Олексій ТЕЛЕГУЗ

доцент, кандидат географічних наук

Народився 11.03.1977 року в с. Бистричі Березнівського району Рівненської області. У 1999 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю – географія, кваліфікація – географ-ґрунтознавець, викладач. З 1995 р. працював лаборантом, інженером, молодшим науковим співробітником за сумісництвом в НДЛ-50. 1999-2003 рр. – навчання в аспірантурі, з 2002 р. – завідувач навчальної лабораторії „Аналізу ґрунтів і природних вод”. З 2004р - асистент, 2006р- доцент кафедри грунтознавства і географії грунтів.

Наукова діяльність присвячена дослідженням географо-генетичних особливостей ґрунтів, порушених під час будівництва і експлуатації магістральних трубопроводів підземного типу, визначенню втрат якості земель шляхом їхньої бонітетної оцінки.

Член товариства ґрунтознавців і агрохіміків України (УТГА), член українського географічного товариства (УГТ).
Читає такі курси: "Агрометеорологія", "Моніторинг довкілля", 'Якість і стандартизація сільськогосподарської продукції", "Урбопедоекологія".

Опубліковано 12 наукових праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Андрейчук Ю. М. Моделювання стану землекористування в Подільському Придністер'ї та його оптимізація (на прикладі басейну Коропця) // І. П. Ковальчук, Ю. М. Андрейчук, О. Г. Телегуз, Т. С. Ямелинець / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – № 2 (Випуск 32). – С. 140–147.

Кіт М. Г. Агроекологічна оцінка особливо цінних ґрунтів Львівської області / М. Г. Кіт, О. В. Телегуз // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Географія. – №2 (Випуск 32). – 2012. – С. 90–94.

Телегуз О. В. Вплив сучасного потепління на агрокліматичний потенціал агроекосистем Львівської області / О. В. Телегуз // Наукові записки Терно-пільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – № 1 (випуск 31). – С . 232–238.

Телегуз О. Г. Особливості діагностики та класифікації техногенно-порушених ґрунтів трас магістральних трубопроводів / О. Г. Телегуз // Агрохімія і ґрунто -знавство: Міжвід. темат. збірник. – Харків, 2012. – Вип. 78. – С. 103–106.

Телегуз О. Г. Оцінення втрат якості земель трас підземних трубопроводів / О. Г. Телегуз // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – № 1 (Випуск 31). – С. 36–42.

Телегуз О. В. Оценка агроэкологической ситуации эродированных почв Львовской области / О. В. Телегуз // Материалы Всероссийской научной конференции XV Докучаевские молодежные чтения “ По чва как природная биогеомембрана” – СПб. : ВВМ, 2012. – С. 280–281.

Телегуз О. Г. Особливості будови генетичного профілю техноземів трас підземних трубопроводів / О. Г. Телегуз // Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / упор. Віталій Філь. – Дрогобич: Редакційно- видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 148–150.

Ямелинець Т. С. Застосування ГІС при дослідженні впливу геоморфоло-гічного чинника на потенційну ерозійну небезпеку сірих лісових грунтів Західного лісостепу України // Т. С. Ямелинець, О. Г. Телегуз / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – №2 (Випуск 32). – С. 33–40. 

Телегуз О.Г. Фізико-хімічні властивості техногенно-модифікованих ґрунтів у межах траси трубопроводу // Вісник УБЕНТЗ. – № 4. – К., 1998. – С.78-79.

Телегуз О.Г. Властивості порушених ґрунтів траси нафтопроводу “Одеса –Броди”// Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Вип. 23: Генезис, географія і екологія ґрунтів. – Львів: Простір М, 1998. –
С. 265-271.

Телегуз О.Г. Вплив будівництва і експлуатації підземних трубопроводів на властивості ґрунтів// Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – 1999.– Вип. 25. – С.114-116.

Телегуз О.Г. Морфологічні особливості ґрунтів, змінених у результаті будівництва трубопроводу. – Луцьк: ред.-вид. від. ”Вежа” Волин. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002. – С. 208-210.

Телегуз О. Г. Зміна морфологічних властивостей ґрунтів при будівництві підземних трубопроводів // Зб. наук. праць. – Київ; Луцьк: Ред.-вид. від. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – Т.2. – С. 168-171.