БОГДАН СВИДНИЦЬКИЙ

доцент, кандидат географічних наук

Народився в 1940 р. в с. Річиця Томашівського повіту (Польща). Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка у 1964 р. за спеціальністю – географ, фізична географія. Працюючи в університеті на посадах інженера, ст. інженера, начальника ґрунтознавчої партії, старшого наукового співробітника, завідувача науково-дослідної лабораторії, досліджував ґрунти в лісостеповій, степовій, засушливо-степовій зонах України, Казахстану та Росії. Багаторічні вивчення зрошуваних ґрунтів півдня України та Західного Сибіру стали основою кандидатської дисертації “Сучасні процеси у чорноземах південних зрошуваних помірної та холодної фації”, яку захистив у 1999 р. З 2000 р. – доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Головні напрями наукової діяльності пов'язані з картографуванням ґрунтового покриву та ґрунтово-меліоративними дослідженнями на зрошуваних, осушених і еродованих землях. Читає такі курси: "Меліорація грунтів", "Меліоративна географія", "Основи землеустрою", "Землевпорядне проектування".

Опубліковано понад 46 наукових праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Свидницкий Б.П. Влияние орошения на водный и солевой режимы почв Алейской оросительной системы Алтайского края // Сб. науч. трудов ин-та им. В.В. Докучаева. – М.: ВАСХНИЛ, 1973. – Ч.2. – С. 253-260.

2. Свидницкий Б. П. Классификация и краткая характеристика орошаемых почв Рубцовского эксплуатационного участка Алтайського края // Сб. трудов геобот. экс ­ пед. Львов.ун-та.–Львов: Вища школа, 1976. – С.70-76.

3. Свидницкий Б. П. Модификация природно-территориальных комплексов под влиянием орошения на юге Алтайського края // Вестник Львов. ун-та. Серия геогр. – Львов: Вища школа, 1984. – Вып.14. – С. 56-60.

4. Свидницький Б.П., Цись А.М., Баран О.В. Поліпшення вторинно-засолених ґрунтів Алейської зрошувальної системи методом піскування // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів: Світ, 1992. – Вип.18. – С.69-73.

5. Свидницький Б.П. Сучасний стан еродованих ґрунтів Гологірського горбогір'я Подільської височини // Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. випуск.– Харків: УААН, 2002. – Кн. 3. – С. 130-132.

6. Свидницький Б.П. Осушувальні меліорації та їхній вплив на трансформацію грунтів Малого Полісся // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів: 2006 – Вип.33. – С.377-381.

7. Свидницький Б.П., Тегнівець Р. Антропогення трасформація темно-сірих опібзолених гленоватих грунтів Західного лісостепу // Зб.наук. праць " Генеза, географія та екологія ґрунтів" - Львів:2008. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. - с. 462-467.