Володимир ГАСЬКЕВИЧ

доцент, кандидат географічних наук

Народився 12.12.1955 р. в с. Білокриниця Кременецького району Тернопільської області. У 1978 р. закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1978 р. – інженер НДС Львівського університету. З 1988 по 1992 рр. – молодший науковий співробітник НДЛ – 50 НДЧ Львівського університету, з 1992 по 2000 рр. – науковий співробітник НДЛ – 50. У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Зміна властивостей ґрунтів Малого Полісся під впливом осушення”.
2000 р.– асистент, 2001-2011 доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2010 році захистив докторську дисертацію на тему "Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації грунтів Малого Полісся".
З 2011 року професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного універ-ситету імені Івана Франка.

Наукова діяльність присвячена дослідженню осушених ґрунтів Малого Полісся, вивченню агротехногенної трансформації ґрунтів, ерозійній деградації ґрунтів, моніторинговим дослідженням ґрунтового покриву.

Опубліковано 50 наукових праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Гаськевич В. Г. Водопроникність ґрунтів Малого Полісся та її зміни в контексті сільськогосподарського використання і розвитку деградаційних процесів / В. Г. Гаськевич // Сучасне ґрунтознавство: наукові проблеми та методологія викладання. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. – Київ: НУБіПУ. – Вид-во “НВП “Інтерсервіс”, 2012. – С. 175–179.

Гаськевич В. Г. Лучно-чорноземні ґрунти Малого Полісся / В. Г. Гаськевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – № 2 (випуск 32). – С. 24–29.

Гаськевич В. Г. Морфологічні особливості буроземів Стрийсько-Сянської верховини / В. Г. Гаськевич, В. Ф. Блистів, Г. В. Скільська // Вісник Львів-ського ун-ту. Серія географічна. – 2012. – Вип. 40. – Ч. 1. – С. 169–184.

Гаськевич В. Г. Трансформація морфологічних ознак чорноземів опідзолених Сянсько-Дністерської височини під впливом ерозійних процесів / В. Г. Гаськевич, О. С. Сова // Фізична географія і геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2012. – Вип. 2 (66). – С. 312–319.

Гаськевич В.Г. Структурно-агрегатний стан осушених ґрунтів Малого Полісся // Генезис, географія і екологія ґрунтів. – Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів: Вид-во "Простір М", 1998. – Вип. 23. – С.101 – 106.
Гаськевич В.Г. Вплив осушення на властивості та використання ґрунтів Малого Полісся // Вісник Львів. аграрного ун-ту. Серія "Агрономія". – 2001. – №5. – С. 122-127.
Пшевлоцький М., Гаськевич В. Ґрунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 180с.

Гаськевич В.Г. Вплив осушення на протидефляційну стійкість дерново-підзолистих ґрунтів Малого Полісся // Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. випуск. – Харків: Вид-во: ННЦ “Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Со­ко­ловського”, 2002. – Кн. 3. – С. 39-41.

Haskevitch V. Physical degradation of the Male Polisyan drained mineral soils // Soil conservation in Large-Scale Land use.- Bratislava: ABSTRACTS, 1999. – P. 61–62.

Гаськевич В.Г.
, Позняк. С.П. Осушені мінеральні грунти Малого Полісся. Монографія. - Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 256 с.
Гаськевич В.Г.
Ерозійна деградація сірих лісових грунтів Пасмового Побужжя. // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2006. Випуск 33. - с. 62-69.
Гаськевич В.Г.
Підзолисто-дернові грунти Малого Полісся.//Вісник Львівського університету: Агрономія. - Львів: Держ.агроуніверситет, 2006. - №10. С. 59-64.
Гаськевич В.Г., Нецик М.В. Пірогенна деградація грунтів Малого Полісся: грунтово-екологічні та соціально-економічні аспекти. //
Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2008. Випуск 35. - с. 49-57.
Гаськевич В.Г
. Трансформація волового хімічного складу дерново-підзолистих грунтів Малого Полісся під впливом антропогенезу. //Вісник Львівського університету. Том 14. Випуск 7. Географічні та геологічні науки. 2009. - с. 103-108.
Лучні грунти Сянсько-дністерської височини. // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2011. Випуск 39.–С. 86-94. (у співавторстві з Совою О.С.)