МАМЧУР Ольга Ігорівна

асистент, кандидат географічних наук

Народилася 20 листопада 1984 р. у місті Львові. Після закінчення Львівської середньої загальноосвітньої школі № 2 вступила на географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2006 р. отримала диплом з віднакою і здобула кваліфікацію "Маґістр географії" за спеціальністю "Економічна і соціальна географія".
Протягом 2006 – 2009 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі економічної і соціальної географії.
У 2009 р. закінчила факультет обліку і підприємництва Інституту післядипломної освіти і перепідготовки кадрів при Львівському національному університеті імені Івана Франка і здобула вищу освіту (заочно) за спеціальністю "Економіка підприємства".
У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію „Суспільно-географічні проблеми формування ринкової інфраструктури Львівської області”.
Протягом 2010–2011 рр. працювала старшим лаборантом кафедри економічної і соціальної географії. Брала участь у підготовці до друку монографій: Професор Юрій Полянський / [за ред. О. Шаблія]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 378 с. ; Шаблій О. І. Село на золотому Поділлі: земля і люди / О. І. Шаблій. – Львів : Аверс, 2011. – 712 с.
З вересня 2011 р. – асистент кафедри економічної і соціальної географії.
Напрямки наукової діяльності: регіональна суспільна географія, географія інфраструктури.
Читає такі курси: „Соціальна географія” (лек.); „Транскордонне співробітнитво”, „Географія ринкової інфраструктури” (лек., практ.); "Географія світового господарства", "Політична географія", "Регіональна економічна і соціальна географія світу", "Географічне країно-знавство", „Національна економіка та адміністративно-територіальний устрій”(практ., семін.).

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Книш М. М. Навчально-методичний посібник “Регіональна економічна і соціальна географія світу” у контексті забезпечення цілісності викладання навчальної дисципліни / М. М. Книш, О. І. Мамчур // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія (Тернопіль) – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – № 2 (Випуск 32).

Мамчур О. І. Головні засади трансформації аграрної сфери приміського району / О. І. Мамчур, Т. М. Кравець // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. “ Регіон-2012: стратегія оптимального розвитку”(25–26 жовтня 2012 р., Харків) . – Харків : РВВ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012.

До поняття ринкової інфраструктури регіону // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. „Регіон – 2008: стратегія оптимального розвитку” (16–17 жовтня 2008 р., м. Харків). — Х. : РВВ ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008.

Геопросторові аспекти дослідження товарного ринку регіону / О. І. Мамчур // Науковий часопис “Географія і сучасність” : зб. наук. праць НПУ імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 22.

Економіко-географічні чинники формування ринкової інфраструктури реґіону / О. І. Мамчур // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. „Регіон – 2009: стратегія оптимального розвитку”, (5–6 листопада 2009 р., м. Харків). – Х. : РВВ ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009.

Інфраструктура фінансового ринку реґіону: компонентний склад, географічні аспекти вивчення / О. І. Мамчур // Науковий часопис “Географія і сучасність” : зб. наук. праць НПУ імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 21.

Історико-географічні передумови формування інфраструктури товарного ринку реґіону (на прикладі Львівської області) / О. І. Мамчур // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирі-шення : зб. наук. праць. – Херсон, 2009.

Компонентний склад ринкової інфраструктури Львівської області / О. І. Мамчур // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2009. – Вип. 19.

Структурний розвиток інфраструктури товарного ринку / О. І. Мамчур // Вісник педагогічної освіти. Серія географічна. – 2009. – Вип. 1.

Регіональна інфраструктура ринку праці / О. І. Мамчур // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Регіон – 2010: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 4–5 листопада 2010 р.) ; гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010.

Використання потенціалу Шацького національного природного парку для задоволення рекреаційно-туристичних потреб мешканців Львівської області / Л. І. Котик, О. І. Мамчур, М. Г. Пелех // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : географічні науки. – 2011. – С. 143–149.

Навчальний посібник „Регіональна економічна і соціальна географія світу” у контексті забезпечення цілісності викладання навчальної дисципліни / М. М. Книш, О. І. Мамчур // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія : географія. – 2012.

Банківська система [карта] / О. І. Мамчур // Львів: комплексний атлас / О. І. Шаблій, С. О. Матковський, О. І. Вісьтак та ін.. – К. : ДНВП „Картографія”, 2012. – С. 128.

Навчальні видання:

Географія світового господарства : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 – географія / С. П. Кузик, І.   В. Ванда, О. І. Мамчур. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012 . – Частина 2. Завдання для перевірки знань. – 94 с.

Географічне країнознавство / Ровенчак І. І . , Мамчур О. І.: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 – географія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 1 06 с.