Оксана БОНІШКО

асистент, кандидат хімічних наук

Народилася 23.09.1981 року в м. Новояворівськ Львівської області. У 2004 році закінчила хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю – хімія, кваліфікація - аналітична хімія, викладач хімії. 2004-2008 рр. – навчання в аспірантурі. З 2004 року працювала інженером навчальної лабораторії „Аналізу ґрунтів і природних вод” географічного факультету. З 2006 року – асистент кафедри ґрунтознавства і географії грунтів.
У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Спектрофотометрія сполук осмію(IV) з трифенілметановими та азобарвниками». 

Головні наукові інтереси зосереджені на дослідженні взаємодії платиноїдів з органічними барвниками трифенілметанового ряду та азобарвниками і    

Член товариства ґрунтознавців і агрохіміків України (УТГА). Брала участь у дев’ятій та десятій наукових конференціях „Львівські хімічні читання” (м. Львів, 2003, 2005), другій Міжнародній конференції „Чистота довкілля нашого міста” (м. Трускавець, 2004), наукових конференціях НАН України з проблем „аналітична хімія” (м. Одеса, 2006; м. Харків, 2007), науково-практичній конференції „Аналитический контроль качества и безопасности веществ и материалов” (м. Одеса, 2007), міжнародному конгресі - 50th Anniversary polish chemical society & polish assosiation of chemical engineers congress & 11th EuCheMS-DCE International conference on chemistry and environment (м. Торунь, Польща, 2007), другій Всеросійській конференції по аналітичній хімії з міжнародною участю (до ювілею академіка Ю.О. Золотова) „Аналитика России 2007” (м. Краснодар, 2007), на звітних конференціях викладачів та співробітників Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 2006, 2007).

Опубліковано 18 наукових праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Бонішко О. С. Вплив антропогенної діяльності на вміст важких металів у ґрунтах міста Броди / О. С. Бонішко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – 2012. – № 2 (Випуск 32). – С. 108–112.

Бонішко О. С. Вплив антропогенної діяльності на вміст важких металів у ґрунтах міста Броди / О. С. Бонішко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – 2012. – № 2 (Випуск 32). – С. 108–112.

Позняк С. Роль кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів у становленні наукової школи ґрунтознавства Західного регіону України / С Позняк, О. Бонішко // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2012. – Випуск 40. Ч. 1. – С. 63–77.

Бонішко О.С. Хімія ґрунтів: теоретичні основи та практикум. Навчальний посібник. / А.А. Кирильчук, О.С. Бонішко. – Львів: Вид. Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка. – 2011. – 354 с. +0,5 вкл.
O. Bonishko Titrimetric Method for the determination of Osmium(IV) in Chloride Standard Solutions and Sntermetallic Alloys /T. Vrublevska, M. Rydchuk, O. Bonishko, G. Myxalyna // Materials Science. - 2010. Vol. 46, № 3. - P. 108-115.
Лабораторний практикум з курсу „Гідрохімія”/ Укл. О.С. Бонішко, Л.М. Варга. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. - 108с.
O.S. Bonishko Spectrophotometric methods for osmium determination using organic reagents: application to intermetallides / M.V. Rydchuk, G.M. Mykhalyna, O.S. Bonishko, T.Ya. Vrublevska // Chem. Met. Alloys. - 2009. - №2. - P. 89-93.
Бонішко О.Спектрофотометричне визначення сполук осмію(IV) з трифенілметановими та азобарвниками / Оксана Бонішко, Ольга Добрянська, Мар’яна Полько, Теодозія Врублевська // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Т. XXІ. Хемія і біохемія. Львів-2008.- C. 178-191.
Бонішко О.С. Спектрофотометричне визначення іонів осмію(IV) в інтерметалідах / О.С. Бонішко, Т.Я. Врублевська, О.З. Звір, О.П. Добрянська // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2008.- Т.44, №2.- С. 82-86.
Бонішко О.С. Аналітичне застосування деяких азобарвників для визначення сполук осмію в інтерметалідах та об’єктах довкілля / О.С. Бонішко, О.П. Добрянська, М.В. Полько, Т.Я. Врублевська // Труды науково-практической конференции „Аналитический контроль качества безопасности веществ и материалов”. Одесса, 10-13 сентября 2007 р. – Одесса. – 2007. - С. 24-27.
Бонішко О.С. Взаємодія іонів осмію(IV) з хромазуролом S / О. Бонішко, Т. Врублевська, Л. Гуль, О. Звір // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хімія. - 2006.-Вип.47.- С. 99-104.
Врублевська Т.Я. Спектрофотометрія комплексів Os(IV) з метилтимоловим синім /
Т.Я. Врублевська, О.С. Бонішко // Вопр. химии и хим. техн. - 2006.- №1.- С.8-12.