ЗАГУЛЬСЬКА Ольга Богданівна

кандидат географічних наук, доцент

Закінчила географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1984. 1984-1986 та 1989-1991 роки - інженер кафедри фізичної географії; 1987-1989 - молодший науковий співробітник НДЛ-50; 1991-1994 - аспірант кафедри фізичної географії, з 1994 - асистент цієї ж кафедри. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Ландшафтна інтерпретація аерокосмічної інформації (на прикладі західних областей України)". З 2001 - доцент кафедри фізичної географії.

Досліджує ландшафтні системи Західної України, особливості їхнього зображення на матеріалах дистанційних знімань, можливості аеро- та космічних знімків для візуального та автоматизованого вивчення ландшафтної структури, проблеми ландшафтної індикації.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Загульська О.Б. Природні чинники антропізації ландшафтів у західній частині України / О.Б. Загульська // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2014. – Т. 10. – Вып. 1. С. –547–552.

Загульська О. Б. Вплив геолого-орографічних умов на вміст гумусу в однотипових ґрунтах / О. Б. Загульська // Агрохімія і ґрунтознавство: Міжвід. темат. наук. зб. Кн. 2. Ґрунтознавство і меліорація ґрунтів. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. – С. 35–36.

Загульська О. Б. Ідентифікаційні ознаки ландшафтів Закарпатської області на космічних знімках / О. Б. Загульська // Проблеми гірського ландшафтознавства. – Вип. 1. – 2014. – С. 7–13.

Загульська О. Внесок дистанційного зондування Землі в Україні у розвиток ландшафтознавства / О. Загульська // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. Географічна. – 2014. – Вип. 48. – С. 3–11.

Загульська О. Ландшафти Західного Поділля і Українських Карпат: Путівник екскурсії міжнародної наукової конференції «Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи» / О. Загульська. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 42 с. 

Загульська О.Б. Ландшафт на аеро- та космознімках / О.Б. Загульська // Фіз. географія і геоморфологія. – 2013. – Вип. 3 (71). – С. 102–111. 

Загульська О. Ґрунтові ресурси природних регіонів України / О. Загульська // Зб. наук. праць міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми генетичного, географічного, історичного та екологічного ґрунтознавства (м. Львів, 19–21 вересня 2013 р.). – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 4. – С. 41–53. 

Загульська О. Особливості індикаційних зв'язків у ландшафтних комплексах урочища «Ставки» заповідника Розточчя / О. Загульська, О. Лакома // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матер. міжнар. наук. конф. У 3-ох томах. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 2. – С. 95–99.

Загульська О. Б. Особливості ландшафтного сусідства в західній частині Малого Полісся / О. Б. Загульська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. Ч 1. – С. 232–242.

Загульська О.Б. Особливості ландшафтного сусідства в західній частині Малого Полісся. – Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. Географічна. – 2012. – Вип. 40. – Ч 1. – С. 232–242.

Загульська О.Б. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Фізична географія материків і океанів (Європа, Азія) для студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 28 с.

Загульська О. Б. Особливості ландшафтного сусідства в західній частині Малого Полісся /О. Загульська// Вісник Львів. Ун-ту: Сер. геогр. – 2010. – Вип. 38 – С. 11.

Загульська О. Особливості індикаційних зв’язків у межах Шацького ландшафту // Наук. вісник Волинського національного ун-ту. – Геогр. науки. – 2009. – №1. – С. 98–102.

Загульська О. Б. Вплив абіотичних чинників на приріст підросту ялини в природних комплексах околиць Чорногірського географічного стаціонару // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2009. – С. 124–136.

Загульська О., Біланюк В., Мельник А. та ін. Природні територіальні комплекси верхів’я ріки Прут у межах Чорногори // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2009. – С. 36–72.