КНИШ МИРОСЛАВА МИХАЙЛІВНА

доцент, кандидат географічних наук

Кандидат географічних наук (1992), доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка. Дійсний член Українського географічного товариства, звичайний член Наукового Товариства ім. Шевченка.

Опублікувала понад 60 наукових і навчально-методичних праць.

Народилася 28 березня 1949 р. у смт Щирець Пустомитівського району Львівської області. У 1973 р. закінчила географічний факультет  Львівського державного університету імені Івана Франка і працювала в геоботанічній експедиції інженером-картографом, а через рік перейшла працювати на кафедру економічної географії цього університету. У 1992 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: “Функціонально-територіальна структура АПК Львівської області”. Сьогодні працює над докторською дисертацією на тему: “Країни, що розвиваються: теоретичні і методичні основи суспільно-географічних досліджень”.

Напрямки наукової діяльності: демогеографічний, політико-географічний, економіко-географічний,  картографічний, країнознавчий, світознавчий.

Викладає курси «Реґіональна економічна і соціальна географія світу» (країни, що розвиваються), «Суспільно-географічна картографія», «Суспільно-географічна глобалістика», «Політико-географічна глобалістика», «Глобальні проблеми людства», «Політико-географічне картографування», «Реґіональні та субрегіональні країни, що розвиваються»  і склала фундаментальні програми з перелічених курсів. Мирослава Книш керує курсовими, дипломними, маґістерськими та аспірантськими роботами.

У роки незалежності України опублікувала кілька навчальних посібників, зокрема, “Бразилія: суспільно-географічна характеристика” (2001), а також у співавторстві з членами кафедри “Соціально-економічна географія України” (1994, 1995, 2000), “Соціально-економічна географія світу” (1996, 1998), “Економічна і соціальна географія Америки” (1999), “Економічна і соціальна географія світу” (2002). Здала до друку сучасний навчальний посібник “Економічна і соціальна географія світу”.
Доцент М. Книш є автором серії оригінальних карт, присвячених АПК Львівської області; брала активну участь у підготовці обласних шкільних краєзнавчих атласів, а також карт до навчальних посібників. Висунула і обґрунтувала сучасну типологію країн світу.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Книш М. М. Концепція навчально-методичного посібника “Політико-географічна глобалістика у контексті болонського процесу” / М. М. Книш, Котик Л. І. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – № 1 (Випуск 31).

Книш М. М. Навчально-методичний посібник “Регіональна економічна і соціальна географія світу” у контексті забезпечення цілісності викладання навчальної дисципліни / М. М. Книш, О. І. Мамчур // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія (Тернопіль) – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – № 2 (Випуск 32).

Соціально-економічна географія України / О. Шаблій, М. Білецький, М. Книш та ін. // За ред. О. Шаблія. — Львів: Світ, 1996, 2000.
Економічна і соціальна географія Америки / М. М. Книш, С. П. Кузик // Навч. посібник. — Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 1999.
Бразилія: суспільно-географічна характеристика. Навч. Посібник / М. М. Книш. — Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. 
Про походження назви “країни, що розвиваються” / М. М. Книш // Наук. записки Тернопіль-ського держ. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. — 2001. — №2.
Економічна і соціальна географія світу / О. Шаблій, С. Кузик, М. Книш та ін.  // За ред. С. Кузика. Навч. посібник. — Львів: Світ, 2002
Країни, що розвиваються у глобальному соціально-економічному просторі / М. М. Книш // Наук. записки Тернопільського держ. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. — 2003. — №2.
Типізація країн, що розвиваються: територіальний вимір / М. М. Книш // Наук. часопис націон. педагог. ун-ту ім. М. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. — 2003. — Вип. 10.
Проблема типології країн у навчальних предметах середньої та високої шкіл. / М. М. Книш // Праці Наук. Тов-ва ім. Шевченка. Т. ХІ. Мат-ли міжнар. наук. конференції “Актуальні проблеми географічного українознавства на зламі тисячоліть” (до 100-річчя від дня народження В. Кубійовича). Львів, 7—8 листопада 2000 року. — Львів: 2003.
Країни, що розвиваються: напрямки суспільно-географічних досліджень / М. М. Книш // Вісник Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Серія: Географія. — 2004.
Сучасні соціально-економічні процеси в Латинській Америці і напрямки співпраці з Україною / М. М. Книш // Збірник наук. праць: Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми. — Ч. І. — Львів, 1998.
Сучасні проблеми викладання курсу “Реґіональна економічна і соціальна географія” у Львівському національному університеті імені Івана Франка / М. М. Книш // Мат-ли міжнар. конф. до 120-річчя географії у Львівському університеті “Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки”, Львів, 24—26 вересня 2003 р. — Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.
Основні напрямки вдосконалення структури сільського господарства Львівської області / М. М. Книш // Вісник ЛДУ ім. І. Франка. Серія: Географія. — 1997. — Вип. 20.
Країни, що розвиваються: напрямки суспільно-географічних досліджень / М. М. Книш // Вісник Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Серія: Географія. – Вип. 30. – 1994. – С. 135–139.
Концепція викладання курсу “Регіональна економічна і соціальна географія світу” / М. М. Книш // Матер. міжнар. наук. семінару “Львівська суспільно-географічна школа у національному та європейському вимірах”. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – С. 224–230.
Поняття “великої” і “малої” країни: методичні аспекти / М. М. Книш // Зб. наук. праць на пошану Заслуженого проф. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка О. Шаблія “Теоретичні і методологічні проблеми суспільної географії”. – 2005.
Територіальні пропорції розвитку сільського господарства в країнах, що розвиваються / М. М. Книш // Вісник Львівського університету. Серія: Географія. – 2006. – Вип. 33. – С. 152–160.
Депресивний адміністративний район: суть поняття / М. М. Книш // Наукові записки Тернопільського державного педагог. ун-ту. Серія географія, № 1, 2006. – С. 53–57 (у співавторстві з Л. Кузняк).
Концепції побудови типології країн: методологічний аспект / М. М. Книш // Географія і сучасність. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Серія 4. Вип. 15. – 2006. – С. 22–26.
Ретроспективний аналіз типології країн / М. М. Книш // Наукові записки Тернопільського держ. педаг. ун-ту. Серія географія, № 2, 2006. – С. 101–109.
Економічна і соціальна географія країн, що розвиваються / М. М. Книш. – Львів: Видав. центр Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2006. – 265 с.
Глобалізація: сутність поняття / М. М. Книш // Наукові записки Терноп. держ. педаг. ун-ту. Серія географія, № 1, 2007. – С. 72–78.
Критерії побудови типології країн / М. М. Книш // Географія і сучасність. Наук. часопис нац. педаг. ун-ту імені М. Драгоманова. Серія 4. Вип. 16. – 2007. – С. 31–38. Методичні аспекти побудови емпіричних типологій країн за допомогою кластерного аналізу / М. М. Книш // Географія і сучасність. Наук. часопис нац. педаг. ун-ту імені М. Драгоманова. Серія 4. Вип. 17. – 2007. – С. 31–42.
Типологія: поняттєво-термінологічний аспект / М. М. Книш. – Вип. 34. – 2007. – С. 120–127.
Парадигма антиглобалізму як альтернатива неоліберальної форми глобалізації / М. М. Книш // Наукові записки Тернопільського держ. педаг. ун-ту. Серія географія. — 2008.— № 1. – С.91–95.
Моделі світу в теоріях і концепціях західних вчених / М. М. Книш // Наукові записки Тернопільського держ. педаг. ун-ту. Серія географія. —2008. — № 2. — С. 67–73.
Оцінка ступеня фінансової глобалізації в країнах, що розвиваються / М. М. Книш // Географія і сучасність. Наук. часопис нац. педаг. ун-ту імені М. Драгоманова. – 2008. — Вип. 2. – С. 15–21.
Міжнародні міграції населення як чинник і наслідок процесів глобалізації / М. М. Книш // Географія і сучасність. Наук. часопис нац. педаг. ун-ту імені М. Драгоманова. Серія географія. – 2008. — Вип. 18. – С. 31–38.
Міжнародна торгівля як форма участі країн, що розвиваються у процесах глобалізації / М. М. Книш // Наукові записки Тернопільського держ. педаг. ун-ту. Серія географія. — 2008. — №2. — С. 69–75.
Методичні підходи до типології країн / М. М. Книш // Вісник Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка. Серія географія. — 2008. — Вип. 35. — С. 141-155.
Актуальні напрямки вдосконалення курсу “Регіональна економічна і соціальна географія світу” у вищій школі / М. М. Книш // Часопис соціально-економічної географії Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2008. — Вип. 3. — С. 217–220.
Інтегральна оцінка процесів економічної глобалізації в країнах, що розвиваються / М. М. Книш // Історія української географії. – 2008. –2, 18. – С. 41–46.
Методологія макрореґіоналізації / М. М. Книш // Географія і сучасність : зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драго­манова. – К. : Вид-во Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 20. – С. 20–25. Оцінка процесів реґіональної економічної інтеграції в країнах, що розвиваються / М. М. Книш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. – 2009. – №2. – С. 110–115.
Проблеми адекватного відображення базових понять регіональної парадигми / М. М. Книш // Наукові записки Терно­пільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. – 2009. – №1. – С. 45–50.
Реґіоналізм і реґіоналізація у науковому тезаурусі / М. М. Книш // Географія і сучасність : зб. наук. праць Національного педагогічного універ­ситету ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 21. – С. 14–19.
Проблеми розвитку туризму (на матеріалах Львівської області) / М. М. Книш, Г. В. Наконечна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. – 2009. – №1. – С. 130–134.
Суспільно-географічна картографія : навч.-метод. посібник / М. М. Книш. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 134 с.
Методологічні та прикладні аспекти аналізу географічного положення макрорегіону / М. М. Книш // Науковий часопис “Географія і сучасність” : зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 23. – С. 10–17.
Проблеми регіонального лідерства Бразилії / М. М. Книш //  Географія та туризм : наук. зб. ; відп. ред. Я. Б. Олійник. – К. : Альтерпрес, 2010. – Вип. 5. – С. 48–52.
Наукові підходи до формування світового порядку / М. М. Книш // Вісник Львівського університету. Серія геогр. – 2010. – Вип. 38. – С. 158–167.
Книш М. М. Критерії виміру економічної безпеки / Наконечна Г. В., М. М. Книш // Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету ім. В. Гнатюка. Серія: географія – Тернопіль: СМП “Тайп”. – 2011. – №1– (вип. 29). – С. 61–65.
Книш М. М. «Міра активності» суб'єктів глобальної влади: контент-аналіз державної символіки / М.М. Книш, Р.З. Данилишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль : СМП “Тайп”. - №1 (вип. 29), 2011 – С. 61–65.
Книш М. М. Економічна безпека регіону як об'єкт дослідження суспільної географії / Г. В. Наконечна, М. М. Книш // Зб. тез всеукр. наук.-практ. конференції “Суспільно фізико-географічні і геоекологічні проблеми старопромислових районів”( Луганськ, 2011 р.). – Луганськ, 2011 р.
Книш М., Котик Л. Концепція навчально-методичного посібника Політико-географічна глобалістика у контексті болонського процесу // Наукові записки ТНПУ. Серія: Географія. - Тернопіль: СМП «Тайп». - № (випуск). – 20 с.
Книш М.М., Мамчур О. І. Навчально-методичний посібник «Регіональна економічна і соціальна географія світу» у контексті забезпечення цілісності викладання навчальної дисципліни // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: географія (Тернопіль) – №2. – С. 25-30.