ГРИЦЕВИЧ Володимир Степанович

доцент, кандидат географічних наук

Кандидат географічних наук (2000), доцент, звичайний член Наукового Товариства ім. Шевченка, дійсний член Українського Географічного Товариства, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка. Опублікував понад 250 наукових та методичних праць, має два авторських свідоцтва про винаходи.
Народився 17 травня 1955 р. у м. Збараж Тернопільської області в родині педагогів. Закінчив із золотою медаллю середню школу в м. Чорткові і заочну фізико-математичну школу при Київському державному університеті (1972), а через п'ять років (1977) – з відзнакою факультет прикладної математики і механіки Львівського державного університету імені Івана Франка. Неодноразово був у числі переможців всеукраїнських учнівських і студентських олімпіад. Залишений для роботи у Львівському університеті. Працював завідувачем міжфакультетської комп'ютерної лабораторії, науковим співробітником науково-дослідної лабораторії, викладачем. Захистив кандидатську дисертацію на тему “Відтворювальний потенціал трудових ресурсів реґіону (математико-географічний аналіз на матеріалах Львівської області)” (науковий керівник – проф. О. Шаблій). З 2002 р. на посаді доцента. Працює над докторською дисертацією.
Викладає навчальні дисципліни: "Статистичні методи в суспільній географії", "Математичні методи в суспільній географії", "Інформаційні системи в суспільній географії", "Географія комунікацій".
Плідно керує студентською науковою роботою. Був науковим керівником більше сорока дипломних і маґістерських робіт, 15 з них за підсумками захисту відзначені державною екзаменаційною комісією. Під керівництвом доц. Грицевича В.С. та у співавторстві з ним студенти зробили 30 наукових публікацій. Троє дипломників стали кандидатами географічних наук (в т. ч. Х.Є. Подвірна - під керівництвом доц. Грицевича В.С.).
Напрямок наукової діяльності: теоретичні та методичні основи математико-географічного вивчення суспільства. Співавтор визначення Географічного Центру України. Автор ідеї наногеографічного напрямку в суспільно-географічній науці. Обґрунтував низку оригінальних наукових ідей: моделювання суспільно-географічних явищ за допомогою кусково-неперервних і сингулярних функцій, теоретико-множинний підхід до картографічного моделювання, методи центрографічного і геостатистичного аналізу, інформаційно-логічні основи комп'ютерного атласного картографування, кількісну оцінку територіальної спеціалізації, поняття соціально-економічного потенціалу як функціонального атрибута ресурсу і його матричну класифікацію, коректну оцінку демографічного потенціалу, кількісну оцінку суспільно-географічного положення, територіальні та галузеві статистичні індекси, новий метод багатовимірної таксономізації, змістовну декомпозицію територіальних суспільних комплексів, матричний підхід до класифікації напрямків географії суспільства. Узагальнив закономірності типу Ціпфа для потреб суспільної географії суспільства. Розробив метод моделювання функціональних закономірностей в географії суспільства. Запропонував концепцію геоінформаційного менеджменту. Висунув ідею програмованої геопросторової організації діяльності. Розробив питання суспільно-географічного вивчення соціального руху та соціального захисту населення. Обґрунтував категорію «суспільно-географічного пізнання світу» та низку суміжних категорій і понять. Розробив низку класифікацій та систему аналітичних позначень для ієрархічних форм геопросторової організації територіальних суспільних комплексів, яка служить науковою мовою вираження цих форм. Розробив концепцію кривизни автотранспортного простору реґіону, методи її обчислення та картографування. Здійснив класифікацію видів інформаційної діяльності суспільства і запропонував поняття інформаційно-технологічного циклу. Застосував методи інтелектуального аналізу даних до вивчення демографічної ситуації реґіону. Співавтор шкільних краєзнавчих атласів Львівської та Тернопільської областей. Співавтор Комплексного Атласа м. Львова.
Двічі нагороджений «Подякою ректора Львівського національного університету імені Івана Франка» за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науковій і педагогічній діяльності.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Curvature of motor transport space as a cause and effect of its transformation / Grytsevych V.S. // Київський географічний щорічник. –Вип. 8. -2013. –К.: КВ УГТ, 2013. –С.213-217.

Інформатизація, як чинник становлення постіндустріального суспільства в Україні та його геопросторової організації / В.С. Грицевич // Матеріали міжнар. наук. конф., [“Географічна наука і практика: виклики епохи”] (Львів, 2013 р.). –Львів: 2013. – С.59-62.

Особливості автотранспортно-географічного положення міських поселень у Західному регіоні України / В.С. Грицевич, М.І. Сеньків // Матеріали міжнар. наук. конф., [“Географічна наука і практика: виклики епохи”] (Львів, 2013 р.). –Львів: 2013. – С.317-320.

Деякі аспекти суспільно-географічного дослідження пост­індустріального суспільства / В.С.Грицевич // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Регіон-2012: Стратегія оптимального розвитку". –Харків: РВВ Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна, 2012. –С.23-25.

Методи суспільно-географічних досліджень людини в інформа­ційному суспільстві / В.С.Грицевич // Інформаційне суспільство: стан і перспективи розвитку у світлі регіональних особливостей. –Тернопіль: ТІСІТ, 2012. –С.39-42.

Грицевич В. С. Готельні заклади Львівщини та їхня діяльність на прикладі міжнародного туризму / В. С. Грицевич, Х. Є. Подвірна // Часопис соціально-економічної географії. – Вип. 12(1). – Харків, 2012. – С.97–101.

Грицевич   В. С. Аналіз публікацій з геоінформаційної суспільно-географічної тематики у вітчизняних та зарубіжних періодичних виданнях / Н. П. Веневітіна, В. С. Грицевич   // Географія та екологія: наука і освіта. – Умань, 2012. – С. 33–36.

Грицевич   В. С. Інформатизація суспільства, як соціально-географічний виклик XXI століття / В. С. Грицевич // Соціально-географічні виклики у Східно-центральній Європі у XXI столітті: Збірник матеріалів міжнародної геогра-фічної конференції. – Берегово: Поліграфцентр“Ліра”, 2012. – С.276–280.

Грицевич   В. С. Моделювання системи розселення регіону на основі фрактального підходу до теорії центральних місць / В. С. Грицевич // Географія та екологія: наука і освіта. – Умань, 2012. – С.51–53.

Грицевич   В. С. Ресурсно-функціональний підхід до оцінки туристичної діяльності готельних закладів / В. С. Грицевич // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VI міжнар. конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 119 – 123.

Грицевич   В. С. Функціонально-територіальний підхід до атласного карто-графування руху населення / В. С. Грицевич // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Зб. матеріалів V всеукраїнської науково-практичної конференції “Національні атласи у формуванні глобального інформаційного пр остору ” . –К.: ДНВП “ Картографія ” , 2012. – С. 42 – 44.

Грицевич   В. С. Географія людини в інформаційному суспільстві / В. С. Грицевич // Регіон-2011: Стратегія оптимального розвитку. – Харків: РВВ Харківського національного ун-ту ім. В. Н.Каразіна, 2011. –С.21–23.

Грицевич   В. С. Інформатизація суспільства, як соціально-географічний виклик XXI століття / В. С. Грицевич // Соціально-географічні виклики у Східно-центральній Європі у XXI столітті: Збірник матеріалів міжнародної геогра-фічної конференції. – Берегово: Поліграфцентр“Ліра”, 2012. – С.276–280.

Грицевич   В. С. Моделювання системи розселення регіону на основі фрактального підходу до теорії центральних місць / В. С. Грицевич // Географія та екологія: наука і освіта. – Умань, 2012. – С.51–53.

Грицевич   В. С. Ресурсно-функціональний підхід до оцінки туристичної діяльності готельних закладів / В. С. Грицевич // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VI міжнар. конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 119 – 123.

 Грицевич   В. С. Функціонально-територіальний підхід до атласного карто-графування руху населення / В. С. Грицевич // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Зб. матеріалів V всеукраїнської науково-практичної конференції “Національні атласи у формуванні глобального інформаційного пр остору ” . –К.: ДНВП “ Картографія ” , 2012. – С. 42 – 44.

Грицевич В. С. Кривизна автотранспортного простору Карпатського регіону України населення / В. С.   Грицевич, Х. В.   Сеньчук // Часопис соціально-економічної географії. – Вип. 10(1). – Харків, 2011. – С.122–127.

Грицевич   В. С. Методи математико-географічного моделювання територіальної мобільності населення / В. С. Грицевич // Часопис соціально-економічної географії. – Вип. 10 (1). – Харків, 2011. – С.53–57.

Грицевич   В. С. Географія людини в інформаційному суспільстві / В. С. Грицевич // Регіон-2011: Стратегія оптимального розвитку. – Харків: РВВ Харківського національного ун-ту ім. В. Н.Каразіна, 2011. –С.21–23.

Грицевич   В. С. Місце України в єврорегіональному та глобальному суспільно- географічному контексті / В. Грицевич, А. Дубчева // Регіон-2011: Стратегія оптимального розвитку. –Харків: РВВ Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна, 2011. – С.122–124.

Грицевич   В. С. Місце України в єврорегіональному та глобальному суспільно- географічному контексті / В. Грицевич, А. Дубчева // Регіон-2011: Стратегія оптимального розвитку. –Харків: РВВ Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна, 2011. – С.122–124.

Тексти лекцій, посібники для самостійної роботи

Математичні методи в суспільній географії: тексти лекцій для студентів заочної форми навчання / В.С. Грицевич. –Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету, 2013. -48 с.

Математичні методи в суспільній географії: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 ? географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання) / В.С. Грицевич. ? Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. ? 48с.

Географія комунікацій: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 8.0401040 ? географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання) / В.С. Грицевич. ? Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. ? 20с.

Математичні методи в політичній географії: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 ? географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання) / В.С. Грицевич. ? Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. ? 48с.

Статистичні ознаки та характеристики їхньої центральної тенденції: Тексти лекцій. -Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.

Збірник практичних робіт з курсу "Статистичні методи в соціально-економічній географії". -Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.

Математичні моделі в демогеографії. Текст лекції. — Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.

Територіальна структура соціально-економічних систем. Текст лекції. — Львів: Ред.-видав. відділ Львів. держ. ун-ту, 1997.

Зв'язок України. Географічні проблеми. Текст лекції. — Львів: Ред.-видав. відділ Львів. держ. ун-ту, 1997.

Публікації у фахових виданнях в руслі докторського дисертаційного дослідження

Туристична діяльність готельних закладів: ресурсно-функціональний підхід до геоінформаційного моніторингу в регіоні / В.С.Грицевич // Вісник Львівського ун-ту. Серія геогр. 2013. Вип. 43. –С.170- 175.

Туристична діяльність готельних закладів: ресурсно-функціональний підхід до геоінформаційного моніторингу в регіоні / В.С.Грицевич // Вісник Львівського ун-ту. Серія геогр. 2013. Вип. 43. –С.170-175.

Міжнародний туризм у Карпатському регіоні України: регіональні аспекти та розвиток / Подвірна Х.Є., Грицевич В.С. // Науковий вісник Волинського національного ун-ту імені Лесі Українки. №18, Географічні науки, 2012. –Луцьк: РВВ "Вежа". –С.170-175.

Готельні заклади Львівщини та їхня діяльність на прикладі міжнародного туризму /Грицевич   В.С., Подвірна   Х.Є.// Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 12(1). -Харків, 2012. -С.97-101.

Грицевич   В.С. Міжнародний туризм у Карпатському регіоні України: регіональні аспекти та розвиток / Подвірна   Х.Є. Грицевич   В.С. // Науковий вісник Волинського національного ун-ту імені Лесі Українки. №18, Географічні науки, 2012. –Луцьк: РВВ "Вежа". –С.170-175.

Тополого-географічний аналіз регіонального устрою України /Грицевич   В.С. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Географія, №2. – Тернопіль, 2011. – С. 60–66.

Полімагістралі Карпатського регіону України / Грицевич В.С. Сеньчук Х.В. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Географія, №2. – Тернопіль, 2011. – С. 78–83.

Методи математико-географічного моделювання територіальної мобільності населення /Грицевич   В.С.// Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 10(1). -Харків, 2011. -С.53-57.

Кривизна автотранспортного простору Карпатського регіону України населення /Грицевич В.С. Сеньчук   Х.В. // Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 10(1). -Харків, 2011. -С.122-127.

Автотранспортна мережа Карпатського регіону України в контексті Євроінтеграції /Грицевич   В.С., Сеньчук   Х.В .// Наукові записки Терно­пільського національного педагогічного університету. Серія: Географія.   №2, 2010. -Тернопіль, -С.52-58.

Омелян Терлецький і дослідження політико-географічного положення України /Грицевич В.С., Дубчева А.М.// Історія україн­ської географії. Вип. 22. -Терно­піль, 2010. -С. 32-34 .

Головні категорії та поняття суспільно-географічного пізнання дійсності /Грицевич В.С.// Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 9(2). -Харків, 2010. -С.19-24.

Проблеми медичної географії у праці С.Подолинського ? Життя і здоров'я людей на Україні” /Грицевич В.С. Подвірна Х.Є.// Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 9(2). -Харків, 2010. -С.104-109.

Кривизна автотранспортного простору Львівської області /Грицевич В.С., Сеньчук Х.В. // Наукові записки Терно­пільського національного педагогічного університету. Серія: Географія.   №1, 2009. -Тернопіль, -С.50-55.

Система ієрархічних форм геопросторової організації територіальних суспільних комплексів /Грицевич В.С.// Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 6(1). -Харків, 2009. -С.55-61.

Суспільно-географічна характерис­тика сфери зв'язку Львівщини /Грицевич В.С., Грицеляк В.П.// Науковий вісник Волинського національного ун-ту імені Лесі Українки. №1, 2008. –Луцьк: РВВ "Вежа". –С.111-117.

Функціональні закономірності сфери охорони здоров'я обласного регіону (на прикладі Львівської області) /Грицевич В.С., Подвірна Х.Є.// Науковий вісник Волинського національного ун-ту імені Лесі Українки. №1, 2008. –Луцьк: РВВ "Вежа". –С.161-166.

Узагальнення правила Ціпфа для суспільно-географічних досліджень /Грицевич В.С.// Науковий вісник Волинського національного ун-ту імені Лесі Українки. №1, 2008. –Луцьк: РВВ "Вежа". –С.78-83.

Структурні закономірності територіальної організації сфери охорони здоров'я обласного регіону ( на прикладі Львівської області ) /Г рицевич В.С., Подвірна Х.Є. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Геологія-Географія-Екологія.   № 804. -Харків, 2008. -С.159-162.

Моделювання функціональних закономірностей в географії суспільства /Г рицевич В.С. // Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 4(1). -Харків, 2008. -С.41-44.

Закономірності відповідності в територіальній організації сфери охорони здоров'я обласного регіону (на прикладі Львівської області) /Грицевич В.С., Подвірна Х.Є.// Вісник Львівського ун-ту. Серія геогр. 2008. Вип. 35. –С.58-65.

Історико-географічні особливості розвитку залізничної мережі в Західному регіоні України / Грицевич В.С., Сеньчук Х.В. // Наукові записки Терно­пільського національного педагогічного університету. Серія: Географія.   №2, 2008. -Тернопіль, -С.6-12.

Сучасна інформаційна діяльність у світлі суспільно-географічних досліджень /Грицевич В.С. // Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 5(2). -Харків, 2008. -С.40-45.

Характеристика головних ознак геопросторової організації сфери охорони здоров'я Львівщини /Грицевич В.С., Подвірна Х.Є. // Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 5(2). -Харків, 2008. -С.161-165.

Перспективи розширення сфери використання закону Ціпфа в соціально-економіко-географічних дослідженнях /Грицевич В.С.// Наукові записки Терно­пільського національного педагогічного університету. Серія: Географія.   №2, 2007. -Тернопіль, -С.61-65.

Наногеографічний погляд на життєвий і творчий шлях Степана Рудницького /Грицевич В.С.// Часопис соціально-економічної географії. Вип. 3 (2), 2007. –Харків: Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. –С.24-26.

Суспільно-географічні чинники розвитку сфери електрон­них комунікацій в час становлення інформаційного суспільства в Україні /Г рицевич В.С.// Наукові записки Терно­пільського національного педагогічного університету. Серія: Географія.   №2, 2005. -Тернопіль, -С.46-48.

Картографічна інтерпретація багатовимірної таксономізації в суспільно-географічних дослідженнях /Грицевич В.С.// Вісник геодезії та картографії. №3, 2005. –С.34-38.

Про результати наукових досліджень з визначення координат географічного центру території України / Карпінський Ю.О., Трюхан М.О., Лященко А.А., Шевченко В.О., Барановський В.Д., Грицевич В.С.// Вісник геодезії та картографії. № 2, 2004. –С.66-69.

Центрографія України: Історія і перспективи /Грицевич В.С.// Історія україн­ської географії. Вип. 8. -Терно­піль, 2003. -С.115-119.

Моделювання територіальних систем у суспільно-географічній науці /Г рицевич В.С.// Вiсник Львiв. ун-ту. Сер. географiя. Вип. 29.  Ч.2. - Львiв, 2003. -С.8-12.

Метод змістовних декомпозицій у математико-географічному вивченні територіальних суспільних комплексів /Грицевич В.С. //Г еографія і сучасність. Збірник наук. праць. Вип. 10. –К.: Вид-во Національного педагогічного у-ту ім. М.Драгоманова, 2003. -С.40-47.

Математико-географічна оцінка господарської спеціалізації регіону /Грицевич В.С.// Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: географічна.   №1, 2003. -Тернопіль, -С.72-76.

Математико-картографічні підходи до аналітичної формалізації географічних комп'ютерних атласів /Грицевич В.С. //Географія і сучасність. Збірник наук. праць. Вип. 8. –К.: Вид-во Національного педагогічного у-ту ім. М.Драгоманова, 2002. –С.3-8.

Багатовимірна таксономізація в суспільно-географічних дослідженнях /Г рицевич В.С.// Наукові записки Терно­пільського педуніверситету. Серія: географічна.   №1, 2001. -Тернопіль, -С.64-67.

Математико-географічні підходи у краєзнавчих дослідженнях руху населення регіональної системи розселення /Грицевич В.С.// Історія української географії. Спеціальний випуск: Краєзнавство. Вип. 4. –Тернопіль, 2001. –С.105-106.

Підходи до математико-географічного вивчення суспільно-географічного положення /Грицевич В.С.// Наукові записки Терно­пільського педуніверситету. Серія: географічна. №2, 2000. -Тернопіль, -С.46-50.

Публікації з студентами після 2000 року

Вирішення транспортних проблем на прикладі логістичної сфери Австрії // Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 7–8 листопада 2013 р.) / Гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 138-139. (співавтор – Улична С.І.)

Місце України в єврорегіональному та глобальному суспільно-географічному контексті / Грицевич   В.С., Дубчева   А.М . // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Регіон-2011: Стратегія оптимального розвитку". –Харків: РВВ Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна, 2011. –С.122-124.

Історико-культурні пам'ятки національного значення на Львівщині: суспільно-географічні особливості поширення /   Грицевич В.С., Бекерська К.І.// Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Географія та екологія: наука та освіта». –Умань, 2010. –С.51-53.

Суспільно-географічні особливості забезпечення населення субсидіями на Львівщині /Грицевич В.С., Цар М.Я.// Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Географія та екологія: наука та освіта». –Умань, 2010. –С.53-54.

Житлові споруди та палаци як історико-архітектурні пам'ятки Львівщини: суспільно-географічний аналіз / Грицевич В.С., Бекерська К.І.// Культурний ландшафт: теорія і практика. Збірник наук. праць [за ред. Г.І.Денисика]. –Вінниця: ПП ТД «Едельвейс і К°», 2010, -С.38-40.

Географія історико-архітектурних пам'яток місцевого значення Львівської області / Грицевич В.С., Бекерська К.І.// Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: Матеріали VII Міжнар. наук.-практ конф. –Луцьк: Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2010. –С.484-487.

Соціальне забезпечення інвалідів на Львівщині: суспільно-географічні аспекти / Грицевич В.С., Цар М.Я.// Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: Матеріали VII Міжнар. наук.-практ конф. –Луцьк: Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2010. –С.498-501.

Суспільно-географічні особливості поширення пам'яток історико-архітектурної спадщини Львівської області /  Грицевич В.С., Бекерська К.І.// Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Збірник наукових праць. –Херсон, 2009. -С.136-140.

Регіональні особливості соціального захисту населення в Україні / Грицевич В.С., Цар М.Я.// Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Збірник наукових праць. –Херсон, 2009. -С.140-145.

Історико-архітектурні пам'ятки Львівщини: суспільно-географічні аспекти /   Грицевич В.С., Бекерська К.І. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Регіон-2009: Стратегія оптимального розвитку". –Харків: РВВ Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна, 2009. –С.154-158.

Пенсійне забезпечення населення Львівщини: суспільно-географічні аспекти / Грицевич В.С., Грицевич О.М., Цар М.Я.// Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Регіон-2009: Стратегія оптимального розвитку". –Харків: РВВ Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна, 2009. –С.150-154.

Зовнішня економічна діяльність сфери зв'язку прикордонного регіону: суспільно-географічна характеристика на прикладі Львівської області / Грицевич В.С., Грицеляк В.П.// Європейська та євроатлантична інтеграція і транскордонне співробітництво. Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. –Луцьк: РВВ "Вежа", 2008. –С.130-134.

Телекомунікаційно-географічне положення Львівської області як чинник її інформаційного розвитку /Грицевич В.С., Грицеляк В.П.// Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Регіон-2008: Стратегія опти­мального розвитку". –Харків: РВВ Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна, 2008. –С.106-109.

Топологічний аналіз автотранспортного простору навколо міських поселень Львівської області / Грицевич В.С., Сеньчук Х.В.// Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Регіон-2008: Стратегія опти­мального розвитку". –Харків: РВВ Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна, 2008. –С.110-113.

Нозогеографічні особливості виправданих втрат робочого часу найма­них працівників Львівщини /Грицевич В.С., Шурко З.Ю.// Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Регіон-2008: Стратегія опти­мального розвитку". –Харків: РВВ Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна, 2008. –С.113-116.

Геопросторове моделювання захворюваності населення великого міста (на прикладі м. Львова) / Грицевич В.С., Подвірна Х.Є. // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. „Регіон-2007: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: Вид. центр ХНУ, 2007. С.101-104.

Комунікації прикордонного регіону: суспільно-географічні особливості сучасного розвитку (на прикладі Львівської області) / Грицевич В.С., Грицеляк В.П.// Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах. Т.2. –Луцьк: РВВ "Вежа", 2007. –С.195-199.

Математико-картографічний аналіз міграційних процесів в Україні / Грицевич В.С., Ранця О.І.// Матер. міжнар. наук.-практ. конф. „Регіон-2006: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: Вид. центр ХНУ, 2006. С.146-149.

Національне господарство України через призму центрографічного аналізу / Пивовар   О.А., Грицевич В.С. // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. Зб. наук. праць. В 4-х т. -К.: Обрії, 2001. -С.95-98.