Публікації, тези доповідей працівників та аспірантів
кафедри фізичної географії

Монографії:
Екологічний моніторинг регіону: експерна оцінка стану і функціонування / За ред д.геогр.н., проф. І.Ковальчука / І.Ковальчук, П. Волошин, А. Михнович, Й. Вишневський, С. Кукурудза, А. Мельник, Б. Муха, М. Петровська, Я. Бень, І. Горбань, Р. Волчанський, С. Кравців, Л. Курганевич. - Львів: науково-видавничий центр «Опілля-Л», 2009. – 608 с.  (с. 23, 48, 68, 77, 89, 101, 112, 136-156, 535, 550,551, 577).


Kruhlov І. Creation of ecological corridors in Ukraine / Ed. by F. Deodatus and L. Protsenko. – Kyiv, 2010. – 140 p.

Навчальні посібники:
Муха Б. Дистанційні дослідження Землі. / Г. Байрак, Б. Муха - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 711 с.

Статті:
Статті у зарубіжних виданнях, які входять до списку ISI:

Kuemmerle T. European Bison habitat in the Carpathian Mountains / Tobias Kuemmerle, Kajetan Perzanowski, Oleh Chaskovskyy, Katarzyna Ostapowicz, Lubos Halada, Andriy-Taras Bashta, Ivan Kruhlov, Patrick Hostert, Donald M. Waller, Volker C. Radeloff // Biological Conservation. – 2010. – No 143. – P.908-916.

Статті у інших зарубіжних виданнях:

Mucha B. The Role of Terrain Relief, Buildings, and Green Spaces in the Diversifikation of Lviv’s Local Klimate. / B. Mucha, J. Wawer // Miscellanea Geographica. - 2010. - V 14, Warszawa, P 111-119.

Shuber Р. Heavy metals in soils and in the needies of spruce in ecotope of the subalpine forests in Czarnohora (Esstern Carpathians). /Adolf Szponar, Pawlo Shuber, Ewa Bilinska. The landscape Ecology-Research and Usage Aspects. The problems of Landscape Ecology. Volume XXIII. Instytute of Geography and Spatial Management Jagelonian University, Cracow, 2009, - s. 192-203

Статті у вітчизняних фахових  виданнях:

Біланюк В. І. Результати стаціонарних досліджень процесів площинної ерозії в басейні р. Боржави / В. І. Біланюк, Я. Б. Хомин // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип. 1 (58). – С. 154-164.

Костів Л. Динаміка ерозійних процесів у природних територіальних комплексах верхньої частини басейну Південного Бугу. / Л. Костів // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2009. – Вип. 36. – С. 207-213.

Костів Л. Я. Ландшафтна структура Центрального Поділля. / Людмила Ярославівна Костів // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ Обрії, – 2010. Вип. 3 (60). – С. 122–134.

Костів Л. Я. Оптимізація ерозійних ландшафтів Центрального Поділля. / Л. Я. Костів // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ Обрії, 2010. – Вип. 1 (58). – С. 172–178.

Костів Л. Я. Структура, динаміка та оптимізація ландшафтів Центрального Поділля: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. /Костів Людмила Ярославівна. - Львів, 2010 – 20 c.

Костюченко П. С. Ураган “Кирило”: причини, динаміка, наслідки. / П.С. Костюченко// Вісник Харків. ун-ту. Сер. геол., геогр., екол. – 2010. – Вип. 909. – С. 105 – 110.

Кулачковський Р. І. Геоекологічне моделювання потенційної природної рослинності басейну витоків річки Прут / Р. І. Кулачковський,  І. С. Круглов  // Наукові записки ТНПУ. Серія: географія. - Тернопіль: СМП "Тайп", 2009. – №2. – С.157–164.

Мартинюк В. О. Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз Волинського Полісся в межах Рівненської області: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. /Мартинюк Віталій Олексійович. – Львів, 2010 – 20 с.

Мельник А. О. М. Маринич і Львіська школа гірського ландшафтознавства/ Анатолій Мельник // Фізична географія і геоморфологія. – К.: ВГЛ Обрії, 2010. - Вип 3(60). – С. 58- 60.

Мельник А. В. Фізико-географічні передумови, динаміка та наслідки катастрофічного липневого паводка 2008 року у верхів'ї річки Прут / А. В. Мельник, П. М. Шубер, В.М. Шушняк,  Л. Я. Костів, В. В. Березяк // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. - 2009. Вип. 37.  - С. 136 – 151.

Муха Б. Мікрокліматичні особливості Дубровицького ландшафту Південного Розточчя / Б. Муха, О. Руда // Вісник Львівського університету. Сер. географ. (спеціальний випуск) – 2009.  -  Вип. 37. –  С. 129-135

Муха Б. Топотермічні властивості території Львова / Б. Муха // Вісник Львівського університету. Сер. географ. – 2010– Вип. 38.– С. 221 – 237.

Руда О. М. Проблеми використання і охорона природних ресурсів Яворівського району Львівської області / О. Руда // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. географ. – 2010. – Вип.27 – С. 169-173;

Смалійчук А. Дослідження сучасної динаміки геоекосистем низькогір’я Карпат у межах Львівської області з використанням ГІС технологій// Фізична географія та геоморфологія. – 2010. – Вип. 3(60). – С. 83-92.

Смалійчук А. Д. ГІС-аналіз геоекосистем низькогір’я Карпат у межах Львівської області/ А. Д. Смалійчук, І. С. Круглов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. географ. – 2010. – №2. – С. 123-134.

Шушняк В. Історія природоохоронних досліджень території Яворівського національного природного парку / В. Шушняк, Г. Савка // Вісник Львів. ун-ту: Сер. геогр. – 2009. – Вип. 37. – С. 285–291.

Яворський Б. І. Розвиток ландшафтів Українського Розточчя // автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук.– Львів, 2010.– 20 с

Статті у інших вітчизняних виданнях:

Біланюк В. Наукові здобутки кафедри конструктивної географії і картографії. / В. Біланюк. // Мат. наук.-пр. конф. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010 – С. 17-22.

Білевич Н. Агротуристичні центри місцевості гірської частини Львівщини / Н. Білевич, Ю. Зінько // Географія і туризм: Європейський досвід: наук. зб.; Матеріали ІV міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 16 - 21.

Муха Б. П. Динаміка мережі моніторингу ландшафтів і природно-заповідних об’єктів. /Б. П. Муха //  Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану функціонування; за ред. І. Ковальчука.­ Львів: ГО «Опілля», 2009. С. 455­456.

Муха Б. П. Зберігання і ступінь збереженості моніторингової інформації про стан ландшафтів і природно-заповідних об’єктів. /Б. П. Муха // Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану функціонування; за ред. І. Ковальчука.­ Львів: ГО «Опілля», 2009 . С. 459­ - 460

Муха Б. П. Інструментарій моніторингу стану ландшафтів і природно-заповідних об’єктів.  /Б. П. Муха // Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану функціонування; за ред. І. Ковальчука.­ Львів: ГО «Опілля», 2009. С. 457 - ­458.

Муха Б. П. Інформаційна база існуючих систем моніторингу стану ландшафтів та природно-заповідних об’єктів. /Б. П. Муха // Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану функціонування; за ред. І. Ковальчука. Львів: ГО «Опілля»,  2009. С. 58-60.

Муха Б. П. Контрольовані параметри стану ландшафтів і природно-заповідних об’єктів. /Б. П. Муха //  Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану функціонування; за ред. І. Ковальчука.­ Львів: ГО «Опілля», 2009. С. 456­457.

Муха Б. П. Концепція оптимізації моніторингових досліджень ландшафтів і природно-заповідних об’єктів. /Б. П. Муха //  Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану функціонування; за ред. І. Ковальчука.­ Львів: ГО «Опілля», 2009 .   С. 544­ - 546.

Муха Б. П. Критерії оцінки періодичності і систематичності моніторингових досліджень ландшафтів і природно-заповідних об’єктів. / Б. П. Муха // Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану функціонування; за ред. І. Ковальчука.­ Львів: ГО «Опілля», 2009.  С. 96-­ 99.

Муха Б. П. Критерії оцінки програм моніторингу ландшафтів і природно-заповідних об’єктів. /Б. П. Муха // Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану функціонування; за ред. І. Ковальчука.­ Львів: ГО «Опілля», 2009.    С. 128 - 131.

Муха Б. П. Критерії оцінки структури мережі моніторингу стану ландшафтів і природно-заповідних об’єктів. / Б. П. Муха, І.П Ковальчук// Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану функціонування; за ред. І. Ковальчука.­ Львів: ГО «Опілля», 2009. С. 85-88.

Муха Б. П. Мережа пунктів моніторингу ландшафтів і природно-заповідних об’єктів та їхня приналежність. /Б. П. Муха // Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану функціонування; за ред. І. Ковальчука.­ Львів: ГО «Опілля», 2009. С. 432–433.

Муха Б. П. Наукові засади аналізу систем та об’єктів спостереження за станом ландшафтів та природно-заповідних об’єктів. /Б. П. Муха// Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану функціонування; за ред. І. Ковальчука.­ Львів: ГО «Опілля»,  2009. С. 39–43.

Муха Б. П. Періодичність спостережень за станом ландшафтів і природно-заповідних об’єктів. /Б. П. Муха // Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану функціонування; за ред. І. Ковальчука.­ Львів: ГО «Опілля», 2009.  С. 458–459.

Муха Б. П. Користувачі моніторингової інформації про стан ландшафтів і природно-заповідних об’єктів /Б. П. Муха // Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану функціонування; за ред. І. Ковальчука. ­ Львів: ГО «Опілля», 2009 .  С. 460–461.

Муха Б. П. Проблеми моніторингу ландшафтів і природно-заповідних об’єктів. /Б. П. Муха // Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану функціонування; за ред. І. Ковальчука.­ Львів: ГО «Опілля», 2009 .   С. 461–462.

Муха Б. П. Пропозиції щодо оптимізації мережі моніторингу ландшафтів і природно-заповідних об’єктів. /Б. П. Муха // Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану функціонування; за ред. І. Ковальчука.­ Львів: ГО «Опілля», 2009 . С. 567–569.

Муха Б. П. Пропозиції щодо оптимізації організаційної структури моніторингу ландшафтів і природно-заповідних об’єктів. /Б. П. Муха //  Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану функціонування; за ред. І. Ковальчука.­ Львів: ГО «Опілля», 2009 .   С. 569– 570.

Муха Б. П. Пропозиції щодо оптимізації періодичності і систематичності моніторингових досліджень стану ландшафтів і природно-заповідних об’єктів. / Б. П. Муха // Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану функціонування; за ред. І. Ковальчука.­ Львів: ГО «Опілля», 2009 .   С. 585.

Муха Б. П. Суть мета і завдання моніторингу ландшафтів і природно-заповідних об’єктів. /Б. П. Муха // Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану функціонування; за ред. І. Ковальчука.­ Львів: ГО «Опілля», 2009.   С. 425–427.

Токар О. Території та об'єкти природно-заповідного фонду в системі ресурсів рекреації і туризму Рівненської області/ О. Токар // Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Матеріали наук.-практ. конф. - м.Сарни, 2009. – С.921– 926.

Навчальні посібники:
Шубер П.М., Таранова Н.Б. Метеорологія і кліматологія. Практикум. Навчальний посібник. – Тернопіль–Львів, 2008. – 219 с.

Статті у зарубіжних виданнях, які входять до списку ISI:
Elbakidze, M., Angelstam, P. 2009. Cross-border cooperation along theeastern border of European Union: a review and approach to learning for sustainable landscapes. Central European Journal of Spatial and Landscape Planning 20(1): 33–42.

Astrid Bjornsen Gurung, Anita Bokwa, Wojciech Chelmicki, Marine Elbakidze, Manuela Hirschmugl, Patrick Hostert, Pierre Ibisch, Jacek Kozak, Tobias Kuemmerle, Elena Matei, Katarzyna Ostapowicz, Joanna Pociask-Karteczka, Lars Schmidt, Sebastian van der Linden, and Marc Zebisch. 2009. Global Change Research in the Carpathian Mountain Region. Mountain Research and Development 29: 3, pp. 282–288.

Kuemmerle T., Chaskovskyy O., Knorn J., Radeloff V.C., Kruhlov I., Keeton W.S., Hostert P. Forest cover change and illegal logging in the Ukrainian Carpathians in the transition period from 1988 to 2007 / Tobias.

Kuemmerle, Oleh Chaskovskyy, Jan Knorn, Volker C. Radeloff, Ivan Kruhlov, William S. Keeton, Patrick Hostert // Remote Sensing of Environment. – 2009. – Vol. 113(6). – P. 1194–1207.

Статті у інших зарубіжних виданнях:
A. Melnyk. Klaszfikacja geokompleksow Karpat Ukrainskich / A. Melnyk. // Klaszfikacja krajobrayu: Teoria i praktzka. Problemz Ekologii Krajobrayu. T. XX. Warsyawa, 2008. – S. 79–87.

A. Melnyk. Ecological analysis of landscape / A. Melnyk. // Methodology of landscape research. – Sosnowiiec; 2008. – P. 151–169.

Mucha Bohdan Zroznicowanie warunkow topoklimatycznych w Karpackim Przyrodniczym Parku Narodowim. / Mucha Bohdan // Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom XX. Klasyfikacja krajobrazu Teoria i praktyka. Warszawa, Wydzial Geografii i Studiow Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. S. 225 – 233.

Bogdan Mucha, Bogdana Senczyna Charakterystyka krajobrazu gornej czesci zlewni Bugu Zacodniego (Ukraina Zachodnia) / Bogdan Mucha, Bogdana Senczyna // Miiedzynarodowa konferencia naukowa – Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrownowaznego rozwoju. Debe,k k/Sierocka, 15-16 maja 2009. Wyssza Szkola Ekologii i Zarzadzania w Warszawie. Wydzial Eklogii. Warszawa 2009. –S. 23–24.

Kazimierz H. Dygus, Wojcech B. Jedryczkowski, Aleksander Kagalo, Bogdan Mukha, Bogdana Senczyna Geneza terenow podmoklych Kotliny Gornego Bugu i ich bioroznorodnosc (Ukraina Zachodnia) / Kazimierz H. Dygus, Wojcech B. Jedryczkowski, Aleksander Kagalo, Bogdan Mukha, Bogdana Senczyna // Miedzynarodowa konferencia naukowa – Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrownowaznego rozwoju. Debe,k k/Sierocka, 15–16 maja 2009. Wyssza Szkola Ekologii i Zarzadzania w Warszawie. Wydzial Eklogii. Warszawa 2009, S. 25–27.

Elbakidze, M., Angelstam P. 2009. Role of traditional village systems for sustainable forest landscapes: a case study of rural development in the Ukrainian Carpathian Mountains. / Elbakidze M., Angelstam P.// In: Soloviy, I. and W.S. Keeton (eds.). Ecological Economics and Sustainable Forest Management: Developing a Trans-disciplinary Approach for the Carpathian Mountains.Ukrainian National Forestry University Press, Lviv, Ukraine, pp. 301–317.

Angelstam, P., Elbakidze M. 2009. Traditional knowledge for sustainable management of forest landscapes in Europe’s East and West. / Angelstam, P., Elbakidze M. // In: Soloviy, I. and W.S. Keeton (eds.). Ecological Economics and Sustainable Forest Management: Developing a Trans-disciplinary Approach for the Carpathian Mountains.Ukrainian National Forestry University Press, Lviv, Ukraine, pp. 151–163.

Angelstam, P., Elbakidze, M., Tornblom, J., Axelsson, R. 2009. Sustainable forest management from policy to practice, and back again: landscapes as laboratories for knowledge production and learning in the Carpathian Mountains. / Angelstam, P., Elbakidze, M., Tornblom, J., Axelsson, R. // In: Soloviy, I. and W.S. Keeton (eds.). Ecological Economics and Sustainable Forest Management: Developing a Trans-disciplinary Approach for the Carpathian Mountains. Ukrainian National Forestry University Press, Lviv, Ukraine.

 Статті у вітчизняних фахових виданнях:
Мкртчян О.С., Шубер П.М. Регіоналізація річного режиму атмосферних опадів західної частини України методом кластерного аналізу / Мкртчян О.С., Шубер П.М. // –К.: Фізична географія та геоморфологія. № 54, 2008. – с.187–194.

Мкртчян О.С., Шубер П.М. Геоінформаційне моделювання температурного поля західних регіонів України / Мкртчян О.С., Шубер П.М. // –К.: Фізична географія та геоморфологія. № 57, 2009. – с.104–112.

Загульська О. Особливості індикаційних зв’язків у межах Шацького ландшафту / Загульська О. // Наук. вісник Волинського національного ун-ту. – Геогр. науки. – 2009. – №1. – С. 98–102.

Кулачковський Р.І., Круглов І.С. Напівавтоматизована делімітація просторового каркасу природних морфогенних геоекосистем околиць біосферного резервату "Східні Карпати" / Кулачковський Р.І., Круглов І.С. // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2008. – Вип. 70. – С. 51–57.

Біланюк В.І., Матвіїв В.П. Проблеми екологічної безпеки на трасах магістральних трубопроводів / Біланюк В.І., Матвіїв В.П. // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2009. – Вип. 55. – С. 166–170.

Руда О.М. Кліматичні умови Південного Розточчя. / Руда О.М. // Вісник інституту педагогічної освіти. Серія географічна. – 2009. Випуск 1 (2009) – 204 с.

Статті у інших вітчизняних виданнях:
Мельник А.В. Ландшафтне картографування гірських територій для цілей пішохідного туризму (на прикладі масиву Чорногора в Карпатах) / Мельник А.В. // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів – Ворохта, 2009. – С. 281–287.

Мельник А.В., Брусак В.П., Сенчина Б.В. Цінні природні комплекси і об’єкти верхів’я Прута в межах Чорногори та проблеми їх збереження // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. / Мельник А.В., Брусак В.П., Сенчина Б.В. // – Львів – Ворохта, 2009. – С. 300–321.

Мельник А.В., Загульська О.Б., Біланюк В.І. та ін. Природні комплекси верхів’я ріки Прут в межах Чорногори // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. / Мельник А.В., Загульська О.Б., Біланюк В.І. та ін. // – Львів – Ворохта, 2009. – С. 36–72.

Мельник А.В., Шубер П.М., Шушняк В.М. та ін. Еколого-географічні наслідки катастрофічного паводку у липні 2008 року у верхів’ї р. Прут // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона./ Мельник А.В., Шубер П.М., Шушняк В.М. та ін. // – Львів – Ворохта, 2009. – С. 150–155.

Муха Б.П. Дух часу, державного устрою і дослідників Чорногори // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. / Муха Б.П. // Матеріали науково-практичної регіональної конференції 15–17 травня 2009 року. Львів– Ворохта, 2009. С. 16–29.

Муха Б.П. Розподіл температури і відносної вологості повітря по профілю г. Пожижевська – місто Яремча // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона./ Муха Б.П. // Матеріали науково-практичної регіональної конференції 15 -17 травня 2009 року. Львів–Ворохта, 2009. – С. 176–179.

Муха Б.П, Багдай С.Р. Топотермічні особливості міста Львова / Муха Б.П, Багдай С.Р. // Матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції «Реалії, проблеми і перспективи розвитку географії в Україні» Львів, 7 травня 2009 р. – С. 3–15.

Шубер П.М. Вплив ідей професора І.М. Гоголєва на вивчення диференціації грунтового покриву геокомплексів Уккраїнських Карпат. / Шубер П.М. // В кн.. «Українські ґрунтознавці. Професор Іван Гоголєв», Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 576–58

Шубер П., Костів Л. Аналіз топокліматів у місцевості терасованих річкових долин околиць Чорногірського географічного стаціонару. / Шубер П., Костів Л. // Матеріали науково-практичної регіональної конференції «Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона» 15–17 травня 2009 року. Львів–Ворохта, 2009. – С. 139–144.

Шубер П. Співвідношення характеристик чинників у формуванні грунтів природних територіальних комплексів в ландшафті Чорногора. / Шубер П. // Матеріали науково-практичної регіональної конференції «Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування , моніторинг, охорона», 15–17 травня 2009 року. Львів-Ворохта, 2009. – с. 150–155.

Загульська О.Б. Вплив абіотичних чинників на приріст підросту ялини в природних комплексах околиць Чорногірського географічного стаціонару // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. / Загульська О. Б. // – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2009. – С. 124–136.

Загульська О., Біланюк В., Мельник А. та ін. Природні територіальні комплекси верхів’я ріки Прут у межах Чорногори // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. / Загульська О., Біланюк В., Мельник А. та ін. // – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2009. – С. 36–72.

Костів Л., Матвіїв В., Рожко І., Кулачковський Р. Гідротехнічне будівництво у верхів’ях Прута та Черемоша // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. / Костів Л., Матвіїв В., Рожко І., Кулачковський Р. // Матеріали науково-практичної регіональної конференції 15–17 травня 2009 року. Львів–Ворохта, 2009.

А. Байцар, В. Матвіїв. Торфово-болотна верхня межа лісу в українських Карпатах // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. / А. Байцар, В. Матвіїв. // Матеріали науково-практичної регіональної конференції, 15–17 травня 2009 року. Львів–Ворохта, 2009.

Шушняк В.М. Сучасні рельєфотвірні процеси на горі Говерла // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. / Шушняк В.М.// Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (15–17 травня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 120–124.

Шушняк В. Значення святих місць для екологічного виховання / Шушняк В. // Проблеми і перспективи екологічної освіти: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару (м. Львів, 11–12 червня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 118–120.

Шушняк В. Буркут – найдавніша оздоровниця Українських Карпат / Шушняк В.// Географія і туризм:європейський досвід / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 187–192.

Костів Л.Я. Гідрологічні режими верхів’я Прута / Костів Л.Я. // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів – Ворохта, 2009. – С. 117–120.

Шубер П., Костів Л. Аналіз топокліматів у місцевості терасованих річкових долин околиць Чорногірського географічного стаціонару // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. / Шубер П., Костів Л. // – Львів – Ворохта, 2009. – С. 139–144.

Савка Г. Опитування як метод оцінки екоагротуристичного потенціалу регіональних ландшафтних парків / Савка Г. // Проблеми і перспективи екологічної освіти: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару (м. Львів, 11–12 червня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 98–102.

Савка Г. Можливості застосування комп’ютерних технологій у польових ландшафтних дослідженнях // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. / Савка Г. // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (15–17 травня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 34–36.

Савка Г.С., Березяк В.М., Ціцяла Т.Р. ГІС верхів’я Прута // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. / Савка Г.С., Березяк В.М., Ціцяла Т.Р. // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (15–17 травня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 34–36.

Мельник А.В., Березяк В.В. До питання рекреаційної оцінки метеоумов лісистого середньогір’я Чорногори в басейні річки Прут / Мельник А.В., Березяк В.В. // Фіз. геогр. та геоморф. – 2008. – Вип. 54. – С. 183–186.

Березяк В. Ландшафтно – моніторингові дослідження у верхів”ї Прута // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. / Березяк В. // Матеріали науково-практичної регіональної конференції, 15–17 травня 2009 року. Львів–Ворохта, 2009. – С. 219–220.

Романів А.С., Токар О.І. Природні передумови проектування пішохідних спортивних категорійних походів в межах гірського масиву Чорногора / Романів А.С., Токар О.І. // Природні комплекси й екосистеми верхів'я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали наук.-практ.конф., Львів–Ворохта, 2009.

Токар О.І. Території та об'єкти природно-заповідного фонду в системі ресурсів рекреації і туризму Рівненської області / Токар О.І. // Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Матеріали наук.-практ. конф. м. Сарни, 2009.

 

Тези доповідей на конференціях:

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

Біланюк В. І. З досвіду проведення гідрологічної практики на Чорногірському географічному стаціонарі /В. І.Біланюк// Матеріали міжнародного наукового семінару “Стаціонарні географічні дослідження: досвід, проблеми, перспективи”, травень 2010, Львів-Брюховичі, С. 8-10.

Мельник А. В. Чорногірський географічний стаціонар: досвід проблеми перстпективи /А. В. Мельник // Стаціонарні географічні дослідження: досвід, проблеми, перспективи. Тези доповідей міжнародного наукового семінару. Львів, 14-15 травня 2010 р.

Муха Б. Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар Львівського національного університету імені Івана Франка працює вже 40 років / Б. Муха // Тези доповідей Міжнародного наукового семінару „Стаціонарні географічні дослідження: досвід, проблеми перспективи” 14-15 травня 2010 р. Львів – Брюховичі. – С. 30–32.

Муха  Б. Про потребу створення географічної служби / Б. Муха // Тези доповідей Міжнародного наукового семінару „Стаціонарні географічні дослідження: досвід, проблеми перспективи” 14-15 травня 2010 р. Львів – Брюховичі. – С. 33–37.

Smaliychuk A. Recent land cover changes cn the low mountain landscapes of Lviv Oblast (Ukrainian Carpathians) / A. Smaliychuk, I. Kruglov // FORUM CARPATICUM: Integrating Nature and Society towards sustainability, Krakow, Poland, 2010. – P. 102–103.

Токар А. И. Природоохоронні території Рівненської області як основа екотуризму / Токар А. И. // Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных территориях: Материалы ІІ Международной научно-практической конференции. 22-23 апреля 2010 г. г. Барановичи, Республика Беларусь. – Барановичи, 2010. – С. 133-136.

Melnyk A., Lavruk M. Landscape mapping of mountains territories for hiking (by the of the Chornohora massive in the Carpathians) / Melnyk A., Lavruk M. // European Landscapes in Tranformation: challenges for landscape Ecology and Management. Salcburg, 2009. – S. 246–247

Біланюк В.І., Матвіїв В.П. Проблеми екологічної безпеки на трасі магістрального трубопроводу “Уренгой-Помари-Ужгород” / Біланюк В.І., Матвіїв В.П. // Збірник тез ІІ міжнародної наукової конференції “Фізичні методи в екології, біології та медицині”, 2–6 вересня 2009 року, Львів-Ворохта, Україна. – С. 111–112.

Токар О.И. Интегральная оценка обеспеченности рекреационно-туристическими ресурсами Ровенской области / Токар О.И. // Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных территориях. Материалы науч.-практ. конф., г. Барановичи Республика Беларусь, 2009 г.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях:

Жовнер В.Р. Аналіз розподілу зелених зон в межах природних ландшафтів міста Львова як передумова оптимізації їх планування / Жовнер В.Р. // Меріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих учених “Сучасні напрями розвитку і перспективні орієнтири у географічній науці та освіті”. Рівне, 2009. – С. 84–87.

Корбутяк М.В., Токар О.І. Геолого-геоморфологічні особливості басейну р. Случ в межах Рівненської області / Корбутяк М.В., Токар О.І. // Сучасні напрямки розвитку і перспективні орієнтири у географічній науці та освіті. Матер. Наук.-практ. конф., м. Рівне 2009 р.

Притула І.М., Горохівська І.П. Топокліматичні особливості Пожижевського кару Чорногірського ландшафту / Притула І.М., Горохівська І.П. // Матеріали науково-практичної конференції “Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона”. 15–17 травня 2009р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка., 2009. – С. 180–182.

Шубер П.М. Динаміка змін клімату в другій половині ХХ і початку ХХІ століття та її вплив на лісову рослинність в гірській частині Львівської області. / Шубер П.М. // – Глобальні кліматичні зміни: виклик людству і механізм попередження Україна, Львів, 11–13 листопада 2009 р. Український національний лісотехнічний університет. – 12 с.