Кабінет ґрунтознавста і географії ґрунтів

З 1998 р. на кафедрі функціонує навчально-методичний кабінет ґрунтознавства і географії ґрунтів, функціональне призначення якого – використання наявного наочного і дидактичного фонду для оптимізації навчального процесу із основних спецкурсів спеціалізацій “Біогеографія і географія ґрунтів” та “Екологія землекористування і агробізнес”. У кабінеті широко подані графічний, табличний і картографічний матеріали, які згруповані за головними напрямами ґрунтознавчої науки (педогностика, педографія, динамічне ґрунтознавство, прикладне ґрунтознавство).

Педогностичні ґрунтознавчі науки зображені двома стендами “Хімія ґрунтів” і “Фізика ґрунтів”, які використовують у процесі викладання цих спецкурсів.

Стенд “Хімія ґрунтів” ілюстровано графічним, табличним і картографічним матеріалами, які оформлено у чотири спеціалізовані блоки: хімічні процеси ґрунтоутворення; фізико-хімічні властивості ґрунтів; методи фізико-хімічних досліджень ґрунтів; регіональні фізико-хімічні карти і картограми. Методичний матеріал використовують у лекційних курсах з “Хімії ґрунтів”, “Фізико-хімічні методи дослідження в екології”, “Агрохімії”, “Елементарні ґрунтові процеси”.

Стенд “Фізика ґрунтів” ілюстровано графічним, табличним і картографічним матеріалами, об'єднаними у п'ять спеціалізованих блоків: фізика твердої фази, гідрофізика, агрофізика, теплофізика, радіофізика. Методичний матеріал використовують у лекційних курсах з “Фізики ґрунту”, “Елементарні ґрунтові процеси”.

Блок педографічних наук ілюстровано стендами “Ґрунтово-географічні дослідження”, “Ґрунти України” і “Генеза, географія та екологія ґрунтів”.

Стенд “Ґрунтово-географічні дослідження” характеризує головні етапи, методику і результати ґрунтово-картографіч-них досліджень. Графічний, табличний і картографічний матеріали згруповані у чотири блоки: види і етапи ґрунтово-картографічних досліджень;

підготовчі ґрунтово-картографічні роботи; польові ґрунтово-географічні дослідження; результати ґрунтово-картографічних досліджень. Унаочнення використовують у лекційних курсах з “Картографії ґрунтів”, “Агрохімії”, “Ґрунтознавстві”.
Стенд “Ґрунти України” характеризує грунтово-географічну ситуацію в Україні: грунтово-географічне районування України; основні типи ґрунтів України; структуру сільськогоспо-дарських угідь України; картограми ерозійно-небезпечних процесів та екологічної стійкості ґрунтів України. Інформаційний матеріал подано у формі фоторепродукцій і спеціалізованих картограм. Використовують у лекційних курсах “Ґрунти України”, “Ерозія ґрунтів”, “Екологічне ґрунтознавство”.
Стенд “Генеза, географія та екологія ґрунтів” відображає загальні теоретичні засади ґрунтознавчої науки: місце педосфери серед геосфер Землі, загальна схема ґрунтоутворення, глобальні екологічні функції ґрунтів, хронокорекція результатів ґрунтоутворення, ґрунтово-біокліматичні області світу. Інформаційний матеріал подано у формі схем, графіків, таблиць і карт.

Використовують в курсах з “Географії ґрунтів з основами ґрунтознавства”, “Екологічне ґрунтознавство”, “Еволюція ґрунтів”, “Ґрунти світу”. У кабінеті наявний широкий спектр ґрунтових монолітів, які характеризують найпоширеніші класифікаційні групи ґрунтів України. Ґрунтові моноліти використовують під час лекційних і практичних занять з “Географії ґрунтів з основами ґрунтознавства”, “Морфології ґрунтів”, “Еволюції ґрунтів”, “Елементарних ґрунтових процесів” тощо. Моноліти згруповані у блоки-ряди за типами ґрунтоутворення: підзолистий, дерновий, болотний, гірське ґрунтоутворення.

У навчально-методичному кабінеті у спеціальних “шафах-стелажах” демонструються зразки найпоширеніших гірських і ґрунтотворних порід, головні роди ґрунтової структури, найхарактерніші ґрунтові новоутворення і включення, керни антропогенно-трансформованих ґрунтів. Наочний матеріал використовують у курсах “Морфологія ґрунтів”, “Фізика ґрунтів”, “Ґрунтознавство”, “Географія ґрунтів”, “Рекультивація ґрунтів”.