школи.
У 1968 р. запрошений на роботу на кафедру економічної і соціальної географії. Працював на посаді старшого лаборанта й асистента. У 1987 р. захистив у Києві кандидатську дисертацію. Тема дисертації: “Формування міжгалузевого комплексу обслуговування населення реґіону (на матеріалах Львівської області)” зі спеціальності “Економічна і соціальна географія” (науковий керівник – проф. О. І. Шаблій).

Напрямки наукової діяльності: економіко-географічний, реґіоналістичний, краєзнавчий, картографогеографічний, демосоціально-географічний, країнознавчий.
Викладає такі курси: “Техніко-економічні основи виробництва”, “Територіальні виробничі комплекси”, “Розміщення продуктивних сил і реґіональна економіка”, “Геоекономічні проблеми сфери послуг”, “Соціальна географія”, “Сучасні проблеми розміщення продуктивних сил”. Розробив навчальні програми цих дисциплін.
Здійснює керівництво навчальною, виробничою і педагогічною практиками студентів, курсовими, дипломними та магістерськими роботами, рецензування кандидатських дисертацій і методичних посібників, виступає на наукових і методичних семінарах кафедри.
Підтримує зв’язки з вчителями м. Львова та області щодо організації педпрактики, роботи методоб’єднань, з Інститутом підвищення кваліфікації і перекваліфікації Львівського національного університету імені Івана Франка, Обласним інститутом післядипломної освіти, інформаційно-методичним центром м. Львова, з Малою академією наук. Приділяє увагу вивченню сучасних тенденцій і проблем розвитку сфери послуг реґіонів, включаючи питання соціальних негараздів (злочинності, тероризму).

Співавтор навчального посібника “Соціально-економічна географія України” (1994, 1995, 2000), “Збірника конкурсних тестових завдань з географії” (1998—2004), “Економічна і соціальна географія світу” (2002, 2003, 2005), автор карт соціальної сфери шкільних краєзнавчих атласів Львівської, Івано-Франківської й Закарпатської областей.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Білецький М. І. Значення курсу “ Розміщення продуктивних сил” у системі підготовки географів у вищій школі / М. І. Білецький, Л. І. Котик // Регіон-2012. – Харків, 2012.

Білецький М.   І., Котик Л. І.   Розміщення продуктивних сил / М.   І.   Білецький, Л.   І.   Котик. ? Львів   : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. ? 156   с.

Білецький   М.   І.   Луговой В. В. / М. І. Білецький // Encyclopedia . Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ, 2012. – С. 144.

Білецький М. І.   Паробецький М. М. / М. І. Білецький // Encyclopedia . Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ, 2012. – С. 144.

Білецький   М.   І.   Географія соціальних негараздів: становлення науки в Україні / М.   І.   Білецький, Л.   І.   Котик // Географія та туризм : [наук. збірник] / [Ред. кол. : Я.   Б.   Олійник (відп. ред) та ін.]. ? К. : Альтерпрес, 2012. ? С. 228?235.

Білецький М. І. Географія соціальних негараздів: становлення науки в Україні / М. І. Білецький, Л. І. Котик. ? Географія та туризм : [наук. збірник] / [Ред. кол. : Я. Б. Олійник (відп. ред) та ін.] ? К. : Альтерпрес, 2012. ? С. 228?235. (співавтор асист. Л. Котик).

Білецький М. І.  Луговой В.В. // Encyclopedia . Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ, 2012. – С. 144.

Білецький М. І.  Паробецький М.М. // Encyclopedia . Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ, 2012. – С. 144.

Білецький М . І . Значення курсу „ Розміщення продуктивних сил ” у системі підготовки географів у вищій школі / М .   І .   Білецький , Л .   І .   Котик // Регіон -2012. – Харків , 2012. ( співавтор асист .  Л .  Котик ). (0,25  др . арк ).

Білецький М. І. Технічні, економічні, виробничі та екологічні аспекти шкільної і вищої географічної освіти / М. І. Білецький, Л. І. Котик // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : Зб. наукових праць. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – Вип. 14. – С. 15–18.

Білецький М.І. Програма, методичні вказівки до практично-семінарських занять та тестові завдання з навчальної дисципліни “Соціальна географія” для студентів географічного факультету / М.І. Білецький, І.В. Ванда, Л.І. Котик. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 108 с.

До викладання курсу “Розміщення продуктивних сил” у вищій школі / М. І. Білецький, Л. І. Котик // Суспільно-географічні проблеми розвитку продук­тивних сил України : зб. міжн. наук. конф. – К. : Вид. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка, 2010. – С. 128–130.

До становлення науки “Географія соціальних негараздів” в Україні / М. І. Білецький, Л. І. Котик // Історія української географії та картографії : зб. матер. Четвертої міжнар. наук. конф., присвяченої 110-літньому ювілею професора Володимира Кубійовича (Тернопіль, 18–19 листопада 2010 р.). – Тернопіль, 2010. – Ч. І. С. 92–95.

Географія соціальних негараздів: становлення та розвиток науки в Україні / М. І. Білецький, Л. І. Котик // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Регіон – 2010: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 4–5 листопада 2010 р.) ; гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 18–21.

Географія соціальних негараздів України (на прикладі Львівської області) / М. І. Білецький, Л. І. Котик // Матеріали Міжнар. наук. конф. “Географічні засади вирішення регіональних проблем” (Кам'янець-Подільський, 15–16 листопада 2010 р.). – Кам'янець Подільський, 2010. – С. 88–91.

Навчальна програма, самостійна робота, індивідуальні завдання та тести з курсу «Географія сфери послуг» для студентів географічного факультету.- Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010.- 90 с.

“Територіально-виробничі комплекси”: основи викладання курсу у вищій школі / М. І. Білецький, Л. І. Котик // Віс­ник інституту педагогічної освіти. Сер. геогр. – 2009. – Вип. 1. – С. 152–159.

До основ викладання курсу “Техніко-економічні основи виробництва” у вищій школі / М. І. Білецький, Л. І. Котик // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. праць. – Херсон : ПП Вишемирський, 2009. – С. 49–56.

До питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання з географії / М. І. Білецький // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф. “Наукові пошуки географічної громадськості: вчора, сьогодні, завтра”. – Луганськ : ДЗ ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 185–187.

Екологічні аспекти шкільної та вищої географічної освіти / М. І. Білецький // Проблеми і перспективи екологічної освіти : матер. Міжнар. науково-практичного семінару (Львів, 11–12 червня 2009 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 19–21.

Розвиток нових видів сфери послуг Львівської області / М. І. Білецький, М. В. Затіраха // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон – 2009: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 5–6 листопада 2009 р.) ; гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Харків : РВВ Харківського національного ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 2009. – С. 247–250.

Навчальна програма, семінарські, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу «Територіально-виробничі комплекси» для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, Л. І. Котик./Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009.

Навчальна програма та практичні і тестові завдання з курсу «Техніко-економічні основи виробництва» для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, Л. І. Котик./ Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009.

Про удосконалення змісту навчальної програми з “Економічної і соціальної географії” для загальноосвітніх навчальних закладів (9 клас) / М. І. Білецький, Я. Є. Івах. – Матеріали науково-практичного семінару, присвяченому 130-річчю з дня народження С. Рудницького. – Харківський національний університет, Харків, 2007

Збірник конкурсних тестових завдань з географії / М. Білецький, М. Влах та ін. . — Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 1998—2007.

Економічна і соціальна географія світу / О. Шаблій, С. Кузик, М. Білецький та ін. / За ред. С. Кузика. — Львів: Світ, 2002, 2005.

Структурно-динамічні процеси розвитку сфери послуг регіону / М. І. Білецький  // Матер. міжнарод. наук. семінару “Львівська суспільно-географічна школа в національному та європейському вимірах”. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – С. 339–346.

Структура і зміст навчальної програми спецкурсу “Географія сфери послуг”/ М. І. Білецький // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Серія: Географія. – Тернопіль, 2005. – № 2. – С. 236–239.

Сучасні тенденції розвитку сфери послуг реґіону / М. І. Білецький // Україна та глобальні про-цеси: географічний вимір. Зб. наук. праць. — Т. 1. — К.: Обрії, 2001.

Соціально-економічна географія України / О. Шаблій, М. Білецький та ін. / За ред. О. Шаблія. Навч. посібник з грифом Міносвіти України. — Львів, 1994; 1995; 2000.

Мирон Дольницький — визначний географ-педагог / М. І. Білецький // Вісник Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. Географія. — К.: РВЦ “Київс. ун-т”, 1998. — Вип. 43.

Територіальні особливості поширення злочинності у Львівській області / М. І. Білецький // Економіко-, соціально- і еколого-географічні проблеми Західноукраїнського прикордоння: Темат. зб. наук. праць / Відп. ред. О. І. Шаблій. — Львів: ЛДУ, 1997.

Формування міжгалузевого комплексу обслуговування населення реґіону / М. І. Білецький // Проблеми соціально-економічної географії Західного реґіону України: Темат збірник наук. праць. / Відп. ред. О. І. Шаблій. — К.: ІСДО, 1993.

Програма і методичні вказівки до спецкурсу “Оцінка природних ресурсів і господарська організація території” / М. І. Білецький. — Львів: ЛДУ, 1989.

Загальноосвітні школи, вищі і середні спеціальні навчальні заклади, культура, охорона здоров'я, побутове обслуговування / М. І. Білецький // Львівська область. Атлас. — Москва: ГУГК, 1989

Міські поселення в системі обслуговування населення (на прикладі Львівської області) / М. І. Білецький // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Географічна “Теоретичні і прикладні питання географічних наук”. — 1976. — Вип. 10.

.