ГУДЗЕЛЯК ІРИНА ІВАНІВНА

доцент, кандидат географічних наук

Кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка. Дійсний член Українського географічного товариства.  
Опублікувала 70 наукових і навчально-методичних праць.

Народилася 22 липня 1970 р. у м. Львові. Навчалася на географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 1992 р. Спеціалізувалася на кафедрі економічної і соціальної географії. Протягом 1992–1995 рр. навчалася в аспірантурі. В 1997 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: “Прикордонні соціально-економічні зв'язки України з Польщею (географічний аналіз на матеріалах Львівської області)”. Науковий керівник дисертації – проф. Олег Шаблій. У дисертації обґрунтувала структуру і зміст реґіонального потенціалу зв'язків з Польщею, визначила генеральні напрямки удосконалення польсько-українських прикордонних соціально-економічних зв'язків.
З 1995 р. працювала асистентом на кафедрі економічної і соціальної географії, з 2000 р. – доцентом. У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента.

Напрямки наукової діяльності: географія населення, демо гео графія, географія розселення, країнознавство, географія міжнародних відносин. Опублікувала праці з географії населення і розселення, з проблем транскордонного співробітництва, розвитку прикордонної інфраструктури, єврореґіонального співробітництва Західної України, а також демографічного розвитку та розселення населення у Західному реґіоні. Співавтор Атласу Львівської області та Комплексного атласу м. Львова.

На географічному та філософському факультетах викладає курси: «Географія населення з основами демографії», «Основи демографії», «Системи розселення і геоурбаністика», «Соціологія», «Соціологія молоді і сім'ї», «Геоурбаністика».

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Навчальні посібники:

Географія населення: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 232 с.

Хорватія: суспільно-географічна характеристика. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І вана Франка, 2002. – 136 с. (у співавт. з Уманцівим Б.)

Навчально-методичні посібники:

Бібліографічний покажчик наукових видань з географії населення і розселення Західного регіону України // Львів: Видавничний центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. - 43 с. (у співавторстві з Анісімовою Г.М.).

Навчальна програма та завдання до практичних робіт з курсу “Географія населення з основами етнографії” для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 91 с.  

Навчальна програма та методичні рекомендації до підготовки семінарських занять з курсу “Соціологія”. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 70 с. (у співавторстві з І. Вандою та Л. Котик).  
Робоча навчальна програма, завдання до контрольної та практичн их робіт з курсу “Географія населення” для студентів географічного факультету (заочної форми навчання). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. – 54 с.

Збірник тестових завдань з курсу “Географія населення” для сту­дентів географічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. – 88 с.

Основи демографії: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030102 – психологія (програма, тези лекцій, завдання для самостійної та практичних робіт, індивідуальне науково-дослідне завдання, тести). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім.. І.Франка, 2012. – 94 с.

Географія населення: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 – географія (програма, самостійні і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – 76 с.

Публікації у фахових та закордонних виданнях:

 

Гудзеляк І. І. Географія населення / І. І. Гудзеляк. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 101 с.

Гудзеляк І. І. Основи демографії / І. І. Гудзеляк. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 99 с.

Гудзеляк І. І. Демографічне здоровя в Україні / І. І. Гудзеляк // Регіон–2011: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 10 – 11 листопада 2011 р.) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – С.124 – 126.

Гудзеляк І. І. Демографічна ситуація у світі: глобальне порівняння / І. І. Гудзеляк, В. Й. Вигор // Економічна та соціальна географія: наук. зб. / [Ред. кол.: С. І. Іщук. (відп. ред.) та ін.]. – 2011. – Вип. 2(63). – С. 224–230.

Економіко-географічні особливості розвитку українсько-польських спільних підприємств Львівської області. / І. І. Гудзеляк // Економіко-, соціально- і еколого-географічні проблеми західноукраїнського прикордоння / За ред. О. Шаблія. — Львів: Ред. вид. відділ Львів. ун-ту, 1997.

Аналіз тенденцій українсько-польських міждержавних зв'язків / І. І. Гудзеляк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми і перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів європейської інтеграції. Вип. XV / НАН України. Ін-т реґіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор М. І. Долішній. — Львів; Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000.

Perspektiven und Probleme der neuen polnisch-ukrainischen Nachbarschaft – darstellt am Beispiel der Grenz­region zwieschen Sudostpolen und der Oblast Lwiw / Iryna Hudzeliak, Annegret Haase // Europa Regional. — 2000. — №2.  
Реґіональні аспектити іноземного інвестування Польщі / І. І. Гудзеляк, М. А. Хороб // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія Міжнародні відносини, 2001. — №1.

Ukrainian-Polish Borderland: Development and Trade (in Figures and Schemes) //  Ukraine, Poland and the EU Enlargement to the East Papers for discussion. International Conference of Heinrich—Boell—Stiftung (Germany) and Independent Cultural Magazine “Ji” (Ukraine). — L'viv; Przemysl, 2001.  

Starzenie si к ludnosci Zachodniej Ukrainy / I. Hudzeliak, O. Shabliy, H. Labins'ka // Proces starzenia ludnosci — potrzeby i wyzwania // I Kongres Demograficzny w Polsce / Sesja problemowa. Lodz, 6—7 czerwca 2002 r.

Економіко - географічні аспекти зайнятості і безробіття населення Івано - Франківської області / І . І . Гудзеляк // Наукові записки Тернопільського нац . пед . ун - ту . Серія: Географія. – Тернопіль, 2005. – № 2. – С. 102–106.
Демоісторичний розвиток міста Львова / І. І. Гудзеляк // Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій: Збірник наукових праць / Відп. ред. Ю.О. Кисельов. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С. 105–107.

Проблеми формування Дублянського сектору Львівської міської агломерації / І. Гудзеляк, Я. Івах, Я. Перхач // Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії: збірник наукових праць на пошану Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Олега Шаблія. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 410–418.

Статистична оцінка зміни вікового складу населення Львівської області / І. І. Гудзеляк // Географія. Економіка. Екологія. Туризм: Регіональні студії. З бірник наукових праць / За ред. І.В. Смаля. – Ніжин: ТОВ Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2007. – С.25–29.

Глобалізаційні аспекти урбанізації / І. І. Гудзеляк // Географія в інформаційному суспільстві: Зб. наук. праць. У 4-х тт.  – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т. ІІ. – С. 280-282.

Динаміка етнічного складу населення Галичини у ХХ столітті / І. І. Гудзеляк, В. В. Роїк // Науковий вісник Волинського національного туніверситету ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2008. —  № 1. — С. 67–72.

Демографічна ситуація в Україні: глобальні та регіональні порівняння //– Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – Випуск 18. – С.78-81.

Географічний аналіз процесів шлюбності у Львівській області // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2009. – №20. – С. 92–98. (у співавт. з Н. Р. Годісь).

Демографічні особливості розвитку Західного регіону України // Науковий часопис “Географія і сучасність” : зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 23. – С. 117–121. (у співавт. з Ю. А. Юраш).

Вплив демографічної політики на процеси народжуваності в Україні // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 39. – Львів, 2011. – С. 122–130.

Демографічна ситуація у світі: глобальне порівняння // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: С.І.Іщук. (відп. ред.) та ін.] – 2011. – Вип. 2(63). – С. 224-230. (у співавт. з Вигор В.Й.).