Ігор ПАПІШ

доцент, кандидат географічних наук

Народився 03.06.1965 року в с. Скнилів Пустомитівського району Львівської області. У 1987 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Працював інженером, а згодом науковим співробітником науково-дослідної лабораторії Ґрунтово-географічних досліджень (НДЛ-50) Львівського університету. З 1994 р. – асистент кафедри географії ґрунтів. У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію: „Чорноземи типові Північно-Подільського лісостепу”. З 1998 р. – доцент кафедри географії ґрунтів Львівського університету. У 2001 р. надано вчене звання доцента.
Читає такі основні спецкурси: "Мінерало:гія грунтів", "Картографія грунтів", "Палеопедологія", "Морфологія грунтів"," Елементарні грунтові процеси".

Головні наукові інтереси зосереджені в галузі генези і класифікації грунтів палеопедології, дослідженні чорноземів.

Опубліковано 39 наукових і навчально-методичних праць в галузі генетичного ґрунтознавства і географії ґрунтів.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Папіш І. Я. Ґрунтово-географічне районування: становлення, нові підходи / І. Я. Папіш, С. П. Позняк // Український географічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 18–22.

Папіш І. Я. Внутрішньофаціальні особливості чорноземів типових Вологої атлантичної фації // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – 1998. –Вип. 21. – С. 47-51.

Папіш І. Я. Тенденції культурної еволюції опідзолених чорноземів різних агроландшафтів Львівського плато // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – 1999. – Вип. 25. – С. 31-33.

Папіш І. Я. Ґрунтово-географічне районування чорноземної тери­торії Західного регіону України // Україна та глобальні процеси: географічний вимір.– Київ ; Луцьк, 2000. – Т.3. – С.141-145 .

Папіш І. Я. Класифікація і району­вання чорноземів Західного лісосте­пу України // Вісник Харк. ун-ту Серія «Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господар­ство». – Харків, 2002. – С. 109-111.

Папіш І. Я. Практикум з фізики ґрунту. – Ч.1. Фізика твердої фази ґрунту; – Ч.2. Гідрофізика ґрунтів. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2001. – 94 і 36с.

Папіш І. Я. Ямелинець Т.С. Практикум з картографії грунтів. Навчальний посібник. - Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 300 с.
Папіш І. Я. Проблеми ґенези чорноземів Галичини. Вісник Одеського національного університету. 2009. Т. 14. Випуск 7. Географічні та геологічні науки. – С. 333–337.