КОТИК ЛЮБОВ ІВАНІВНА

асистент

Асистент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка. Член Українського географічного товариства.

Опублікувала понад 50 наукових праць.

Народилася 16 липня 1979 р. у м. Калуш Івано-Франківської області. У 1996 р. закінчила Калуську гімназію, поступила на перший курс географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Закінчила навчання у 2001 р. з відзнакою за спеціальністю “Економічна і соціальна географія”, паралельно отримавши сертифікат перекладача-референта англійської мови. Цього ж року закінчила Харківський заочний економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аудит”.
Протягом 2000—2001 рр. працювала менеджером приватного лісопромислового підприємства “Поріччя”. З 2001–2004 рр. навчалася в стаціонарній аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Економічна і соціальна географія”. Підготувала кандидатську дисертацію на тему: “Суспільно-географічні проблеми трансформації господарського комплексу реґіону (на матеріалах Львівської області)” (науковий керівник – проф. О. Шаблій).  Паралельно протягом 2001–2004 рр. працює за сумісництвом старшим лаборантом кафедри. З 2004 р. асистент кафедри економічної і соціальної географії.

Напрямки наукової діяльності: реґіональна суспільна географія та економіка, зокрема, географія приватизаційних процесів та трансформація господарства реґіону; географія соціальних негараздів.

Брала участь у підготовці до друку наступних книг: “Олена Степанів. Наукові праці. Есе. Спогади” та “Доктор географії Мирон Дольницький” із серії “Постаті українського землезнання”: “Доктор географії Олена Степанів”; “Географія: Світи, реґіони, концепти”; “Львівська суспільно-географічна школа (до 60-річчя кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка)”; “Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія” (усі за ред. проф. О. Шаблія); “Географія населення: словник-довідник” (за ред. доц. М. Влах).

Забезпечує викладання практичних занять з курсів: “Соціальна географія”, “Територіальні-виробничі комплекси”, “Техніко-економічні основи виробництва”, “Міжнародні політичні, військові, економічні організації”, “Політико-географічна глобалістика”, “Глобальні проблеми людства”.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Білецький М.   І., Котик Л. І.   Розміщення продуктивних сил / М.   І.   Білецький, Л.   І.   Котик. ? Львів   : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. ? 156   с

Котик Л. І. Оптимізація транспортно-туристичної сфери регіону (на прикладі Львівської області) / О. Ю. Бордун, Л. І. Котик // Географія і сучасність [зб. наукових праць]: Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 4 [ред. рада: В.   П.   Андрущенко (голова)]. ? К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драго-манова, 2011. ? Вип. 14 (26). ? С.   140?146.

 Ровенчак І. І. Peripherality of Lviv Region as Factor of Development of its Tourism / І. І. Ровенчак, Л. І. Котик // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів, 2012. – Вип. 29. – Ч. 2. – С. 195–203.

Географічна складова дослідження приватизаційних процесів (на матеріалах Львівської області) / Л. І. Котик // Наукові записки Тернопільського держ. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. — 2002. — № 2. Еколого-економічні проблеми приватизації / Л. І. Котик // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник / Відп. ред. В. К. Хільчевський. — К.; Луцьк: РВВ Луцького ДТУ, 2002. — Т. 4. Об'єкти приватизації: економічний потенціал та інвестиційна привабливість / Л. І. Котик // Проблемы развития внешнеэкономических связей и проблемы иностранных инвестиций: региональный аспект. Сб. научн. трудов. — Донецк: ДонНУ, 2003. — Ч. 2. Трансформація господарського комплексу реґіону (на матеріалах Львівської області) / Л. І. Котик // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: Мат-ли міжнар. конференції до 120-річчя географії у Львівському університеті (24—26 вереня 2003 р.). — Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. Трансформація авіаційного транспорту м. Львова / Л. І. Котик // Наукові записки Терно-пільського держ. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. — 2004. — №1.
Суть поняття приватизації з позицій глобалізації науки / Л. І. Котик // Вісник Львів. ун-ту. Серія міжнародні відносини. — 2001. — Вип. 6.

Приватизація і соціально-економічний розвиток населених пунктів реґіону / Л. І. Котик // Географія і сучасність. Збірник наук. праць Нац. педагог. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. — К.: Вид-во Нац. педагог. ун-ту імені М. П. Драгоманова, 2002. — Вип. IV.
Приватизація як базовий елемент соціально-економічної політики в гірських районах / Л. І. Котик // Гори і люди (у контексті сталого розвитку). Мат-ли Міжнар. конф., присвяченої Міжнародному року гір (м. Рахів, 14—18 жовтня 2002 року). — Т. 1 / Ред. кол.: Ф. Д. Гамор (відп. ред.) та ін. — Рахів, 2002.
Аналіз чинників приватизації в контексті реформування агропромислового комплексу Львівської області / Л. І. Котик // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення. — К.: Стафед–2, 2002.
Приватизаційні процеси в контексті ринкових перетворень аграрної сфери України (на матеріалах Львівської області) / Л. І. Котик // Регіональні проблеми розвитку агропро-мислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення. — К.: Стафед–2, 2002.
Об’єкти приватизації: економічний потенціал та інвестиційна привабливість / Л. І. Котик // Проблемы развития внешнеэкономических связей и проблемы иностранных инвестиций: региональный аспект. Сб. науч. трудов. – Донецк: ДонНУ, 2003. – Ч. 2.
Авіаційний транспорт Львова: проблеми і перспективи розвитку / Л. І. Котик, І. І. Ровенчак // Проблемы развития внешнеэкономических связей и проблемы иностранных инвестиций: региональный аспект. Сб. науч. трудов. – Донецк: ДонНУ, 2003. – Ч. 1.
Трансформація господарського комплексу реґіону (на матеріалах Львівської області) / Л. І. Котик // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: Матеріали міжнародної конференції до 120-річчя географії у Львівському університеті (24–26 вересня 2003 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.
Сучасні підходи до поняття „туризм” / Л. І. Котик, С. П. Кузик // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: Матеріали міжнародної конференції до 120-річчя географії у Львівському університеті (24–26 вересня 2003 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.
Трансформація авіаційного транспорту м. Львова / Л. І. Котик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Географія. – № 1. – 2004.
Дефініція поняття “туризм” у контексті формування здоров’я суспільства (огляд літературних джерел) / Л. І. Котик // Здоровий спосіб життя: Збірник наукових статей ІV міжрегіональної (ІІ міської) науково-практичної конференції (17–18 вересня 2004 р., м. Славута). – Львів: ПП «Бодлак», 2004.
Трансформація сфери охорони здоров’я реґіону (на прикладі Львівської області) / Л. І. Котик, І. І. Ранця // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. статей. – Вип. 5. – Львів, 2005.
Вплив соціально-економічних чинників на демографічну ситуацію Івано-Франківської області / Л. І. Котик // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. статей. – Вип. 6. – Львів, 2005.
Проблеми і перспективи розвитку Рогатинщини: демографічний аспект / Л. І. Котик // Рогатинська земля: історія та сучасність. Матеріали третьої наукової конференції (Рагатин, 26 березня 2002 р.). – Т. 4. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005.
Трансформація залізничного транспорту Львівської області / Л. І. Котик, І. І. Ровенчак, І. І. Ранця // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. – Тернопіль, 2005. – № 2.
Розвиток інвестиційних процесів в реґіоні: суспільно-географічне дослідження (на прикладі Львівської області) / Л. І. Котик // Матер. міжн. наук.-практ. конф. „Регіон-2006: стратегія оптимального розвитку” (15–16 травня 2006 року, м. Харків) / Гол. ред. колегії В.С. Бакіров // РВВ Харківського національного університету ім. В.Н. Карабіна. – Харків, 2006.
Трансформація господарського комплексу прикордонних територій (на матеріалах Львівської області) / Л. І. Котик // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: Матеріали ІІІ Міжн. наук-практ. конф. – Луцьк, 2006.
До розуміння поняття „трансформація господарського комплексу” в суспільно-географічних дослідженнях / Л. І. Котик // Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій: Зб. наукових праць / Відп. ред. Ю.О. Кисельов. – Луганськ: Альма-матер, 2006.
Територіальні особливості перебігу приватизаційного процесу в Львівській області: суспільно-географічне дослідження / Л. І. Котик // Наукові парадигми географічної освіти України в ХХІ столітті: Збірник наукових статей ІІ Міжвузівської науково-практичної конференції 22 грудня 2006 року. – Донецьк: ДОУ, 2006.
Медико-демографічна характеристика населення м. Калуша / Л. І. Котик // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст. / Ред. доц. Ю.М. Панишко.  – Вип. 15. – Львів: „ПП Бодлак”, 2006.
Дефініція поняття «місто» в контексті формування суспільного здоров’я / Л. І. Котик // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст. – Вип. 12. – Львів: „ПП Бодлак”, 2006.
До визначення поняття “туризм” у контексті стійкого розвитку / Л. І. Котик // Вісник наукових досліджень. Серія: Туризм. – Тернопіль: Ред.-вид. відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2006.
Соціально-географічні аспекти захворюваності дітей Львівської області / Л. І. Котик, І. І. Ранця, І. В. Ванда // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст. / Ред. доц. Ю.М. Панишко.  – Вип. 17. – Львів: „ПП Бодлак”, 2007.
Актуальність ідей Олени Степанів у трансформації медичної сфери сільської місцевості Львівської області / Л. І. Котик, І. І. Ранця, І. В. Ванда // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст. / Ред. доц. Ю.М. Панишко.  – Вип. 18. – Львів: „ПП Бодлак”, 2007.
Суспільно-географічна характеристика соціальної інфраструктури Львівської області / Л. І. Котик, О. В. Сушко // Здоровий спосіб життя: зб. наук. ст. / Ред. доц. Ю. М. Панишко.  – Вип. 19. – Львів: „ПП Бодлак”, 2007.
Дефініція поняття “сільське поселення” в контексті формування суспільного здоров’я / Л. І. Котик // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст. / Ред. доц. Ю.М. Панишко.  – Вип. 21. – Львів: “ФО ПП Б.І. Корпан”, 2007.
Суспільно-географічні аспекти захворюваності на туберкульоз у Львівській області / Л. І. Котик, І. І. Ранця, І. В. Ванда // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст. / Ред. доц. Ю.М. Панишко.  – Вип. 20. – Львів: „ПП Бодлак”, 2007.
Навчальна програма та методичні рекомендації до підготовки семінарських занять з курсу “Соціологія” для студентів географічного факультету / Л. І. Котик, І. І. Гудзеляк, І. В. Ванда. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007.
Спосіб життя українського народу (за працями Степана Рудницького) / Л. І. Котик, І. І. Ранця, І. В. Ванда // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст. / Ред. доц. Ю.М. Панишко. – Вип. 22. – Львів: Видавець ФО ПП Б.І. Корпан, 2007.
Соціально-географічні ідеї у працях Степана Рудницького / Л. І. Котик, І. І. Ранця, І. В. Ванда // Історія української географії та картографії. – Ч. І: Зб. матер. третьої міжн. наук. конф., присвяченої 130-літньому ювілею акад.. С. Рудницького. Тернопіль, 6–7 грудня 2007 р. – Тернопіль, 2007.
Програма та методичні вказівки до семінарських занять з курсу “Соціальна географія” для студентів географічного факультету / Л. І. Котик, І. І. Ранця, І. В. Ванда.- Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007.
Висвітлення ідеї “трансформація господарського комплексу в суспільно-географічних дослідженнях” / Л. І. Котик // Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць. У 4-х т. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т. ІІ.
Використання методу анкетування в процесі дослідження сакральних об’єктів / Л. І. Котик // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст. / Ред. доц. Ю.М. Панишко. – Вип. 27. – Львів: Гол. упр. статист. у Львів. обл., 2008.
Нові напрямки розвитку сфери дозвілля населення м. Львова: суспільно-географічні аспекти / Л. І. Котик, О. В. Сушко // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст. / Ред. доц. Ю.М. Панишко. – Вип. 28. – Львів: Гол. упр. статист. у Львів. обл., 2008.
Реалізація ідей оздоровлення населення в давніх цивілізаціях (на прикладі конструювання географічного простору) / Л. І. Котик // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст. / Ред. доц. Ю.М. Панишко. – Вип. 34. – Львів: Гол. упр. статист. у Львів. обл., 2008.
До основ викладання курсу “Територіально-виробничі комплекси” / Л. І. Котик, М. І. Білецький // Сучасні тенденції наукової парадигми географічної освіти України: Зб. наук. статей IV Міжвузівської науково-практичної конференції 17 грудня 2008 року. – Донецьк: ДІСО, 2008.
Вплив субкультурного середовища міст на здоров’я особистості / Л. І. Котик // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст. / Ред. доц. Ю.М. Панишко. – Вип. 35. – Львів: Гол. упр. статист. у Львів. обл., 2009.
Навчальна програма, семінарські, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Територіально-виробничі комплекси” для студентів географічного факультету / Л. І. Котик. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009.
Навчальна програма та практичні і тестові завдання з курсу “Техніко-економічні основи виробництва” для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, Л. І. Котик. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009.
Суспільно-географічні аспекти дослідження економічного потенціалу реґіону: на прикладі Львівської області / Л. І. Котик  / Регіон–2009: стратегія оптимального розвитку: матер. міжн. наук.-практ. конф. (5–6 листопада 2009 р., м. Харків) / Гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Харків: РВВ Харків нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 2009.
Суспільно-географічні засади реформування адміністративно-територіального устрою (на прикладі Жовківського району Львівської області) / М. Р. Влах, Л. І. Котик / Географія і сучасність. Зб. наук. праць Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. – К.: Вид. Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2009. – Вип. 22.
Реформування адміністративно-територіального устрою і міграційна політика / М. Р. Влах, Л. І. Котик / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах поліетнічного середовища регіону : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2009. – Вип. 6 (80). – С. 506–516
Шацький національний природний парк: сильні і слабкі сторони розвитку рекреаційно-туристичної сфери / Л. І. Котик, О. І. Мамчур, М. Г. Пелех // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах : зб. міжн. наук.-практ. конф. – Луцьк : Надстир’я, 2010. – С. 492–495.
Географія соціальних негараздів: становлення та розвиток науки в Україні / М. І. Білецький, Л. І. Котик //Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Регіон – 2010: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 4–5 листопада 2010 р.) ; гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 18–21.
Cуспільно-географічні аспекти розвитку малого підприємництва Львівщини в контексті економічної безпеки / Л. І. Котик // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Регіон – 2010: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 4–5 листопада 2010 р.) ; гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 145–147.
Периферійність Львівської області як фактор трансформації господарства регіону / І. І. Ровенчак, Л. І. Котик // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия: География. – 2011. – Т. 24 (63). – №2, ч. 1. – С. 45–48. (співавтор проф. І. Ровенчак).
Використання потенціалу Шацького національного природного парку для задоволення рекреаційно-туристичних потреб мешканців Львівської області / Л. І. Котик, О. І. Мамчур, М. Г. Пелех // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – № 9. – 2011. – С. 143-149. (співавтор: к.г.н., асист. О. І. Мамчур, ст. лаб. М. Г. Пелех).
Технічні, економічні, виробничі та екологічні аспекти шкільної і вищої географічної освіти / М. І. Білецький, Л. І. Котик // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – Вип. 14. – С. 15–20.
Програма, методичні вказівки до практично-семінарських занять та тестові завдання з навчальної дисципліни “Соціальна географія” для студентів географічного факультету / М.   І.   Білецький, І.   В.   Ванда, Л.   І.   Котик. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім.   І. Франка, 2011. – 108 с.
Завдання та методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу “Статистичні методи в соціально-економічній географії” для студентів географічного факультету / В. С. Грицевич, Л. І. Котик. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.   Франка, 2011. – 96   с.
Peripherality of Lviv region as a Factor of Development of its Tourism / I .  Rovenchak , L .  Kotyk / Вісник Львівського ун-ту. Серія міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 29. - Ч. 2. - С. 195-204. (співавтор проф. І. Ровенчак).
Географія соціальних негараздів: становлення науки в Україні / М. І. Білецький, Л. І. Котик. - Географія та туризм : [наук. збірник] / [Ред. кол. : Я. Б. Олійник (відп. ред) та ін.] - К. : Альтерпрес, 2012. - С. 228-235. (співавтор доц. М. Білецький).
Оптимізація транспортно-туристичної сфери регіону (на прикладі Львівської області) / О. Ю. Бордун, Л. І. Котик. - Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність [зб. наукових праць] / [ред. рада: В. П. Андрущенко (голова)]. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 14 (26). - С. 140-146. (співавтор доц. О. Бордун).
Трансформація транспортно-туристичного комплексу Львівської області у контексті євроінтеграції / О. Ю. Бордун, Л. І. Котик / Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : [зб. наук. ст.; редкол.: І. О. Бочан та ін.]. - Львів : ЛІЕТ, 2012. - № 7. - С. 267-270. (співавтор доц. О. Бордун).