Зіновій ПАНЬКІВ

доцент, кандидат географічних наук

Народився 03.03.1965 року в с.Кути Стрийського району Львівської області. У 1992 р. закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю географ, викладач. З 1992 по 1994 рр. Працював на посаді інженера науково-дослідної частини університету. 1994 р. – аспірант кафедри географії ґрунтів. У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Морфогенетичні особливості дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтів північно-західного Передкарпаття”. Досліджує діагностичні критерії елементарних ґрунтотворних процесів у ґрунтах Передкарпаття. Вивчає стан ґрунтів у зоні впливу об'єктів теплоенергетики, регіональні особливості землекористування та структури земельних ресурсів.

З 1999 р. – доцент кафедри географії ґрунтів. У 2001 р. йому надано вчене звання доцента.

Опубліковано 50 наукових праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Паньків З. П. Просторові показники землекористування в Карпатському регіоні України / З. П. Паньків // Наукові записки Тернопільського націо-нального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – 2012. – № 2 (Випуск 32). – С. 164–173.

Паньків З. П. Ранній етап землекористування в Україні / З. П. Паньків // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2012. – Вип. 40. – Ч. 2. – С. 98–108.

Паньків З. П. Особливості землекористування в Україні після скасування кріпосного права (1848–61 – 1914) / З. П. Паньків // Наукові записки Терно-пільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – 2012. – № 1 (Випуск 31). – С. 14–20.

Паньків З. П., Позняк С.П. Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти північно-західного Передкарпаття. – Львів: Меркатор, 1999. – 132 с.

Паньків З. П. Гумусовий стан дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтів північно-західного Передкарпаття // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр.– Львів, 1998. – Вип. 23. – С. 166-171.

Паньків З. П. Коефіцієнт зміни силікатної частини як діагностичний критерій процесу опідзолення у ґрунтах Передкарпаття // Віс­ник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів, 1999. – Вип. 25. – С. 76-78.

Паньків З. П. Екологічний стан ґрунтів північно-західного Передкарпаття стосовно забруднення важкими металами // Вісник Львів. аграрного ун-ту. Серія “Агрономія”. – 1996. – №1. – С. 72-74.

Паньків З. П. Вплив осушення на фізико-хімічні властивості дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтів північно-західного Передкарпаття // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів, 2000. – Вип. 26. – С. 96-99.

Паньків З.П. Земельні ресурси. Навчальний посібник. - Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с.