КОСТІВ Людмила Ярославівна

кандидат географічних наук, доцент

У 1987 р. закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка. З 1987 по 2000 роки у складі експедиції НДЛ-50 брала участь у дослідженні грунтового покриву Алтаю та України. У 2001 р – гідрогеолог Львівського ГГМП. З 2001 – інженер, завідувач Лабораторією ландшафтного моніторингу Чорногірського географічного стаціонару. З 2006 р. – асистент кафедри фізичної географії. У 2010 р. захистила дисертацію «Структура, динаміка та оптимізація ландшафтів Центрального Поділля. У дисертаційній роботі проаналізовано фактори ландшафтотворення в межах фізико-географічної підобласті Центрального Поділля, уточнено її межі і просторову диференціацію на індивідуальні ландшафти, укладено ландшафтну карту з виділенням трьох ландшафтів та тринадцяти видів ландшафтних місцевостей. Розкрито специфіку властивостей природних компонентів кожної місцевості, з’ясовано особливості їх генезису і поширення та закономірності внутрішньої диференціації на урочища. Проаналізовано динаміку компонентів природних територіальних комплексів та визначено антропогенну модифікованість ландшафтів. Запропоновано схему оптимізації природних територіальних комплексів ключової ділянки.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Костів Л. Рекреаційно-туристичні ресурси Меджибізького ландшафту / Л. Костів // Матеріали ювілейної VI міжнародної наукової конференції. Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С 193–196.

Костів Л. Кліматичні умови лісистого середньогір'я верхів'я р. Прут в межах Чорногори та їхня рекреаційна оцінка / Л. Костів, А. Мельник // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій: Матеріали Міжнародної наукової конференції . – Чернівці: Букрек, 2012. – С. 76–77.

Костів Л. Кліматичні умови лісистого середньогір'я верхів'я р. Прут у межах Чорногори та їхня рекреаційна оцінка / Л. Костів, А. Мельник // Вісник Чернівецького ун-ту. Сер. географ. – 2012. – Вип. 612–613. – С. 93–97.

Мельник А. Кліматичні умови лісистого середньогір'я верхів'я р. Прут в межах Чорногори та їхня рекреаційна оцінка. / А. Мельник, Л. Костів // Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України: Тези доповідей ІІ всеукраїнської науково-методичної конференції. – Чернівці: Рута, 2012. – С. 129–130.

Костів Л., Матвіїв В., Рожко І., Кулачковський Р. Гідротехнічне будівництво у верхів’ях Прута та Черемоша // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної регіональної конференції 15-17 травня 2009 року. Львів-Ворохта, 2009.

Костів Л., Мельник А., Шубер П., Шушняк В., Березяк В. Еколого-географічні наслідки катастрофічного паводку у липні 2008 року у верхів’ї р. Прут. -Л.: Матеріали науково-практичної регіональної конференції «Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування , моніторинг, охорона» 15-17 травня 2009 року. Львів-Ворохта, 2009. – с. 144 – 150.

Костів Л., Шубер П. Аналіз топокліматів у місцевості терасованих річкових долин околиць Чорногірського географічного стаціонару. - Л.: Матеріали науково-практичної регіональної конференції «Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування , моніторинг, охорона» 15-17 травня 2009 року. Львів-Ворохта, 2009. – с. 139 – 144.

Костів Л.Я. Гідрологічні режими верхів’я Прута // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів – Ворохта, 2009. – С. 117 – 120

Костів Л. Динаміка ерозійних процесів у природних територіальних комплексах верхньої частини басейну Південного Бугу. / Л. Костів // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2009. – Вип. 36. – С. 207-213.

Костів Л. Я. Ландшафтна структура Центрального Поділля. / Людмила Ярославівна Костів // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ Обрії, – 2010. Вип. 3 (60). – С. 122-134.

Костів Л. Я. Оптимізація ерозійних ландшафтів Центрального Поділля. / Л. Я. Костів // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ Обрії, 2010. – Вип. 1 (58). – С. 172-178. 

Костів Л. Я. Структура, динаміка та оптимізація ландшафтів Центрального Поділля: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. /Костів Людмила Ярославівна. - Львів, 2010 – 20 c.