ЗІНЬКО Юрій Володимирович

старший викладач

Народився 31.03.1955 у м. Золочів Львівської обл. Закінчив географічний факультет Львів. ун-ту (1977). У 1982-83 навчався в аспірантурі Московського ун-ту ім. М. Ломоносова. З 1977 інженер грунтової експедиції геогр. ф-ту, з 1979 інженер, а з 1980 – асистент кафедри геоморфології і палеогеографії. 1990-2000 – завідувач лабораторії інженерно-геомофологічних досліджень географічного ф-ту.

Додаткові посади : Керівник Регіонального центру навчальних матеріалів з туризму, директор благодійної організації “Еколого-географічний фонд”, голова Львівського обласного Центру сприяння розвитку сільського зеленого туризму.

Додаткові звання : Лауреат Європейської екологічної нагороди Г.Форда (Лондон, 1994). Почесний працівник туризму України (1998). Нагороджений грамотою Верховної Ради України (2005) за розвиток сільського туризму.

Сфери наукових інтересів . Ключові слова: природоохоронний аналіз та оцінка рельєфу; геоспадщина і геотуризм, територіальне планування заповідних територій; сільський туризм і екотуризм. zapyt-pam-neziv-pryr

Перелік курсів, які читає : Геоморфологічна термінологія. Туристична картографія. Туризм на природоохоронних територіях. Аграрний і екологічний туризм. Геолого-геоморфологічні туристичні об'єкти.

Опубліковано понад 190 наукових праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Богуцький А. Геотуристичний бренд “Український Бурштиновий Шлях” / А. Богуцький, М. Мальська, Ю. Зінько, О. Шевчук // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали VI Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 67–75.

Богуцький А. Стратегічні орієнтири туристичного бізнесу в Україні / А. Богуцький, М. Мальська, Ю. Зінько, О. Шевчук // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали І V міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 61-67.

Гнатюк Р. Аналіз і природоохоронна оцінка морфологічної різноманітності рельєфу Західної України / Р. Гнатюк, Ю. Зінько // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 219–226.

Зінько Ю. Вплив недержавних організацій на розвиток туристичної галузі (на прикладі Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні) / Р.Лозинський, Ю.Зінько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – № 1 (Вип. 31). – С. 138–143.

Зінько Ю. Геоконсерваційна оцінка та організаційно-територіальне планування геопарку “Вулканічні Карпати” / Ю. Зінько, Я. Кравчук, Я. Хомин, Т. Петрик, О. Шевчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 258–273.

Зінько Ю. В. Концепція розвитку рекреайційно-туристичного господарства Національного природного парку “ Гуцульщина ” / Ю. В. Зінько // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованого розвитку територій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП “ Гуцульщина ” . – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 271 – 276.

Зінько Ю. В. Програма розвитку сталого туризму у національному природ-ному парку “Гуцульщина” / Ю. В. Зінько, В. П. Брусак, М. А. Майданський // Географія та туризм: наук. зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 77-86.

Зінько Ю. В. Організаційно-територіальні засади створення геопарку “Дністровський каньйон” / Ю. В.Зінько, О. М.Шевчук // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції-семінару. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 23–30.

 Зінько Ю. Обґрунтування української частини транскордонного геотуристич-ного шляху “Гео-Карпати” / Ю. Зінько, Л. Скакун, Я. Проць // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 274–284.

Зінько Ю. Організаційно-територіальна структура сільського туризму в Україні / Ю. Зінько, М. Рутинський, П. Горішевський, С. Благодир // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали VI Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 145–147.

Зінько Ю. Оцінка природоохоронних територій Західного Поділля в контексті формування геопарків / Ю. Зінько, С. Благодир // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – № 2 (Вип. 32). – С. 179–184.

Зінько Ю. Українсько-польський геотуристичний шлях “Гео-Карпати” / Ю. Зінько, Л. Скакун, А. Бучинська, Я. Внук, Р. Райхель // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 25. – Частина 2. – С. 269–273.

Іваник М. Б. Зледеніння Північної Камчатки і його вплив на розвиток річкової мережі / М. Б. Іваник // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 285–289.

Лозинський Р. М. Вплив недержавних організацій на розвиток туристичної галузі (на прикладі Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні / Роман Лозинський, Ігор Зінько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль СМП “Тайп”. – 2012. – № 1 (Випуск 31). – С. 138–142.

Кравчук Я. Проектований геопарк “Вулканічні Карпати” / Я. Кравчук, Ю. Зінько, Я. Хомин, О. Шевчук // Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 30–43.

Кравчук Я. Проектований геопарк “Вулканічні Карпати” / Я. Кравчук, Ю. Зінько, Я. Хомин, О. Шевчук // Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 30–43.

Кравчук Я. Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі /Я. Кравчук, А. Богуцький, В. Брусак, Ю. Зінько, О. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012.– Вип. 612–613 : Географія. – С. 102–107.

Мальська М. П. Особливості структури і функціонування готельного господарства Ізраїлю / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – 2012 . – № 7. – С. 122–129.

Zinko J. Cerkiew i obszary chronione Galicji – historia i stan obecny / Z. Mamcur, J. Zinko, I. Sirenko // Czlowiek w Ogrodzie Pana : XX Miedzynarodowe Seminarium “Sacrum i Przyroda”. – Ojcow, 2012. – S. 141–146.

Брусак В. П. Історія розвитку, сучасний стан та перспективи рекреаційної діяльності у національному природному парку “Гуцульщина” / В. П. Брусак, Ю . В. Зінько, М. А. Майданський // Збірник метод. матер. з питань рекреаційно-туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду. – К., 2011 – С. 81–93.

Брусак В. П. Пріоритети функціонування національного природного парку “ Гуцульщина ” / В. П. Брусак, Ю . В. Зінько // Збірник метод. матер. з питань рекреаційно-туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду. – К., 2011 – С. 138–142.

Зінько Ю. В. Проектовані геопарки Західної України / Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2011. – Вип. 3(64). – С. 41–55.

Зінько Ю. В. Ринок туристичних послуг Австралійського Союзу / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук, Ю. Я. Городиський // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – Вип. 99. – Част. ІІ – К.: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2011. – 197–207 с.

 Рожко І. М. Методичні підходи до організації інформаційно-туристичної інфраструктури у Львові в рамках підготовки до Євро-2012 / І. М. Рожко, Ю. В. Зінько, А. А. Яремчишин, В. В. Ярмолович // Зб. мат. міжн. наук-прак. конф. “Стан, основні завдання і проблеми підприємств туристичної індустрії напередодні Євро-2012 в Польщі та Україні (із врахуванням досвіду Швейцарії)”. – Львів, 2011. – С. 182–185.

Монографії: Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника (1997, співавтор), Potencjal turystyczny Ukrainy Zachodniej (2005, співавтор);

підручн.: Сільський зелений туризм: організація надання послуг гостинності (2003, співавтор); Сільський туризм (2006, співавтор);

статті: Територіальне планування розвитку заповідних об'єктів і екотуризму на транскордонній височині Розточчя (2003); Регіональний природоохоронно-геоморфологічний аналіз території Західної України (2004).

Мінімум для студентів