Степан ПОЗНЯК

завідувач кафедри, доктор географічних наук, професор

Народився 02.07.1943 р. в містечку Олесько Буського району Львівської області. Закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1966 р. З 1966–1969 рр. працював інженером науково-дослідної частини Львівського університету. 1969–1973 рр. – аспірант кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського державного університету (ОДУ). З 1973 р. – молодший науковий співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ОДУ. У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Зміна властивостей чорноземів південних Правобережної України під впливом зрошення”. З 1978 р. – доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ОДУ. У 1992 р. захистив докторську дисертацію в спецраді Ґрунтового інституту імені В. В. Докучаєва “Зрошувані чорноземи південного заходу України”, а в 1993 р. обраний на посаду професора кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ОДУ. В цьому ж році вибраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри географії ґрунтів Львівського університету. В 1994 р. надано вчене звання професора кафедри географії ґрунтів Львівського університету. Завідує кафедрою грунтознавства і географії грунтів Львівського національного університету імені Івана Франка, професор кафедри грунтознавства, землеробства і агрохімії Львівського національного аграрного університету.

Для студентів географічного, біологічного факультетів та природничого коледжу розробив і читає основні курси (“Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства”) і спецкурси (“Актуальні проблеми ґрунтознавства", “Антропогенні ґрунти”). З 1994 р. – голова Львівського відділення Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків (УТГА), член президії УТГА, голова комісії, співголовуючий комісії “Генеза, географія та класифікація ґрунтів”, член спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій у Львівському університеті, експерт ВАК України з географічних наук (1996-2002 рр.). У 1995 р. обраний академіком Української Екологічної академії наук, а у 1996 – академік АН вищої школи України. Нагороджений знаком “Відмінник освіти України” (1998 р.), золотою відзнакою польського товариства грунтознавців.

Має 272 публікації, в тому числі є автор і співавтор 12 монографічних видань. Під його керівництвом захищено 16 кандидатських і 3 докторських дисертації.

Наукову діяльність розпочав з 1966 р. з вивчення сучасних геоморфологічних процесів у Карпатах. У подальшому продовжував велико­масштабні обстеження земель Північного Казахстану і Забайкалля. З 1970 р. вивчає проблеми генези та екології чорноземів степової зони України. Більше ніж 20 років досліджує динаміку сучасних ґрунтотворних процесів у чорноземах, зумовлених зрошенням водами різного якісного складу. Теоретична значимість і наукова новизна проведених досліджень полягає в розробці методичних основ вивчення механізмів сучасних ґрунтотворних процесів у зрошуваних чорноземах, впровадженні заходів щодо їхнього регулювання. З 1993 р. наукову діяльність присвячує вивченню ґрунтово-екологічних проблем західного регіону України. Розробив концепцію ґрунтово-екологічної оцінки земель і моніторингу земельних ресурсів Львівщини, моніторингу кризових ситуацій на осушених землях. Проведено ґрунтово-екологічні дослід­ження в Карпатському регіоні, Поліссі, Поділлі. Обґрунтовано заходи щодо збереження біорізноманіття в Карпатському біосферному заповіднику, біосферному заповіднику „Дунайські плавні” і Національному парку „Розточчя”.
Велику увагу приділено оцінці трансформаційних процесів в екосистемах верхньої частини басейну Дністра під егідою ЮНЕСКО. Розроблені ефективні заходи, скеровані на припинення та ліквідацію ерозійних процесів шляхом консервації-реабілітації еродованих земель, а також рекомендації щодо покращення родючості ґрунтів і підвищення урожайності основних сільськогос¬подарських культур, здійснена бонітетна оцінка ґрунтів для перерахунку орендної плати за землю. Проводиться детальне картографування ґрунтів у масштабах 1 : 2000, 1 : 5000 окремих площ землекористувачів та землевласників і на його базі бонітетна та вартісна оцінка земель. Для території західного регіону України досліджено синергетичні впливи в агроекокомплексах, вивчено шляхи формування екологічно організованої системи і рекомендовано різні варіанти функціонування агроекосистем.
Важливе місце в науковій діяльності вченого посідає міжнародне співробітництво з питань якісної оцінки земель і земельного кадастру (Австрія), вивчення екологічного стану ґрунтів пограниччя (Польща), мінералогічного складу ґрунтів (Росія). Започаткував видання наукової серії "Грунти України"- 10 монографій- і серію "Українські грунтознавці".

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 40. – Ч. 1 : Збірник наукових праць ; редкол. : С. П. Позняк (голов. ред.) [та ін.]. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 268 с.

Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 40. – Ч. 2 : Збірник наукових праць ; редкол. : С. П. Позняк (голов. ред.) [та ін.]. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 260 с.

Папіш І. Я. Ґрунтово-географічне районування: становлення, нові підходи / І. Я. Папіш, С. П. Позняк // Український географічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 18–22.

Позняк С. П. Вклад И. А. Крупеникова в орошение черноземов / С. П. Позняк // Академику И. А. Крупеникову – 100 лет : Сб. науч. статей. – Кишинев : Eco - Tiras , 2012. – С. 85–87.

Позняк С. П. Деякі проблеми генези та географії ґрунтів Українських Карпат / С. П. Позняк // Науковий Вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 4. – Вип. 1. – Чернівці, 2012. – С. 76–80.

Позняк С. П. Історичний аналіз дослідження чорноземів Галичини та Поділля / С. П. Позняк, Л. В. Мазник // Наукові записки Тернопільського націо-нального університету імені В. Гнатюка. Серія: Географія. – 2012. – № 2. – Вип. 32. – С. 19–24.

Позняк С. П. Історичні аспекти вивчення генези, властивостей і використання чорноземів України / С. П. Позняк // Вісник Одеського національного універ-ситету. Геогр. та геол. науки. – 2012. – Т. 17. – Вип. 2(15). – С. 31–35.

Позняк С. Роль кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів у становленні наукової школи ґрунтознавства Західного регіону України / С Позняк, О. Бонішко // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2012. – Випуск 40. Ч. 1. – С. 63–77.

Гоголев И.Н., Позняк С.П. Орошение на Одессщине (почвенно-экологические и агротехнические аспекты). – Одесса, 1993. – 435 с.
Позняк С. П. Орошаемые черноземы юго-запада Украины. – Львов: ВНТЛ,1997. – 240с.
Паньків З.П., Позняк С.П. Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти північно-західного Передкарпаття. – Львів: Меркатор, 1998. – 138 с
Позняк С.П., Красєха Є. Н., Кіт. М.Г. Картографування грунтового покриву. – Львів; Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 500 с.
Позняк С.П., Красєха Є. Н..Чинники грунтознавства. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 400 с.
Позняк С.П. Професор Іван Гоголєв. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 586 с.
Позняк С. П. Грунтознавство і географія ґрунтів : підручн. У двох част. Ч. 1. / Позняк С. П. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 270 с.
Позняк С. П. Грунтознавство і географія ґрунтів : підручн. У двох част. Ч. 2. / Позняк С. П. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 286 с.
Позняк С. П. Система стандартов качества почв в Украине / С. П. Позняк // Материалы докладов Международной научно-практической конф. “Экологическое нормирование, сертификация и паспортизация почв как научная основа рационального землепользования”. – Москва, 2010. – С. 25–28.
Позняк С. П. Роль почвы в процессах глобального потепления / С. П. Позняк // Материалы съезда почвоведов Беларуси. – Минск, 2010. – С. 142–144.
Pozniak S., Kyrylchuk A. Transformations processes in mineral part of rendzinas of Malyi Polisya / Stepan Pozniak, Andriy Kyrylchuk // Zeszyty Naukowe. – Rzeszow, 2010. S. 133–134.
Позняк С. П. Актуальные проблемы деградации почв Западного региона Украины / Позняк С. П. // Мат. междунар науч.-практ. конф. «Плодородие почв и эффективное применение удобрений». – Минск, 2011. – С. 102-104. 4.Позняк С. П. Чорнозем – національне багатство України / Позняк С. П. // Вісник НТШ. – Число 45. – Весна-літо 2011. – Львів, 2011. – С. 49–51.