ЛОЗИНСЬКИЙ Роман Михайлович

аспірант ІІ р.н.

Народився 26 серпня 1986 року у Львові. У 2002-2004 відвідував Малу академію наук, секція географія. Переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт (МАН) та Всеукраїнських учнівських олімпіад (2001-2003 рр.). У 2004 - 2008 рр. студент географічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. Спеціалізувався по кафедрі економічної і соціальної географії. У студенстькі роки займався польовими географічними дослідженнями, під час яких детально знайомився з різноманітними сторонами культурного-соціального життя регіонів. Для порівняння суспільно-географічних особливостей організації суспільства у 2007 році здійснив експедицію до країн Південного Кавказу, а у 2008 році – до країн Середньої Азії, Ірану та Афганістану. У 2009 – отримав диплом з відзнакою магістра географії (спеціальність економічна та соціальна географія). У 2009 р. – фіналіст Стипендійної прогами ім. Івана Пулюя.
З 2009 р. – навчається в стаціонарній аспірантурі кафедри економічної і соціальної географії. Тема дисертації стосується геопросторових особливостей способу життя населення Карпатського регіону у його стосунку до культурного, соціального та природного середовища. Науковий керівник – доц. І. Гудзеляк. У 2010 році отримав стипендію від Стипендійної програми Коімбра Групи для молодих науковців зі східних сусідських країн (Coimbra Group Scholarship Programme for Young Researchers from Eastern Neighbouring Countries) для дослідницького перебування в Університеті Турку (Фінляндія), факультет гуманітарних наук, кафедра європейської етнології.
Сфера наукових зацікавлень: культурна та соціальна географія, повсякденне життя, просторова мобільність, культурна антропологія, польові дослідження. З 2009 року - організатор географічного інтернет-часопису “Львівський Меридіан”: http://lvivmerydian.org.ua/.

Email: roman.lozynskyi[at]gmail.com
Веб-сторінка: http://lozynskyj.blogspot.com/ та CV.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Зінько Ю. Вплив недержавних організацій на розвиток туристичної галузі (на прикладі Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні) / Р.Лозинський, Ю.Зінько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – № 1 (Вип. 31). – С. 138–143.

Лозинський Р. Історичні аспекти розвитку географії туризму // Р. Лозинський, Ю. Шивала // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. міжн. відносини. – Львів, 2012. – Вип. 29. Част. 2. – С. 120–126.

Лозинський Р. М. Вплив недержавних організацій на розвиток туристичної галузі (на прикладі Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні / Роман Лозинський, Ігор Зінько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль СМП “Тайп”. – 2012. – № 1 (Випуск 31). – С. 138–142.

Лозинський Р. М. Кафедра географії України Львівського національного університету / Р. Лозинський // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2012. – Вип. 40. Ч. 1. – С. 54–62.

Лозинський Р. М. Сучасні межі Львівської міської агломерації // Роман Лозинський, Ігор Костюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль СМП “Тайп”. – 2011. – № 2. (Випуск 30). – С. 55–60.

 Лозинський Р. “ Wiadomo s ci statystyczne o mie s cie Lwowie ” як етностатистичне джерело до вивчення населення Галичини другої половини ХІХ ст. – 30-х років ХХ ст. / Р. Лозинський // Історія української географії. – 2011. – Вип. 2. – С. 70–74.

Лозинський Р. Критерії депресивності міст і регіонів України: Теоретичний аспект / Р. Лозинський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Районування економічного простору України: [Зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2011. – Вип. 4 (90). – С. 193–201.

Лозинський Р. Методичні питання суспільно-географічного дослідження міських агломерацій / І. Костюк, Р. Лозинський  // Наук. вісник Чернівець-кого ун-ту: збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 587–588 : Географія. – С. 146–151.

Лозинський Р. “Спосіб життя населення регіону у суспільно-географічному дослідженні”//Регіон — 2010: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків). - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010, с. 77-80
Лозинський Р. “Формування інформаційного середовища сталого розвитку Карпатського регіону”//Матеріали X Всеукраїнської студентської наукової конференції “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні” (м. Львів). - Л.: Вид. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009, с. 114-125
Лозинський Р. “Деякі теоретико-методичні погляди на проведення суспільно-географічних досліджень Українських Карпат”//Матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції “Сучасні проблеми природничих наук”, м. Ніжин, 2008, с. 103-104.
Науково-популярні:
2009, Лозинський Р. “П'ятдесят днів іншого простору або майже шляхами  Поло”, географічне Інтернет-видання “Львівський Меридіан”
2008, Лозинський Р. “Азія не по телевізору”, Західне інформаційне агентство (ЗІК)  
2008, Лозинський Р. “Вірменія – країна-острів на Кавказі: подорож до периферії Європи”, географічне Інтернет-видання “Львівський Меридіан”


Roman Lozynskyi was born on August 26, 1986 in Lviv. In 2002-2004 he attended Malu Academiju Nauk (Junior Academy of Science of Ukraine), section geography and won II stage of the All-Ukrainian competition of scientific researches. During 2004-2008 – student of Geographical Faculty, Department of Human Geography at Ivan Franko National University of Lviv. As student he showed ability to persistence conducting fieldwork where familiarize oneself in detail with cultural and social side of regional problems of life. He organized expedition to the South Caucasus and Central Asia with Afghanistan and Iran on purpose to compare human geographical organizing of different societies (2007, 2008). In 2009 he graduated from the University with the Diploma of MA with Highest Honors in Human Geography. 2009 - finalist of Ivan Pulyui Scholarship Program for Talent Youth, organized by Kyrylo-Mefodii Fundation (Kyiv, Ukraine).
Since 2009 – PhD student (full-time) at Department of Human Geography of Ivan Franko National University of Lviv. Current research is focused on borderland everyday life and its relation to such concepts as identity, home, transnationality,  local cultures. Supervisor – Assistant Professor Iryna Gudzeliak, PhD. In 2010 he obtained scholarship for research stay at University of Turku (Finland), Faculty of Humanities, Department of European Ethnology (within Coimbra Group Scholarship Programme for Young Researchers from Eastern Neighbouring Countries).
Research interests: cultural geography, everyday life, borderland, transnationality, home, vernacular regions, indigenous knowledge, spatial mobility, cultural anthropology, fieldwork.  
Since 2009 he is organizing geographical web-journal “Lviv Meridian” http://lvivmerydian.org.ua/.
E-mail: roman.lozynskyi[at]gmail.com
Personal web-site (and CV): http://lozynskyj.blogspot.com/

Selected publications

Research papers:
1. Lozynskyi R. “Way of Living: Evolution of Scientific Understanding of Concept.”// History of Ukrainian Geography and Cartography. The collection of the materials of the Fourth International Scientific Conference devoted to 110-anniversary of professor Volodymyr Kubiyovych, Ternopil, 18-19 November, 2010,  pp. 99-101, (in Ukrainian).
2. Lozynskyi R. “Way of Living of Inhabitants of Regions in Human Geographical   Investigations”/Region — 2010: Strategy of Optimal Development: Materials of Scientific Practice Conference with International Participation  (c. Kharkiv). W. Karasin National University of Kharkiv, 2010, pp. 77-80, (in Ukrainian).
3. Lozynskyi R. “Forming of Information Environment of Sustainable Development of Carpathian Region”/2009, Materials of X Geographical Conference in Lviv, pp. 114- 125, (in Ukrainian).
4. Lozynskyi R. “Some Basic Theoretical and Methodological Views to Realization of Human Geographical Investigations in Carpathian Region”/Materials of III Geographical Conference in Nizyn, pp. 103-105, (in Ukrainian).
Popular science articles:
1. 2009, Lozynskyi R. “Fifty Days in Another Space or Trip Following Polo's Roads”, geographical web-journal “Lviv Meridian”, (in Ukrainian).
2. 2008, Lozynskyi R. “Asia not from TV”, West Information Agency – ZIK, (in Ukrainian).
3. 2008, Lozynskyi R. “Armenia – Country-Island at South Caucasus: Trip to the Periphery of Europe”, geographical web-journal “Lviv Meridian”, (in Ukrainian).