КРАВЧУК Ярослав Софронович

завідувач кафедри, кандидат географічних наук, професор

(13.12.1937 р.н. с.Кустин, Рівненського р-ну Рівненської області) – кандидат географічних наук (1971), старший науковий співробітник (1974), доцент (1978), професор (1991). Закінчив географічний факультет Львівського державного університету (1958). Працював вчителем географії Щирецької СШ (1958-1961), інженером, керівником груп в експедиціях, що вивчали ґрунтовий покрив та сучасні екзогенні процеси в Казахстані, на Алтаї і в Карпатах 1961-1971. Був керівником науково-дослідного сектора університету (1971-1974), завідувачем кафедри геоморфології (1976-1986 та з 1990), декан географічного факультету (1984-2002). Член Вченої ради університету з 1972р., член Вченої ради Українського географічного товариства. З 2000р. – професор університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Польща), президент благодійної організації “Громадський еколого-географічний фонд”; член спеціалізованої ради з захисту кандидатських дисертацій, член-кореспондент Української екологічної академії наук, голова редакційної колегії опублікованих у 1999-2000рр. навчально-краєзнавчих атласів Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей. З 2002р. – “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка”. Почесний член Українського географічного товариства (2004). У 2004 р. нагороджений медаллю Президента м. Любліна (РП) за заслуги у сприянні розвитку науки, з 2009 – заслужений працівник освіти України.
Наукові інтереси – регіональна та інженерна геоморфологія, геоморфологічний аналіз Передкарпаття і Карпат, геоморфологічне та інженерно-геоморфологічне картографування, стаціонарні дослідження сучасних рельєфоутворювальних процесів, проблеми природно-заповідної справи, інженерна та природоохоронна оцінка рельєфу, географічна, геоморфологічна та екологічна освіта тощо.
Я. Кравчук опублікував понад 250 наукових праць, зокрема навчальні посібники “Геоморфологічне картографування у науково-дослідній роботі” (1981); “Інженерно-геоморфологічне картографування” (1991), “Геоморфологічне картографування” (2006), “Рельєф України” (2010, співавтор)  та монографії “Стационарное изучение плоскостного смыва в Предкарпатье” (1976, у співавторстві), “Геоморфологія Передкарпаття” (1999), якою започатковано серію публікацій “Рельєф України”, “Геоморфологія Скибових Карпат” (2005), “Геоморфологія Полонинсько-Чорногірських Карпат” (2008), “Геоморфологія Вулканічного пасма Українських Карпат” (2011, співавтор Я.Хомин), а також “Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника” (1997, у співавт.); “ Euroregion Bug . T . З” (1996, у співавт.); “ Euroregion Bug / Т.15” (1996, у співавт.); “ Denudacja stokow w gornych odcinkah zlewni rztk Karpackich . Monographie . Т.47” (1997, у співавт.) “Інженерно-геоморфологічний аналіз Карпатського регіону” (2002, співавтор Г. Рудько) та ін.
Опублікував серію праць з проблем інженерно-геоморфологічної оцінки сучасних екзогенних процесів, структурної та природоохоронної геоморфології, історії географічних досліджень у Канаді ( Enginttring - Geomorphological Suryey of Preser - ved and Recreational Areas // Ontario, Canada, 1993; Польщі - “ Dynamika zmian srodowiska geograficznego pod wplzwem antropopresji ”. Krakow, 1996; Trans-European Nature-Protecting Belts: Eco-Touristic Aspects // Conditions of the Foreing Tourism Development in Central and Eastern Europe. Wroclaw, 1997 (у співавтор.); Uwaruncowania structuralne podzialu geomorfologicznego Przedkarpacja Ukrainskego // Glowne kierunki badan geomorfologicznych w Polsce. Lublin, 1998 ; Tradycji naukowe polskich i ukrainskich badan geograficznych Karpat Wschodnich // “Geografia na przelomie wiekow – jednosc w roznorodnosci”. Warszawa, 1999; “ Osobliwosci rozwoju rzezby Karpat Skibowych // “ Badania geograficzne w poznawanju srodowiska ”. Wyd UMC, Lublin, 2004; та виданнях Львівського національного університету (Формування і туристичне використання міждержавних природоохоронних територій на Заході України // Економіко-соціально-еколого-географічні проблеми західноукраїнського прикордоння. Вид-во Львів. ун-ту, 1997. (у співавт.); Українські Карпати у складі південного трансєвропейського природоохоронного поясу // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.геогр. 1997. Вип. 20. (у співавт.). Львівська географія за 120 років: історія, персоналії, наукові напрями і школи //Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки. Вид. центр, Львів. 2003; співавтор монографії KovalchukIvan, KravchukYaroslav, MykhnovychAndriyandPylypovychOlha. Recent Landform Evolution in the Ukrainian Carpathians / Book chapter in : Recent Landform Evolution The Carpatho-Balkan-Dinaric Region. [Loczy, Denes; Stankoviansky, Milos; Kotarba, Adam (Etc.).] –  Series: Springer Geography, 2012. – Part 2. – P. 177-204. DOI: 10.1007/978-94-007-2448-8_8.
Науковий керівник науково-дослідної лабораторії “Інженерно-географічних і природоохоронних досліджень”. Науковий керівник держбюджетних і госпдоговірних тем. Серед держбюджетних “Геоморфологічні основи і технології планування природоохоронних і рекреаційних територій Карпатського регіону” (2000-2002); “Розробка методики і легенд для геоморфологічного картографування України” (2003-2004); “Оцінка використання рельєфу Українських Карпат для інженерних, рекреаційних і природоохоронних потреб” (2005-2006); “Географічні основи формування та стратегії впровадження екологічної мережі в Українських Карпатах” (2007-2009); “Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі геопарків в Україні” (2010-2012). Серед тем, які виконуються за рахунок робочого часу викладачів: “Еволюція рельєфу контактної зони Східно-Європейської платформи і Карпатської геосинкліналі” (2002-2004); “Геоморфологічні і палеогеографічні проблеми західного регіону України” (2005-2007). “Морфогенетичні особливості рельєфу Українських Карпат і Волино-Поділля” (2008-2010); “Етапи формування рельєфу Українських Карпат і Волино-Поділля”(2011-2013).
За останні 10-12 років кафедрою разом з НДЛ-51 виконано 16 науково-дослідних держбюджетних і госпдоговірних тем (наукові керівники А.Богуцький, В.Брусак, Ю.Зінько, Я.Кравчук), а також 10 проектів з них 5 польсько-українських.
Перелік нормативних і спеціальних курсів: Геоморфологія; Геолого-геоморфологічні туристичні об’єкти; Геоморфологічне картографування; Геоморфологія України.

Під його керівництвом підготували і захистили дисертаційні роботи Я.Хомин (1992), Л.Дубіс (1995), В.Брусак (1997), П.Горішний (1998), Г.Чупило (2000), Р.Гнатюк (2002), О.Колтун (2002),  Л.Ковальська (2005), Д.Каднічанський (2008), Л. Косик (2010), М. Клапчук (2012).

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Кравчук Я. Геоморфологія і палеогеографія у Львівському університеті (1961–2011) / Я.Кравчук // Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. Ч. 1. – С. 32–45.

Кравчук Я. Геоморфологічна регіоналізація Солотвинської (Верхньо-тисенської) улоговини Українських Карпат / Я.Кравчук, В.Чалик // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 329–339.

Кравчук Я. Проектований геопарк “Вулканічні Карпати” / Я. Кравчук, Ю. Зінько, Я. Хомин, О. Шевчук // Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 30–43.

Кравчук Я. Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі /Я. Кравчук, А. Богуцький, В. Брусак, Ю. Зінько, О. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012.– Вип. 612–613 : Географія. – С. 102–107.

Кравчук Я. Поверхні вирівнювання в Українських Карпатах: закономірності поширення, механізми формування, кореляція за генезисом і віком / Я. Кравчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 41–52.

Кравчук Я. С. Розвиток мережі геопарків на Західному Поділлі / Я. С. Кравчук, Ю. В. Зінько, В. П. Брусак, К. Л. Москалюк, О. М. Шевчук // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції-семінару. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012. – С. 30–37.

Кравчук Я. Типологічні особливості рельєфу Солотвинської (Верхньо-тисенської) улоговини Українських Карпат / Я. Кравчук, В. Чалик // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 318–328.