ЯМЕЛИНЕЦЬ Тарас Степанович

доцент, кандидат географічних наук

Народився 10.07.1978 р. в селі Страдч Яворівського району Львівської області.  Закінчив географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 2000 році. 2000-2003 рр. – аспірант кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Просторовий аналіз деградаційних процесів сірих лісових ґрунтів Західного лісостепу України» (науковий керівник – проф. Кіт М.Г.). З 2004 р. – асистент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, з 2005 р. – доцент цієї ж кафедри. В 2008 році присвоєне вчене звання доцента кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка.
Стажувався в Інституті ландшафтного планування та екології (Штутгарт, Німеччина) та в Інституті екології (Клагенфурт, Австрія).
Розробив і читає спецкурси – «ГІС в грунтознавстві», «Прикладні ГІС технології», «Земельні інформаційні системи», «Агроекологічна оцінка земель», «ГІС в землекористуванні» та інші.
Має понад 20 публікацій, в тому числі є автор і співавтор 3 монографічних видань та 2 навчальних посібників.
Наукову діяльність розпочав у 1998 році з вивчення ерозійних процесів у межах Західного лісостепу України. У подальшому застосовує сучасні геоінформаційні технології для дослідження та моделювання ерозійних процесів сірих лісових ґрунтів. Протягом останніх п’яти років займається географічними інформаційними системами (ГІС) та можливими напрямками їхнього застосування у ґрунтознавстві, а саме: моделювання ерозійних процесів, цифрове картографування ґрунтів та аналіз даних дистанційного зондування.
З 2007 року член Світового фонду охорони дикої природи - WWF (WWF Дунайсько-Карпатська програма). Підтримує тісні зв’язки із науковцями країн Європи у сфері екології та ГІС.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Андрейчук Ю. М. Моделювання стану землекористування в Подільському Придністер'ї та його оптимізація (на прикладі басейну Коропця) // І. П. Ковальчук, Ю. М. Андрейчук, О. Г. Телегуз, Т. С. Ямелинець / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – № 2 (Випуск 32). – С. 140–147.  

Ямелинець Т. С. Застосування ГІС при дослідженні впливу геоморфоло-гічного чинника на потенційну ерозійну небезпеку сірих лісових грунтів Західного лісостепу України // Т. С. Ямелинець, О. Г. Телегуз / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – №2 (Випуск 32). – С. 33–40.

Yamelynez T. Maramuresh region stakeholders for nature conservation management: strategic planning / T. Yamelynez // The Upper Tisa River Basin . – № 11 . – Translylvanian review of systematical and ecological research, Sibiu 2011. – S. 20–37.

Ямелинець Т.С. Просторовий аналіз деградаційних процесів сірих лісових грунтів Захід­ного Лісостепу: Монографія / Ямелинець Т.С., Кіт М.Г. – Львів.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 204 с.
Ямелинець Т.С. Застосування географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві: Навчальний посібник. Навчальний підручник / Ямелинець Т.С.  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 196 с.
Ямелинець Т.С. Гумусний стан сірих лісових ґрунтів західного лісостепу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. зб. – Київ-Луцьк.: РВВ Луцького ДТУ, 2002., Т. 4. –  С. 270-275.
Ямелинець Т.С. Застосування ГІС-технологій при вивченні сірих опідзолених ґрунтів Сокальського пасма // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2002. – Вип.4. – С. 21-26.
Ямелинець Т.С. Методика оцінки ерозійної деградації сірих лісових ґрунтів західного лісостепу з допомогою модифікованого універсального ерозійного рівняння – RUSLE // Зб. наук. праць "Ґенеза, географія та екологія ґрунтів". – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – С. 463-468.
Ямелинець Т.С. Історія вивчення сірих лісових ґрунтів та проблема їх генези // Історія української географїї. Всеукр. наук-теорет. часоп. – Тернопіль: Підр. і посібн., 2004. – Вип. 1 (9). – С. 36-39.
Елбакідзе М., Завадович О., Ямелинець Т. Методичні аспекти інвентаризації зелених зон урбанізованих територій (на прикладі регіонального ландшафтного парку «Знесіння») // Наук. вісн. Львівського ун-ту: Зб. наук. праць. Серія: Географія. Вип. 32, Ч.1 – Львів, 2005.
T .S. Yamelynets, A. S. Yamelynets. Organization of GIS systems performance. An example of computational modeling of hydrodynamic processes. - 21st. European Regional Conference: Integrated land and water resources management: towards sustainable rural development. Frankfurt (Oder). Germany. 2005. [PDF document]. URL http://www.zalf.de/icid/ICID_ERC2005/HTML/ERC2005PDF/Topic_5/Yamelynets.pdf.
Ямелинець Т.С. Ерозійна деградація сірих лісових ґрунтів Західного Лісостепу України та критерії її оцінки. // Наук. вісн. Волинського державного ун-ту імені Лесі Українки: Зб. наук. праць. Серія: Географія. №2 – Луцьк, 2006. – С. 165-171.
Ямелинець Т., Ямелинець С., Завадович О. Створення тривимірної карти ландшафтного парку «Знесіння» у Львові. // Зб. наук. праць «Історична топографія і соціотопографія України». – Львів, 2006. – С. 456-460.
Ямелинець Т.С. Регіональний ландшафтний парк «Притисянський» - збереження природної спадщини рівнинного Закарпаття / Богдан Проць, Роман Кіш, Тарас Ямелинець [та ін]. – Ужгород: Мистецька Лінія, 2009. – 20 с.