Зенон ГАМКАЛО

професор, доктор біологічних наук

Народився 10.12.1948 року в м. Ходорів, Львівської області. Навчався у Львівському (1970-1972) і Московському (1973-1975) університетах за спеціальністю “Біологія” (біохімія, фізіологія, фізико-хімія). Кандидат біологічних наук з 1984 р., старший науковий співробітник за спеціальністю – “Екологія” з 1994 р. З 1975 р. працює у лабораторії біохімії, з 1983 р. – у лабораторії біологічно активних речовин Інституту землеробства і тваринництва західного регіону України (ІЗТЗР). У 1989 р. організовує і очолює відділ екології ІЗТЗР. Пріоритетний напрям досліджень: розробка теоретичних методичних і організаційних основ проведення агроекологічного моніторингу в інтенсивному землеробстві. З 1992 р. працює над проблемою поверхнево-активних речовин в екосистемах. З 1995 р. – доцент кафедри географії ґрунтів Львівського державного університету імені Івана Франка, читає новостворені курси лекцій “Хімія геосфер”, “Біосферологія”, "Біогеохімія", “Фізико-хімічні методи досліджень”, " Екологічна якість грунту". З 2006 професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського університету імені Івана Франка.
Працює над розробкою методичного забезпечення проведення практичних і лабораторних робіт з хімії атмосфери, хімії гідросфери, хімії педосфери.

Головний напрям наукової роботи – екологічний аналіз агроекосистем. Уперше (1990 р) в західному регіоні України організував полігонний агроекологічний моніторинг на базі Географічної мережі дослідів.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Гамкало З. Г. Питома електропровідність водних суспензій ґрунту як експрес-критерій ґрунтової діагностики / З. Г. Гамкало, Т. Ю. Бедернічек, Т. В. Партика, Ю. П. Партем // Біологічні системи. – Т. 4. Вип. 1. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 16–19.

Дяків С. Туристичний потенціал Кременецького району Тернопільської області / С. Дяків, З. Гамкало // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали ХІІІ-ої студентської наукової конференції (Львів, 19 квітня 2012 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 86–93.

Колосовська М. Нітратне забруднення води індивідуальних вододжерел села Звенигород Пустомитівського району Львівської області / М. Колосовська, З. Гамкало // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали ХІІІ-ої студентської наукової конференції (Львів, 19 квітня 2012 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 145–148.

Гамкало З. Г., Милащенко М. З., Литвак Ш.Й. Методические и организационные основы проведения агроэкологического мониторинга в интенсивном земледелии (на базе Географической сети опытов).– М., 1991. – 360с.

Грабовська О.С., Длябога О. Р., Гамкало З.Г. Поверхнево-активні речовини у навколишньому середовищі та методи їх вивчення. – Львів, 2000. – 28с.

Гамкало З. Г. Рухомі форми Fe, Mn, Ni, Cu у сірому лісовому ґрунті пасовищної екосистеми залежно від удобрення // Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб.наук.праць: В 4 т. – К.: ”Обрії”, 2001. –Т.44. – С.16-20.

Гамкало З. Г. Хімія геосфер: лабораторний практикум. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2001. – 195с.

Hamkalo Z. Nitrogengrams as a method for estimation of an active phase of soil organic matter // Fertilizers and Fertilization, 2002 (IV). 1(10). – P. 256-263 .

Гамкало З.Г. Активна фаза органічної частини ґрунту: генеза, роль, діагностика // Агрохімія і ґрунтознавство. -2003. -№ 64. -С.53-58.

Гамкало З.Г. Застосування азотограм для оцінки активної фази органічної частини ґрунту агроекосистем // Вісник сільськогосподарської науки, 2005. -№3. -С.19-22.

Гамкало З.Г.Роль активної фази органічної речовини ґрунту як енергопластичного буфера у регулюванні едафічного комфорту // Вісник ХНАУ № 7, 2006, Ґрунтознавство, -С.65-71
Hamkalo Z. Nitrogengrams as a method for estimation of an active phase of soil organic matter // Fertilizers and Fertilization. - 2002 (IУ) . -№1(10). -P. 256-263.

Hamkalo Z., Hamkalo M., Poznyak S. Active form of sulphur in soils of the agroecosystems. Fertilizers and Fertilization 2004 (IУ) . 4(13). P. 270-274.

Гамкало З.Г. Роль органічного удобрення в оптимізації кислотно-основних властивостей сірого лісового ґрунту західного Лісостепу України // Агрохімія і ґрунтознавство. – Харків, 2005. –№66. –С.53-58.

Гамкало З.Г. Теоретико-методологічні засади екологічної якості ґрунту // Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск до VІІ з’їзду УТГА (липень 2006р., м.Київ). Книга друга. Харків, 2006. – С.29-32.

Гамкало З.Г. Інтенсивність нітрифікації як індикатор набутої якості сірого лісового ґрунту агроекосистем за різного органічного удобрення // Вісник Львівського державного аграрного університету: Агрономія.-Львів, 2006. – №10. – С.31-38.

Гамкало З.Г. Залишки пестицидів у ґрунтах гемеробних екосистем як індикатор їхньої екологічної якості // Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. 2007.Вип.34. -С.45-52.

Гамкало З.Г. Роль активної фази органічної речовини ґрунту як енергопластичного буфера у регулюванні едафічного комфорту // Вісник ХНАУ № 7, 2006, Ґрунтознавство, – С.65-71.
Гамкало З.Г. Екологічна якість ґрунту // Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 410 с.