ВАНДА Ірина Володимирівна

асистент

Асистент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка з вересня 2002 р.

У 1994—1999 рр. навчалася на географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, здобула диплом спеціаліста з відзнакою з присвоєнням кваліфікації “Економіко-географ. Викладач.”
У 1999—2004 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Економічна та соціальна географія”. Під керівництвом професора О. Шаблія працює над завершенням дисертаційного дослідження на тему “Суспільно-географічні проблеми депресивних територій (на матеріалах Яворівського району)”. Результати наукових досліджень представлено на низці всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів.

Підвищувала фахові знання під час Літнього університету Програми Visby Шведського Інституту (курс “Європейський проект”, м. Томелілла, Швеція, серпень 2005 р.),  літньої школи “Сучасні підходи до реґіонального та місцевого розвитку” (м. Варшава, Польща, червень 2002 р.), тренінгу для молодих лідерів програми Реґіонального центру довкілля для Центрально-Східної Європи (м. Сентендре, Угорщина, жовтень 2001 р.), літньої школи “Екологічний менеджмент у Європейській перспективі” (м. Святий Юр, Словаччина, липень 2001 р.).
Брала участь у низці практично-дослідницьких проектів, зокрема “Інтегрований розвиток та становлення підприємництва Розточчя—ІІ” (RIDGE II, січень—грудень 2006 р.),  “Місцевий економічний розвиток: що робити і що — ні”  (березень 2003 р.—лютий 2004 р.), “Економічний і соціальний розвиток Львівщини” (жовтень—грудень 2003 р.), “Інтегрований розвиток та становлення підприємництва Розточчя ” (RIDGE, березень 2002 р.—грудень 2003 р.), науковій розробці проекту організації території Яворівського національного природного парку.
Має близько 40 наукових публікацій.

Напрямки наукової діяльності: реґіональна суспільна географія, економічна та соціальна географія.
Проводить практично-семінарські заняття з дисциплін “Соціальна географія”, “Географія населення з основами етнографії”, “Політична географія”, “Соціологія”, “Соціологія молоді і сім’ї”, “Географія світового господарства”,  “Географічне країнознавство”, “Транскордонне співробітництво”, “Реґіональна економічна і соціальна географія”,“Геополітичні проблеми Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського реґіону”.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

До визначення поняття “депресивний регіон” / І. В. Ванда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2000. – №2. – С. 53–57
Депресивні регіони як об’єкт регіональної політики в ЄС та Україні / І. В. Ванда // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика: досвід Європейського Союзу та його адаптація до умов України: Збірник наукових праць. – Випуск 5 (XLIII). – В 3 частинах. – Ч. ІІ. – С. 180–186.
Типізація депресивних регіонів України / І. В. Ванда // Географія і сучасність. Зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Випуск 1 (10). – 2003. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2003 – С. 175– 186.
 Реґіональний розвиток як функція біосферного резервату “Розточчя”/ І. В. Ванда // Біосферний резерват як модель сталого розвитку територій та об’єктів природно-заповідного фонду: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.. – Львів: Меркатор, 2003. – С 111–117.
Виділення депресивних регіонів Львівської області: методичні аспекти / І. В. Ванда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2003. - №2 (7). – С. 106–113.
Соціально-географічні проблеми економічно депресивних регіонів / І. В. Ванда // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: Матеріали міжнар. конф. до 120-річчя географії у Львівському університеті (24 – 26 вересня 2003 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 84–85.
Фактори суспільно-географічного розвитку Українського Розточчя: історичні аспекти / І. В. Ванда // Історія української географії. - 2003. – № 2 (7). – С. 65–71.
Суспільно-географічні аспекти трансформації економіки Яворівського району/ І. В. Ванда // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Серія географічна. – 2004. – Вип. 30. – С. 32–39.
Трансформація економіки Яворівського району: географічні аспекти/ І. В. Ванда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: географічна. – 2004. – №3 (7). – С. 102–109.
 Географічні аспекти трансформації економіки в умовах функціонування спеціальної економічної зони “Яворів”/ І. В. Ванда // Географія і сучасність. Зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – 2004. – Випуск 11. – С. 207–216. v Суспільно-географічні особливості економічно депресивних реґіонів/ І. В. Ванда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2004. – №1. – С. 83–87.
Активізація туристично-рекреаційного потенціалу Українського Розточчя: суспільно-географічні аспекти/ І. В. Ванда // Вісник наукових досліджень. Серія: Туризм. – Тернопіль: Ред.-видавн. відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2006. – Випуск 2. – С. 140 – 144.
Проблеми виділення депресивних регіонів в Україні/ І. В. Ванда // Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій: Збірник наукових праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяченій 70-річчю утворення кафедри географії Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (27 – 29 листопада 2006 р., м. Луганськ). – Луганськ, Видавництво ЛНПУ імені Тараса Шевченка “Альма-матер”, 2006. – С. 93 – 95.
 Функціонування спеціальних економічних зон в умовах інтеґрації України у Світову Організацію Торгівлі та Європейський Союз / І. В. Ванда // Право і суспільство: актуальні проблеми взаємодії – шляхи європейської інтеграції: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця, 2006. – С. 19– 21.
 Спеціальна економічна зона як рушій реіндустріалізації реґіону (на матеріалах Яворівського району Львівської області) / І. В. Ванда // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон – 2006: стратегія оптимального розвитку” (15 – 16 травня 2006 року, м. Харків) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Харків: РВВ Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 2006. – С. 140 – 143.
 Роль суспільної географії у впровадженні освіти для сталого розвитку / І. В. Ванда // Географія та екологія: наука і освіта. / Редкол.: О. В. Тімець (головн. ред.). – К., 2006. – С. 26–28.
Суспільно-географічні проблеми реструктуризації господарства депресивного реґіону / І. В. Ванда / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Регіон – 2007: стратегія оптимального розвитку” (17–18 квітня 2007 року, м. Харків) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Харків: РВВ Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 2006. – С. 94 – 96.
Соціально-географічні аспекти захворюваності дітей Львівської області / І. В. Ванда, І. І. Ранця, Л. І. Котик // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст. / Ред. – доц. Ю. М. Панишко. – Львів: “ПП Болдак”, 2007. – Вип. 17. – С. 37 – 47.
Сучасне звучання соціально-географічних поглядів академіка Степана Рудницького / І. В. Ванда, І. І. Ранця, Л. І. Котик // Харків, 2007.
Соціально-географічні ідеї у працях Степана Рудницького / І. В. Ванда, І. І. Ранця, Л. І. Котик // Тернопіль, 2007. 
Соціально-географічні аспекти способу життя (на матеріалах м. Львова) / І. Ванда, М. Пилипів // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст. / Ред. – доц. Ю. М. Панишко. – Львів, 2007. – Вип. 21. – С. 37 – 40.
Суспільно-географічні аспекти захворюваності на туберкульоз у Львівській області / І. В.  Ванда, І. І. Ранця, Л. І. Котик // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст. / Ред. – доц. Ю. М. Панишко. – Львів, 2007. – Вип. 20. – С. 36 – 41.
Актуальність ідей Олени Степанів у трансформації медичної сфери сільської місцевості Львівської області / І. В. Ванда, І. І. Ранця, Л. І. Котик // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст. / Ред. – доц. Ю. М. Панишко. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 10 – 14.
Навчальна програма та методичні рекомендації до підготовки семінарських занять з курсу “Соціологія” для студентів географічного факультету / І. В. Ванда, І. І. Гудзеляк, Л. І. Котик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.
Програма та методичні вказівки до семінарських занять з курсу “Соціальна географія” для студентів географічного факультету / І. В. Ванда, І. І. Ранця, Л. І. Котик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 81 с.
Суспільно-географічне дослідження продуктового ринку міста: методичні аспекти / І. В. Ванда // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст. / Ред. – доц. Ю. М. Панишко. – Львів, 2008. – Вип. 31. – С. 8–13.
Медична сфера Карпатського регіону: стан, динаміка та просторові особливості в контексті сталого розвитку / І. В. Ванда // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. ст. / Ред. – доц. Ю. М. Панишко. – Львів, 2008. – Вип. 26. – С. 40 – 45. (співавтори – к.г.н., асист. І.І. Ранця., асист. Котик Л. І.
 Рекомбінація факторів розвитку при активізації господарства депресивного регіону (на матеріалах Українського Розточчя) / І. В. Ванда // Географія в інформаційному суспільстві: Зб. наук. праць. У 4-х тт.. – К.: ВГЛ Обрії,2008. – Т. ІІ. – С. 165 – 167.
 Теоретико-методологічні проблеми суспільно-географічного дослідження депресивних територій / І. В. Ванда // Географія і сучасність: зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2010.
 Динаміка етнічного складу населення Яворівського району (1939 – 2009 рр.) / І. Ванда // Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції з історії української географії та картографії, присвяченої 110-річчю від дня народження професора Володимира Кубійовича (19-20 листопада 2010 р.,  м. Тернопіль). – Тернопіль, 2010.
Транскордонна співпраця при вирішенні суспільно-географічних проблем розвитку регіону Розточчя / І. В. Ванда // Матеріали Міжнар. наук. конф. “Географічні засади вирішення регіональних проблем” (15 – 16 листопада 2010 року, м. Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський, 2010.
Комплексність та пропорційність при активізації розвитку депресивних територій (на матеріалах Яворівського району Львівської області) / І. В. Ванда // Тези Міжнар. конф. “Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України” (21 – 23 жовтня 2010 року, м. Київ). – К., 2010.